Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1929

4. 1929. február 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 280 - 281 - 282

1 929. febr uár 6-iki közgyűlés. 279—282. szám. 69 Indítványozom, hogy a II. kerület, Margit-körűt egész hosszában függő középvilágítással láttassák el. Indokolás: Ez az úttest rohamos kétoldali fejlődésével megérdemli, hogy rendkívül nagy esti forgalmát a főváros többi főútvonalaihoz hasonlóan és fényerősséggel megvilágítsuk. Az indítvány kiadatik a tanácsnak. !280. Dr. Bozóky Ádám bizottsági tag a következő harmadik indítványt ter­jeszti elő: Indítványozom, hogy a II. kerület, Margit-rakpart eddiginél sokkal bővebben láttassák el pihenőpadokkal. Indokolás: • A budai üdülő közönség az utóbbi években fokozottabb mértékben veszi igénybe sétáihoz ezt az útszakaszt, az idegenek szintén ezen az úton forognak meg legtöbbet és végül higiénikus okokból is szükségesnek mutatkozik a csak ritkán felállított padok megfelelő számban való szaporítása. Az indítvány kiadatik a tanácsnak. !281. Dr. Csécsi Miklós bizottsági tag a következő indítványt terjeszti elő : Határozza el a közgyűlés, hogy a székesfőváros tulajdonát képező IV. ker., Egyetem-utca 6. számú palotának a Kaplony-utca elején levő tűzfalán egy nagyobbszabású bronzba öntött domborműben örökíti meg a palotában alapított 16. számú Károlyi huszárezrednek kivonulását, élén gróf Károlyi István ezred­tulajdonossal és Rohonczy Lipót huszárezredessel, úgy hogy a dombormű háttere a palota Egyetem-utcai homlokzata legyen, továbbá a palota azon történeti nevezetességű szobái, ahol Batthyány Lajos grófot, az első magyar alkotmányos miniszterelnököt elfogták és ahol Haynau halálos ítéleteit aláirta, egyszerűbb márványtáblával jelöltessenek meg. Az indítvány kiadatik a tanácsnak. !282. Dr. Kollmann Dezső bizottsági tag a következő indítványt terjeszti elő : Indítványozom, hogy a tanács záros határidőn, tizennégy napon belül intézkedjék a házak karbantartására vonatkozó rendelet szigorú végrehajtása tárgyában olyképen, hogy egyrészről a kerületi mérnöki hivatalokkal az oda fel­veendő ideiglenes, valamint az ottlevő állandó mérnöki munkaerők útján a kerü­letekben levő házakban végzendő javítási és karbantartási munkálatok záros határidőn belül megállapíttatja és ilyképen létesített karbantartási kataszterrel párhuzamosan a háztulajdonosokat hivatalos végzésen kényszerítik a munkála­tok elvégeztetésére. Ezzel kapcsolatosan indítványozom, hogy a tanács és a közgyűlés azonnal írjon fel a pénzügyminisztériumhoz a karbantartást végző háztulajdonosok részére a tatarozás! volt adókedvezményhez hasonló erre vonatkozó adómentes­ség, illetve adókedvezmény megadása tárgyában. A kisiparosság kétségbeejtő helyzete, így az egyik legfontosabb kispolgári érdek védelme követeli ezt az azonnali intézkedést. Az indítvány kiadatik a tanácsnak. A napirend anyaga kimeríttetvén, az elnök a közgyűlést este %9 órakor berekeszti. Dr. Gallina Frigyes s. k., Dr. Berezel Jenő s. k, Sipőcz s. k., főjegyző. alpolgármester-elnök. polgármester-elnök. Dr. Ripka Ferenc s. k., főpolgármester-elnök. Hitelesitik: Liber Endre s. k., tanácsnok. Dr. Bánóczi László s. k., Bibithi Horváth János s. k., törvényhatósági bizottsági tagok Dr. Farkas József s. k., Zala Zsigmond s. k, 18

Next

/
Oldalképek
Tartalom