Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

11. 1931. április 29. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 77 - 78 - 79

1931. április 29-iki rendkívüli k özgyűlés. 77—79. szám. 97 Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc Payr Hugó Pászti János Pásztor Imre* Peyer Károly Pekló József Perczel Béla vitéz Perley Lajos Petainek József Petracsek Lajos dr. Petrovácz Gyula Pillis Károly Pollatschek Elemér dr. Pollákné Stern Szerén Pompéry Elemér Popelka Béla Propper Sándor Raffay Sándor dr. Rassay Károly dr. Ravasz Árpád Reisz Móric törvényhatósági bizottsági- tagok. !77. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendkívüli közgyűlést délután %6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Büchler József, dr. Glücksthal Samu, dr. Harrer Ferenc és Nagy Ferenc törvényhatósági bizott­sági tagokat. !78. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették dr. Bozóky Ádám, Császár Ferenc és dr. Platthy György törvényhatósági bizottsági tagok, továbbá dr. Unger Béla tanácsnok. Egyben bejelenti az elnök, hogy dr. Zelliger Vilmos bizottsági tag hat heti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a közgyűlés a kért szabadságot megadja. !79. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy Peyer Károly és bizottsági tag­társai azzal a kéréssel fordultak hozzá, hogy »a városházi munkátlanság és az önkor­mányzati szervek teljes negligálása« ügyében beadott indítványok tárgyalása végett rendkívüli közgyűlést hívjon össze. A kérésnek eleget téve, az 1930. évi XVIII. t.-c. 30. §-ának 5. d) pontja alapján a rendkívüli közgyűlést összehívta. Bejelenti, hogy az összehívók nevében Peyer Károly bizottsági tag fogja az indítványt előterjeszteni. . Peyer Károly bizottsági tag hosszabb felszólalás keretében a következő indít­ványt terjeszti elő, amelyre kéri a sürgős tárgyalás kimondását: »Budapest székesfőváros törvényhatóságát immár több mint négy hónapja megválasztották. A törvényhatósági bizottság ez alatt a négy hónap alatt semmi­féle érdemleges munkát végezni nem tudott és semmi sem történt azonkívül, hogy hónapokig tartott, amíg a tisztviselőket megválasztották. Érdemleges közgyűlést egyáltalában nem tartott a törvényhatóság, a tanácsülések kimerültek a telekszabályozások lebonyolításával. A bizottságok nem működnek, egész sorát a bizottságoknak még össze sem hívták, ha pedig összehívták az egyes bizottságokat, azok elé csupán jelentéktelen tárgyak kerültek. Ez a négy hónap világosan mutatja, hogy az 1930. évi XVIII. törvénycikk a városházi munkátlan­ságnak és tespedésnek olyan légkörét teremtette meg, amit nem lehet tovább tűrni. Megállapítja a közgyűlés, hogy ez ugyan nemcsak kizárólag a törvénynek, hanem a polgármester tehetetlenségének is a következménye. Viszont a törvény elsősorban a város autonómiáját szüntette meg és a közgyűlés hatáskörét is megcsonkította. Épen ezért a főváros törvényhatósági bizottsága megállapítja, hogy az új törvény alkalmatlan eredményes és komoly munka kifejtésére, a gazdasági fellendülés elősegítésére, amelyre pedig a legsürgősebb szükség volna. Elhatározza tehát a közgyűlés, hogy felirattal fordul a kormányhoz aziránt, hogy terjesszen törvényjavaslatot az országgyűlés elé az 1930. évi XVIII. törvénycikk megszüntetése és olyan törvényhatósági önkormányzatnak megteremtése tárgyá­ban, amely teljesen és kizáróan a választók akaratán nyugszik.« Az elnök bejelenti,' hogy a polgármester kér szót. Dr. Sipőcz Jenő polgármester szólásra emelkedik, azonban a szélső baloldalon ülő bizottsági tagok állandó folytonos lármája miatt felszólalását nem tudja meg­25 Révész Mihály dr. Sándor Pál Sármezey Elemér Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schoditsch Lajos Slachta Margit Spúr Kálmán dr. Staub Elemér Steinherz Simon Struczky Sándor Studinka Béla dr. Sümegi Vilmos Szabó József Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné Szepessy Albert Szémann Mihály Szlavik Ferenc dr. Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Takács István dr. Tauffer Gábor dr. Tauffer Vilmos dr. Temesi Győző dr. Térfi Béla Toperczer Ákosné Ugrón Gábor Usetty Béla dr. Vass Béla Vázsonyi János dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vitéz Aladár Vizdos Géza dr. Vörösváry Miklós dr. Weiss Konrád dr. Wellisch Andor Weltner Jakab Windisch Ödön dr. Wolff Károlv dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom