Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

11. 1930. junius 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1078 - 1079 - 1080

462 1930. június 25-iki közgyűlés. 1078— 1080. szám. szerint naponta felváltva, a zuhany tíz, a kád 20 fillérért legyen igénybevehető. Ezen használati díjak a fentartási költségek fedezésére szolgálnak. Az egész tisztálkodóhelyiség kezelése a kerületi szegénygondozás keretébe utaltassék.« Az indítvány kiadatik a polgármesternek. !1078. Stadler Nándor bizottsági tag a következő indítványt terjeszti elő : »Utasítja a közgyűlés a főváros tanácsát, hogy határozott hangú rendeletben hívja fel az ügyosztályokat, az intézményeket, az üzemeket és mindazokat, akik a főváros fennhatósága alá tartoznak, hogy csakis Budapesten lakó fuvarosokkal fuvaroztassanak; kérjen be jelentést a fennhatósága alá tartozó intézményektől, amelyek a fuvarozás tekintetében szerződést kötöttek, hogy név és lakás szerint pontosan kiállított kimutatásban jelentsék be, hogy kikkel fuvaroztattak eddig és kikkel áll még fenn szerződés és amennyiben ezek között még mindig vannak vidéki fuvarosok, ezekkel a szerződést bontsa fel és helyettük állítson munkába budapesti fuvarosokat.« Az indítvány kiadatik a polgármesternek. !1079. Dr. Auer Pál bizottsági tag a következő indítványt terjeszti elő és kéri arra a sürgősség kimondását és nyomban való tárgyalását: »Határozza el a közgyűlés, hogy feliratban felkéri az országgyűlés kép­viselőházát, hogy alkosson sürgősen olyan törvényt, mely a képviselőknek az egész országban titkos szavazással való választását rendeli el. Hívja fel a köz­gyűlés az ország valamennyi törvényhatóságát, hogy sürgessék meg a választói jog titkosságának törvénybe iktatását.« Minthogy az indítvány a sürgősségének kimondását tíznél több bizottsági tag névszerinti szavazás útján kéri kimondani, az elnök a névszerinti szavazást elrendeli. A névszerinti szavazás megtartása után az elnök kihirdeti az eredményt, mely szerint a sürgősség mellett szavaztak 69-en, ellene 103-an, vagyis a közgyűlés az indítvánnyal foglalkozni nem óhajt. Az elnök a szavazatszedő küldöttség jelentésének beérkeztéig szünetet rendel el. !1080. Szünet után a főpolgármester a közgyűlést újból megnyitja és elren­deli a szavazatszedő küldöttség jelentésének a felolvasását. Olvastatott a szavazatszedő küldöttség jelentése az 1930. évi XVIII. t.-c. 33. §-a alapján az állandó szakbizottságok és a kegyúri bizottság tagjainak titkos szavazás útján szavazólapokkal való megválasztása ügyében elrendelt választási eljárásról. A jelentés szerint leadatott összesen 226; illetőleg a kegyúri bizottság meg­választásánál a katolikus vallású tagok beadtak 130 érvényes szavazatot. Az elnök a szavazás eredményéhez képest az állandó szakbizottsági helyekre és pedig az: I. ügyosztályba: Schrőder Ferenc Tarr Béla Bozóky Ádám dr. Verebély Jenő dr. Csilléry Béla dr. Wellisch Andor Dinich Vidor Dirner Gusztávné dr.-né Erdősi Antal HL ügyosztályba: Frühwirth Mátyás _, , ,._ Gál Jenő dr. £auknecht l amas Gyürey Rudolf £•, Császár Ferenc Harrer Ferenc dr. ge" Ferenc dr Karafiáth Jenő dr. Foldván Be a dr. Mayer Ernő dr. S°™ ath , ­Pal Payr Vilmos Martin János Spett Ferenc dr. Mate , stva , n . Szakái Antal dr. Mettelka Frigyes Vitéz András József 2 rova Zsigmond dr. Piazza Gyozo Rakovszky Iván dr. II. ügyosztályba: Schmarilla Géza Szepessy Albert Bechtler Péter Ziegler Géza Fóthi Vilmos Zimmermann Dezső Garai Ármin Lédermann Mór Martin János IV. ügyosztályba: Munkácsy Gyula Nagy Antal Auer Pál dr. Nagy István Bezegh-Huszágh Miklós Paulheim Ferenc Bonn József Repold Károly Farkas Zoltán dr. Sajó János Füzesséry Zoltán dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom