Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1929

16.1 1929. november 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1207 - 1208 - 1209 - 1210

1929. november 6-iki közgyűlés. 1207—1210. szám. 319 Klein Elek Pakots József Klóze Róbert Pap József dr. Knurr Pálné özv. Paulheim Ferenc Kocsán Károly Payr Vilmos Kollmann Dezső dr. Pálfy József Koós Jenő Pászthy János Koréin Dezső Pászty Károly Kossalka János dr. Perczel Béla Kovács Ernő dr. Perndl Flóris Kozma Jenő dr. Petrovácz Gyula Körmöczi Zoltán dr. Peyer Károly Krizs Árpád dr. Péter József Krüger Aladár dr. Pillis Károly Lackenbacher György Polónyi Dezső dr. Lampel Vilmos Pompéry Elemér Láng Lajos dr. Posta Sándor dr. Lázár Ferenc dr. Raffay Sándor dr. Lédermann Mór Ravasz Árpád Lévai Sándor Rácz Vilmos dr. Liszauer Emil Rásó Lajos dr. Magyar Miklós Reisz Móric Mayer Ernő dr. Repold Károly Marczevicz Lajos Révész Mihály dr. Martin János Révész Zsigmond Máté István Rosenák Miksa dr. Meitelka Frigyes Rónay Károly dr. Mihalovits Zsigmond Sajó János Milkovits Vazul Sávolt János Müller Antal Scheuer Róbert Nagy Andor Schmarilla Géza Nayy Ferenc Schmidt Richárd Nessi Gyula Schrőder Ferenc Németh Béla dr. Schwarcz Márkusz Orova Zsigmond dr. Spett Ferenc dr. Ortvai Rezső Stadler Nándor Padányi Andor Steinherz Simon Pakányi Ferenc Stern Sándor törvényhatósági bizottsági tagok. !1207. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendes közgyűlést délután %5 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bechtler Péter, Deák Lajos, Deutsch Mór, Glücksthal Samu, Nagy Andor, Pakányi Ferenc, Perczel Béla, Pászty Károly, Vértes Emil és Wellisch Andor törvényhatósági bizott­sági tagokat, a tanács részéről pedig: dr. Lamotte Károly tanácsnokot. !1208. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették Lázár Miklós, Munkácsy Gyula és Vanczák János bizottsági tagok. Tudomásul szolgál. !1209. Az elnök ezután így folytatja: Tisztelt Közgyűlés! A mai napon kezdjük meg a székesfőváros 1930. évi költ­ségvetésének tárgyalását. A folytatólagos közgyűléseket az általános vita lefoly­tatására, a pártokkal való megállapodás alapján holnap és holnapután délelőtt 10 órától délig, délután pedig %5-től estig fogjuk megtartani, míg a részletes vitát hétfőn, november 11-én kezdjük meg. Köszönettel vettem a tárgyalás zavartalan menetének biztosítása céljából a partok közreműködését, egy-egy bizottsági tag útján, akik engem támogatni fognak. Biztosítva látom ilymódon, hogy a törvényhatósági bizottság ezt az egyik legfontosabb feladatát a megszokott, magas színvonalú vitával fogja eredményesen és a törvény­ben előírt időpontok betartásával elvégezni. Vagyok bátor indítványozni, méltóztassék hozzájárulni ahhoz, hogy a napi­renden felvett tárgyak közül az első és második pont alatt felvett két tárgy együt­tesen tárgyaltassék. Az első tárgy az 1928. évi zárószámadás, a második tárgy pedig az 1930. évi költségvetés tárgyalása. Tudomásul szolgál. Ezután felhívja a tanácsnok-főjegyzőt az interpellációk bejelentésére. !1210. Interpellációt jegyeztek be a következő bizottsági tagok: dr. Farkas Zoltán: a kőbányai sertésszállások megszüntetése és dr. Bozóky Ádám : a főváros területén haladó gépkocsik menetsebessége tárgyában. Az elnök bejelenti, hogy az interpellációk ügyrend szerinti időben fognak előterjesztetni. Stern Szerén Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szentirmai Imre dr.-né Szepessy Albert dr. Székely János Szémann Mihály Szilágyi Lajos dr. Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Takács István dr. Tarr Béla Tkálcsecz János Török Zoltán dr. Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vass Béla Vámbéry Rusztem dr. Várkonyi Kálmán dr. Verebély Jenő dr. Vértes Emil B. Virágh Géza Vita Emil dr. Vitéz András József Vörősváry Miklós dr. Weiller Ernő dr. Wellisch Andor Wenczel Árpád dr. Weszelszky Gyula dr. Wolff Károly dr. Wünscher Frigyes Zala Zsigmond Zelliger Vilmos dr. Ziegler Géza Zimmermann Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom