Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

10. 1930. junius 18. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1052 - 1053

452 1930. június 18-iki közgyűlés. 1051—1 053. szám. előadói asztalon elhelyezett urna előtt megjelenni és borítékba zárt szavazólapjukat az urnába bedobni szíveskedjenek. A törvényhatósági bizottsági tagok jegyzékének kétszeri felolvasása után az elnök a szavazást lezárja és megállapítja, hogy 292 bizottsági tag adta be szavazatát. Ezután az elnök felkéri a választáshoz kiküldött bizottságot, hogy az urnát a közgyűlés előtt lepecsételni, azután a főpolgármesteri hivatal I. emeleti tanácstermébe vinni, ott a szavazás eredményét megállapítani s erről a közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. A közgyűlést erre az időre felfüggeszti. A választási bizottság jelentésének beérkezte után a főpolgármester a fel­függesztett közgyűlést újból megnyitja és elrendeli a jelentés felolvasását. Felolvasás után az elnök a szavazás eredményéhez képest a székesfővárosi törvényhatósági tanács tagjaiul a Keresztény Községi és Egységes Községi Polgári Pártok részéről: dr. Wolff Károly, dr. Kozma Jenő, Buday Dezső, dr. Gaár Vilmos, Petrovácz Gyula, Becsey Antal, dr. Lázár Ferenc, dr. Usetty Béla, Müller Antal, Scheuer Róbert, Nagy Ferenc és Dorner Gyula, a Polgári Ellenzék részéről: dr. Bródy Ernő, dr. Láng Lajos, Friedrich István és dr. Várkonyi Kálmán, a Szociáldemokrata Párt részéről: Peyer Károly, Büchler József, dr. Révész Mihály és dr. Kis Jenő törvényhatósági bizottsági tagokat törvényesen megválasztott rendes tagoknak : a Keresztény Községi és Egységes Községi Polgári Párt részéről: Frühwirth Mátyás, dr. Farkas József, K. Császár Ferenc, Martin János, dr. Weszelszky Gyula, dr. Csécsi Nagy Miklós, dr. csepreghi Horváth János, Dinich Vidor, dr. Botzenhardt János dr. Kollmann Dezső, Csóka Lajos, Girardi Tibor és dr. Bozóky Ádám, a Polgári Ellenzék részéről: dr. Takács István, dr. Bieber József, Bosnyák Izsó, Deutsch Mór, dr. Feleky Géza, Fóthi Vilmos, dr. Földvári Béla, Hann Arnold, dr. Hegedűs József, Herczeg Béla, Kivovits Károly, Koréin Dezső, dr. Mayer Ernő, Milkovits Vazul, Nagy István, Perczel Béla, dr. Rácz Vilmos, Tarr Béla, Vértes Emil, Vitéz Aladár és dr. Vörös János, a Szociáldemokrata Párt részéről: dr. Bánóczi László, Bresztovszky Ede, Kertész Miklós, Deutsch Jenő, Stern Szerén, Reisz Móric, Szepessy Albert, Blaskó Artúr, Steinherz Simon, Halász Alfréd, Bechtler Péter, Lévai Sándor, Horváth Pál, Vitéz András József, Deák Lajos, Németh János, Révész Zsigmond, Garai Ármin, Pászty Károly, Illés István és Kalauz Bertalan törvényhatósági bizottsági tagokat törvé­nyesen megválasztott póttagoknak jelenti ki. Egyben az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy az 1930. évi XVIII. t.-c. 45. §-ának (2) bekezdése értelmében a törvényhatósági tanács tagjaiul a maga részéről dr. Bódy Tivadar, dr. Csilléry András, dr. Ernszt Sándor, dr. Glücksthal Samu, dr. Harrer Ferenc és dr. Homonnay Tivadar törvényhatósági bizottsági tagokat nevezi ki. Erről a közgyűlés a főpolgármestert, a polgármestert, az alpolgármestereket, a megválasztott tanácstagokat és póttagokat, a tanácsnokokat, a tanácsnok-főjegyzőt, a tiszti főügyészt, a tiszti főorvost, a főszámvevőt, a törvényhatósági tanács jegyzőjét és az igazolóválasztmányt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Ezután a közgyűlés áttér az interpellációk előterjesztésére. !1052. Marczevicz Lajos bizottsági tag a következő sürgős interpellációt ter­jeszti elő: »Van-e tudomása a polgármester úrnak arról, hogy az ingyenebéd- és tej­akciót, tekintettel a nyári időszakra és fedezet hiányában korlátozni, vagyis az adagok számát az eddigi mértékről lényegesen le akarják szállítani. Ha erről tudomása van a polgármester úrnak, hajlandó-e intézkedni, hogy a szükséges fedezet előteremtessék és az ingyenebéd- és tejackiót az eddigi méretek között tovább folytassák.« Az interpellációra a polgármester nyomban felel és kijelenti, hogy a tanács, amely ma tartotta utolsó ülését, szociális gondolattól áthatva elhatározta, hogy az akciónak folytatása céljából 205.000 pengő póthitel iránt fog az illetékes szervek elé előterjesztést tenni. Az adott választ úgy az interpelláló bizottsági tag, mint a közgyűlés is tudo­másul veszi. Az elnöki széket dr. Buzáth János alpolgármester foglalja el. !1053. Dr. Weiller Ernő bizottsági tag a következő interpellációt terjeszti elő: »Van-e tudomása a tisztelt polgármester úrnak arról, hogy vízumkény­szerünk az összes államokkal szemben még mindig fennáll. Van-e tudomása a tisztelt polgármester úrnak, hogy ezen vízumkényszer fenntartása óriási hatással vam hazánk súlyos gazdasági életére és sokban hozzá­járul az idegenforgalom korlátozására. Van-e tudomása a tisztelt polgármester úrnak, hogy az összes illetékes testületek már több ízben interveniáltak az illetékes hatóságnál ezen vízum­kényszer megszüntetése tárgyában, de még mindig eredménytelenül, — most

Next

/
Oldalképek
Tartalom