Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1930

1. 1930. január 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 5

1930. január 15-iki közgyűlés. 4—5. szám. 15 év végével kilépett tagok tagsági helyének és végül az állandó szakbizottságokban, nevezetesen a közrendészeti, a közegészségi és köztisztasági bizottságban megüre­sedett tagsági helyeknek a betöltése. • Bejelenti, hogy a szavazás délután y 2 6 óráig tart és ezt követi %7-től y 2 8 óráig a' tárgysorozat második pontja alatt felvett és a fokozatos előlépés folytán esetleg meg­üresedő tiszti alügyeszi, valamint a még üresedésben levő hat tiszti orvosi állásból egy állásnak titkos szavazás útján való betöltése. A kijelölő választmány a kerületi elüljárói állásra valamennyi pályázót minő­sítette, akik: Károlyi József Michál Jenő Arany István dr. Tatár Béla dr. Nagy Béla dr. Vezér Károly dr. Gömöry Albert dr. Balogh Hugó Keresztes Miklós dr. Holtzspach Ödön dr. Schmaderer Oszkár dr. Benedek Szabolcs dr. Goszleth Ernő dr. Thordai Lajos dr. Szvoboda Endre dr. Márkus József dr. Haidekker János dr. Hetessy Ferenc dr. Sebő Gusztáv Battlay Imre Treiber Márton dr. A tiszti ügyészi állásra jelöltettek : I. helyen: II. helyen: III. helyen: Hermann Sándor dr. ifj. Matolcsy Kálmán dr. Szálka Béla dr. A tiszti alügyeszi állásra jelöltettek : I. helyen: II. helyen: III. helyen: Feigler Sándor dr. Jablonkay Géza dr. Földes Pál dr. Kass Béla dr. Szász János dr. A 7 tiszti orvosi állásra minősítettek: Kiss Károly dr. Pék Lajos dr. Spellenberg Sándor dr. Hajnód Gábor dr. Sághy Ferenc dr. Andriska Viktor dr. Poledna Béla dr. Szondy László dr. Balázs Lajos dr. Stoll Kálmán dr. Hajdú István dr. Bárok Miklós dr. Iván Ferenc dr. Clementis Kálmán dr. Az elnök bejelenti, hogy a pályázattól eddig senki sem lépett vissza és hogy a későbbi esetleges visszalépések a szavazóhelyiség ajtajára kifüggesztett íven fognak a törvényhatósági bizottság tagjaival közöltetni. Megjegyzi, hogy a kerületi elüljárói és a tiszti orvosi választás élethossziglanra szól, ezen állások elnyeréséhez általános szótöbbség szükséges. Felkéri a szavazatszedő küldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, azt a kitűzött idő alatt lefolytatni és az eredményről a közgyűlés­nek jelentést tenni szíveskedjék. Bejelenti végül, hogy a szavazás szavazólappal a szokott helyen történik. Tudomásul szolgál. Az elnök felhívja a tanácsnok-főjegyzőt az interpellációk és indítványok beje­lentésére. !5. Interpellációkat jelentettek be a következő bizottsági tagok: Latinak Jenő a nem monopolisztikus üzemek megszüntetése, Latinak Jenő a fővárosi munkák sürgős kiadása, Bozóky Ádám a főváros területén haladó gépkocsik sebessége, Farkas Zoltán a nyilvános villanyórák beszerzése, Elek Hugó a Kisrókus lebontása és gázpalota építése, Elek Hugó a Rákóczi-úti villamossínek áthelyezése, Bánóczi László Piroska és a főkapitány, Magyar Miklós az elektromos művek gyakori üzemzavara, Lévai Sándor a 35 évesnél idősebb egyének alkalmaztatása, Wenczel Árpád a közúti adónak detektívek útján való behajtása, Révész Zsigmond a sertésvágóhíd előtti utca rendezése, Vámbéry Rusztem a székesfővárosi levegő, Bechtler Péter a szénatéri szerdai hetipiac megszüntetése, Kabakovits József egyes közigazgatási tisztviselők rangsorának előnyösebbé tétele a többiek rovására különleges eljárás igénybevételével, Kabakovits József az elnöki ügyosztály vásárlásai és az összeférhetetlenségi törvény, Müller Antal ajánlati űrlapok után illetékek bírságolása, Marczevicz Lajos a hazafias képeket terjesztő vállalat üzletei a fővárosi iskolák­ban, B. Virágh Géza a városi biztosítások, Hann Arnold többezer iparos és kereskedőnek egyszeri, valamint felemelt illetékre vonatkozólag kiadott fizetési meghagyása, Gál Jenő a kereskedelem és ipar feltűnő hanyatlása, Magyar Miklós a vízvezetéki víz tisztátalansága,

Next

/
Oldalképek
Tartalom