Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

15. 1931. julius 1. rendes közgyűlés jegyzőkkönyve - 192 - 193 - 194 - 195

i^l^JüHusJj-Ucö^yűlés. 191—195. szám. 223 a Magyarországi Szociáldemokrata Párt listáján rendes tagokul: Vig Ágoston, Halmi Hugóné sz. Berger Sarolta, Rosner Lipót, Markovics Andrásné sz. Nagy Eszter, Varga Ferenc, póttagokul: Türk Dénes, Uhirek Ferenc, Klein Gyula, Kozics Ferenc, Talpos Lászlóné, sz. Mészáros Eszter, Klein Dávid, Schmidt Ferenc, ifj. Unger Alajos, Ober Sándor, Szekeres Andrásné sz. Gerebicz Ágnes, Retezy Antal, Szeszler Henrik, Potencsik János, Almann Gyula, Juhász Imre, Schmidt István, Fohn Mórné sz. Rosenberger Irma, Sereghy István, Wirth Ferenc, Orosz Pál, Ludányi Mátyásné sz. Langer Margit, Reiner Jenő, Birkenheuer József, Hollósy József, Kókai Balázs, Reiner Jenőné sz. Szarnék Margit, Bozsóky Károly; a Nemzeti Demokrata Párt listáján rendes tagul: Mandler Kornél dr., pót­tagokul : dr. Steiner Izsó, Grandics Nándor, Szenes Simon, Schick Mór, dr. Vértes Ödön, Szerdahelyi Aladár, Messinger Rezső, Tauber Áron, Garai Dezső, Pallos Izsó, Benedek Dezső, Tóth Gyula, Maisztrovich János, dr. Rosenfeld Zoltán, Kováts Béla, Molnár Károly, Szabó József, Silberstein Izidor, Dankó Lajos, Janovitz József, Ágai Adolf, Freund Dezső, Zilahi Jenő, Kovács Zoltán, Timár Zoltán, Braun Ignác, Pálfi János, Immerglück Áron, Teleki Géza, Sulzer Viktor, Wanyek Sándor; a Keresztény Ellenzék listáján rendes tagul: Burján Lajos, póttagokul: Fenk Sándor, Huber Vilmos, Gyuricza Pál, Rizing János, Szirtes Ferenc, Koczóh Pál, Fodor László, Bakos József, Földesy Vince, Varga Béláné sz. Benyó Mária, Balogh Árpád, Ménesi István, Török Istvánnész. Isztl Anna Mária, Bánky Gyulánész. Kiszely Sarolta, dr. Decker Albert, Leszek Miklósné sz. Imrei Elza, Szele Ignácné sz. Kmeth Eleonóra, Pultz Lajos, Deák Ferenc, Bogdanovits Antal, Nikelszky Zoltánné sz. Csiskó Anna, Dénes Géza, Balogh Jenő, Keszthelyi József, Kreisz István, Porkar Tivadar, Gáli Lajos, Gruber Emil, Tóth István, Németh József, Patarica Ferenc; a Nemzeti Szabadelvű Párt listáján rendes tagul: Ehrenstein Jenő, póttagokul: Kovács László, Rottenstein Mór, Wollner Zsigmond, Bíró József, Tolweth Károly, Kleizer József, Windt Izidor, Hegyi Flórián, Janovitz Ede, Salgó Mihály, Hellem József, Fábry Pál, Baffia János, Cziroczky Sándor, Auer Sándor, Körmendi Frin Jenő, Róna Artúrné sz. Friedmann Szerén, Keszkenyős György, Duda Nándor, Szlukay Imre, Friedmann Frida, Korzsinek Vencel, Paukovits Ferenc, Róna Artúr, Kallós Béla, Rechnitzer János, Deutsch László, Faragó Lajos, Bauer Miksa, Kauer István, Neuhauser Jenő. Tudomásul szolgál. !192. Az elnök bejelenti, hogy az igazolóválasztmány Buchinger Manó törvény­hatósági bizottsági tagságát annak idején megsemmisítette. Ez ellen a határozat ellen az érdekelt részéről benyújtott panasznak a magyar királyi közigazgatási bíróság a folyó évi május hó 12. napján 2311/1931. K. szám alatt kelt ítéletével helyet nem adott és így az igazolóválasztmány említett határozata jogerőssé vált. Bejelenti, hogy a VI. választókerületben megüresedett rendes tagsági helyre a soron következő póttag Szilágyi Antal hivatott be rendes tagul. Tudomásul szolgál. !193. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy dr. báró Madarassy-Beck Gyula törvényhatósági bizottsági tag a hozzá intézett levelében törvényhatósági bizottsági tagságáról lemondott s hogy az ekként megüresedett rendes tagsági helyre az igazoló­választmány a soron következő Fischer Ödön póttagot hívta be rendes tagul. Tudomásul szolgál. !194. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy a m. kir. közigazgatási bíróság folyó évi június hó 16. napján tartott ülésében dr. Farkas Zoltán törvényhatósági bizottsági tag részéről beadott panasz következtében a székesfővárosi tanácstagok választásának megismétlésére vonatkozólag az 1931. évi február hó 13. napján tartott közgyűlésen hozott határozatot, valamint a megismételt tanácstag választásnak a köz­gyűlés által 1931. évi február hó 17. napján hozott határozattal tudomásul vett ered­ményét megsemmisítette, az 1931. évi február hó 13. napján megtartott választást eredményesnek mondotta ki s elrendelte, hogy a 20. tanácstagsági megbízás a legnagyobb osztási maradékot nyert »Magyarországi Szociáldemokrata Párt« és »Nemzeti Demokrata Párt« közül melyiknek jusson, sorshúzás útján döntessék el. Felkéri a szavazatszedő küldöttségi elnököt, hogy a mai napon megtartandó szavazásokkal egyidejűleg a sorsolást végezze el és az eredményről a közgyűlésnek tegyen jelentést. Tudomásul szolgál. !195. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülés napirendjére kitüzetett Glück Frigyes törvényhatósági bizottsági örökös tag elhalálozása folytán üresedésben levő egy örökös tagsági helynek a betöltése. Bejelenti, hogy a kijelölőválasztmány az üresedésben levő örökös tagsági helyre Andréka Károly törvényhatósági bizottsági tagot jelölte és javasolja a közgyűlésnek, hogy Andréka Károlyt az üresedésben levő örökös tagsági helyre szavazás mellőzésével közfelkiáltással válassza meg. Az elnök a kérdés feltevése után — figyelemmel egyrészt arra, hogy a törvény­hatósági bizottság 40 tagja a szavazás elrendelését írásban nem kérte, másrészt

Next

/
Oldalképek
Tartalom