Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

3.12 1928. április 18. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 274

1928. április 18-iki közgyűlés. 272—274. szám. 93 való felállítását ellenzi. Minthogy felszólalása közben sértő kitételeket is használ, őt az elnök rendreutasítja. Ugyancsak rendreutasításban részesül dr. Tauffer Gábor bizottsági tag is, mert sértő közbeszólást használ. Peyer Károly bizottsági tag szintén az ügyrendhez kér szót és pártja nevében nyilatkozik a szőnyegen fekvő Községi Takarékpénztár ügyéről, amit nem fogad el. A tárgyhoz szólnak még Sümegi Vilmos, dr. Auer Pál és dr. Kollmann Dezső bizottsági tagok, mely után az elnök a közgyűlést ismételten felfüggeszti. !273. Szünet után dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a felfüggesztett köz­gyűlést újból megnyitván, a közgyűlés folytatja a Községi Takarékpénztár ügyének a'tárgyalását. Dr. Kozma Jenő és dr. Wolff Károly bizottsági tagok szólnak az előterjesz­téshez, amit szükségesnek és jónak tartanak, tehát el is fogadnak. Dr. Baracs Marcel bizottsági tagnak személyes kérdésben való felszólalása után dr. Sipőcz Jenő polgármester kér szót és hangoztatja a Községi Takarékpénztár felállításának fontosságát, szavait végezve kéri a közgyűlést, hogy az előterjesztést fogadja el. Dr. Vámbéry Rusztem bizottsági tagnak a zárszó jogán Araló felszólalása után az elnök a vitát bezárja és a közgyűlés alant meghozza ez ügyben határozatát. !274. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 60.567/1928—VJ. számú előterjesztése a Községi Takarékpénztár intézményének létesítése ügyében. Annak előrebocsátása mellett, hogy a jelen ügynek tárgyalásra való kitűzésénél az 1872. évi XXXVI. t.-c. 100. §-ának rendelkezései megtartattak, a közgyűlés az ügyet tárgyalás alá vette s a vitában felszólaltak a felszólalás sorrendjében a követ­kező törvényhatósági bizottsági tagok: Baracs Marcel dr., Vámbéry Rusztem dr., Bánóczi László dr., Kis Jenő dr., Hegedűs József dr., Magyar Miklós, Ereky Károly, Lázár Miklós, Elek Hugó dr., Várkonyi Kálmán dr., Fóthi Vilmos, Körmöczi Zoltán, Rosenák Miksa dr., Kleiner Artúr dr., Pakots József, Ernszt Sándor, Erdőssy Antal, Vértes Emil, Feleky Géza dr., Nagy Vince dr., Zala Zsigmond, Kertész Miklós, Koréin Dezső, Farkas Zoltán dr., Vörös János, Zsiros István, Földvári Béla dr., Csillag Ferenc, Deutsch Mór, Weiller Ernő dr., Horváth Pál, Vitéz Aladár, Vörösváry Miklós dr., Gaár Vilmos dr., Fischer Ödön, Schwartz Márkusz, Lévai Sándor, Kivovits Károly, Pászty Károly, Zimmer­mann Dezső, Glücksthal Samu dr., Sümegi Vilmos, Auer Pál dr., Kozma Jenő dr., Wolff Károly dr. Az elnöklő főpolgármester a vita berekesztése után a halasztó hatályú indít­ványokat szavazásra tette fel, amelyeket a közgyűlés szótöbbséggel elvetett. Ezután az elnöklő főpolgármester Baracs Marcel dr. és több mint tíz törvény­hatósági bizottsági tag indítványára Gál Jenő dr. törvényhatósági bizottsági tagnak a kérdés feltevéséhez való hozzászólása után az ügyrend 18. §-ának 2. bekezdése alapján a beterjesztett »Határozati javaslat« fel névszerintiéit szavazást rendelt el. »7gen«-nel, tehát a »Határozati javaslat« elfogadása mellett szavaztak 164-en ; névszerint: Ambruss Gyula dr., E. Andrássy Béla, Andréka Károly, Balkányi Kálmán dr., Battenberg Lajos, Bauknecht Tamás, Bayer Antal, Becsey Antal, Bednárz Róbert, Benzsay Károly, Bezegh-Huszágh Miklós, Bibithi Horváth János, Bieber József dr., Bittér Illés, Blieszner Ágoston, Bódy Tivadar dr., Bohn József, Botzenhardt János dr., Bozóky Ádám dr., Brunekker Alajos, Buday Dezső, K. Császár Ferenc, Csepreghi Horváth János dr., Cseh Jenő dr., Csécsi Miklós dr., Csilléry András dr., Csilléry Béla dr., Csóka Lajos, Deményi Aladár dr., Dinich Vidor, Dirner Gusztáv dr.-né özv., Divényi Károly dr., Dorner Gyula, Dörfler Lajos, Draskóczy M. László, Eckhardt Tibor dr., Ereky Károly, Ernszt Sándor dr., Farkas József dr., Friedrich István, Gaár Vilmos dr., Gamauf Géza, Gaylhoffer István, Girardi Tibor, Glücksthal Samudr.,Gschwindt Ernő, Halász Pál dr., Halter Károly, Harrer Ferenc dr., Hochenburger Antal, Hódossy Gedeon dr., Holzer Sándor, Horváth Károly, Hufnagel Imre, Hunkár Géza, Ilovszky János, Joanovich Pál dr., Karch Kristóf, Kirchner Béláné, Kiss Menyhért dr., Kocsán Károly, Koósjenő, Kossalka János dr., Kozma Jenő dr., Krizs Árpád dr., Krüger Aladár dr., Lackenbacher György, Lakatos Géza dr., Lampel Vilmos, Latinak Jenő, Lázár Ferenc dr., Liptay Lajos dr., Liszka Árpád dr., Máté István, Mettelka Frigyes, Mihalovics Zsigmond, Miklós Ferenc dr., Mosdóssy Imre, Müller Antal, Müller József Leó, Nagy Andor, Nagy Ferenc, Nessi Gyula, Németh Béla dr., Németh János, Nits Márton, Pakanyi Ferenc, Papp József dr., Paulheim Ferenc, Payr Vilmos, Pálfy József, Pászthy János, Perczel Béla, Perndl Flóris, Petrovácz Gyula, Piazza Győző, Pintér Jenő dr., Politzer Gusztáv dr., Pompéry Elemér, Popelka Béla, Posta Sándor dr., Ravasz Árpád, Rásó Lajos dr., Repold Károly, Rónay Károly dr., Sajó János, Schmidt Richárd, Spett Ferenc dr., Stadler Nándor, Staub Elemér, Szabó József, Szabó László dr., Szakái Antal dr., Szakái Géza, Szentirmai Imre dr.-né, Székely János, Szémann Mihály, Szigeti János, Szilágyi Lajos dr., Szontagh Tamás dr., Takács István dr , Tauffer Gábor dr., Ugrón Gábor dr., Usetty Béla dr., Valnicsek Béla dr.,

Next

/
Oldalképek
Tartalom