Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1929

7. 1929. március 20. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 373 - 374 - 375 - 376

106 1929. március 20-iki közgyűlés. 373—376. szám. !373. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy az országgyűlés képviselőháza az újonnan életbeléptetett házszabályok egy példányát a házszabályok 225. §-ában foglalt rendelkezésekhez képest a törvényhatósági bizottságnak megkiildötte és az az érdeklődőknek az elnöki ügyosztályban rendelkezésükre áll. Tudomásul szolgál. « !374. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülés első pontja az üresedésben lévő tanácsnok-főjegyzői és a kerületi elüljárói állásnak, továbbá az 1929—1931. évekre szóló adófelszólamlási bizottságok rendes és póttagsági helyeinek titkos szavazás útján való betöltése. A kijelölőválasztmány a tanácsnok-főjegyzői állásra jelölte : I. helyen: II. helyen aequo locó : III. helyen: dr. Gallina Frigyest dr. Márkus Józsefet, dr. Némethy Károlyt Schara Bélát Az üresedésben levő ker. elüljárói állásra valamennyi pályázót minősítette, akik: dr. Bucsánszky Bertalan Sebő Gusztáv dr. Haidekker János Károlyi József Michál Jenő Battlay Imre dr. Tatár Béla dr. Nagy Béla dr. Arany István dr. Gömöry Albert Balogh Hugó dr. Benedek Szabolcs Schara Béla dr. Schmaderer Oszkár Bartl Tivadar dr. Holtzspach Ödön dr. Thordai Lajos dr. Szvoboda Endre dr. Goszleth Ernő A tanácsnok-főjegyzői állás elnyeréséhez viszonylagos, míg a ker. elüljárói állás elnyeréséhez, amely élethossziglan szól, általános szótöbbség szükséges. Az elnök bejelenti, hogy az elüljárói állásra való pályázattól eddig Schara Béla lépett vissza és hogy a későbbi esetleges visszalépések a szavazóhelyiség ajtajára kifüggesztett íven fognak a törvényhatósági bizottság tagjaival közöltetni. Felkéri a szavazatszedőküldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, a szavazatokat fél hat óráig elfogadni, akkor a szavazást berekeszteni és az eredményről a közgyűlésnek jelentést tenni szíveskedjék. A szavazás úgy a tisztviselői állásokra, mint az adófelszólamlási bizottsági tagsági helyekre egyidőben szavazólappal a szokott helyen történik. Tudomásul szolgál. !375. Az elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy a testnevelésről szóló 1921. évi Lili. t.-c. 14. §-a alapján az 1925. évben 1363. kgy. szám alatt megalakított törvény­hatósági testnevelési bizottság megbízatása az 1928. év végével lejárt, tehát ezen bizottságokat a további 3 évi időtartamra újjá kell alakítani. A közgyűlés az elnök javaslatára a törvényhatósági bizottság részéről a test­nevelési bizottság 6 tagsági helyére a törvény 15. §-a alapján : Biró Dezső, dr. Csilléry András, Dinich Vidor, Friedrich István, dr. Hajdú Marcel és dr. Karafiáth Jenő, a kerületi testnevelési bizottság 3—3 tagsági helyére és pedig az /. kerületbe: Perczel Béla, Máté István és Draskóczy M. László, a //. kerületbe : dr. Bozóky Ádám, dr. Harrer Ferenc és dr. Divényi Károly, a ///. kerületbe: dr. Botzenhardt János, Fóthi Vilmos és Andréka Károly, a IV. kerületbe: dr. Grosch Károly, Nagy Ferenc és dr. Posta Sándor, az V. kerületbe: Szepessy Albert, dr. Lázár Ferenc és Scheuer Róbert, a VI. kerületbe: Bayer Antal, Piazza Győző és dr. Szakái Antal, a VII. kerületbe : Mihalovits Zsigmond, Munkácsy Gyula és Tabódy Tibor, a VIII. kerületbe : Blieszner Ágoston, dr. Bieber József és Schmidt Richárd, a IX. kerületbe: Buday Dezső, dr. Verebély Jenő és dr. Usetty Béla, a X. kerületbe: Sajó János, Dörfler Lajos és Szémann Mihály törvényhatósági bizottsági tagokat választja meg. Egyben tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a bizottságnak hivatalból tagjai: a tiszti főorvos, az I— X. kerületi elüljárók, a székesfővárosi kir. tanfelügyelő, a testnevelési felügyelő, mint a bizottság előadója és a tanker. kir. főigazgató állandó helyettese. Erről a közgyűlés a polgármestert, a tanácsot (VII. ü.-o.) és a megválasztottakat, valamint a záradékban megnevezetteket jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Ezután az elnök felhívja a tanácsnok-főjegyzőt helyettesítő tanácsjegyzőt az interpellációk és indítványok bejelentésére. !376. Interpellációkat jegyeztek be a következő bizottsági tagok : 1. dr. Hegedűs József: a vásárpénztárról, 2. Darvas Gyula: a székesfőváros közélelmezési kérdéséről, 3. dr. Kabakovics József: a tanügyi ügyosztály által kiadott körrendelet tárgyában, 4. dr. Kabakovits József: a fővárosi faárúgyárnál tapasztalható jelenségekről, 5. dr. Földvári Béla: a KÉKOSz-nak és a KlOSz-nak adott 30 autótaxi­rendszám szétosztása, 6. dr. Földvári Béla: a Szent László-úti autóbuszforgalom s a Gömb-utca megnyitása s az Angyalföld városrész rendezése, 7. dr. Weiller Ernő: az adónemek után fizetendő késedelmi kamatok végre­hajtási és árverési díja leszállítása,

Next

/
Oldalképek
Tartalom