Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1926

8. 1926. július 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 764 - 765 - 766 - 767 - 768

1926. július 10-iki közgyűlés. 764—768. szám. 293 Sajó János Valnicsek Béla dr. Sávolt János Vanczák János Siegescu József dr. Vass Béla Spett Ferenc dr. Vámbéry Rusztem dr. Steinherz Simon Várkonyi Kálmán dr. Sterbinszky Lipót Vértes Emil Stern Sándor Viczián István dr. Stern Szerén B. Virágh Géza Scheuer Róbert Vita Emil dr. Schubert Sándor Vörös János dr. Schwarcz Márkusz Vörösváry Miklós dr. Szabó József Weiller Ernő dr. Szakái Antal dr. Weisz Lipót Szakái Géza Wenczel Árpád dr. Szentirmay Imre dr.-né Wensky Nándor Szepessy Albert Wiesenberger Vilmos Szémann Mihály Wildner Ödön dr. Szigeti János Szőke Gyula dr. Wilheim Adolf dr. Szigeti János Szőke Gyula dr. Wolff Károly dr. Tabódy Tibor Zala Zsigmond Tarr Béla Zimmermann Dezső Tkálcsecz János Zsiros István Ugrón Gábor dr. Zsolnay Imre dr. tagok. !764. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendes közgyűlést délután félőt órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri bibithi Horváth János, Darvas Gyula, Gál Benő, Gyulai János, Lampel Vilmos, Nagy Ferenc, dr. Révész Mihály, dr. Siegescu József, Steinherz Simon és Sterbinszky Lipót bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Barczen Gyula tanácsnokot. !765. Elnök jelenti, hogy Deutsch Jenő, Fejérváry Sándor, dr. Körmöczi Zoltán, dr. Lázár Ferenc, dr. Pap József, Peyer Károly és Ziegler Géza bizottsági tagok a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették és hogy Grindl Károly bizottsági tag nyolcheti, Péter József bizottsági tag ötheti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a közgyűlés a kért szabadságot megadja. !766. Elnök Magyarország Kormányzója kabinetirodájának hozzá intézett leirata alapján bejelenti, hogy a kormányzó úr őfőméltósága Budapest székesfőváros közönségének a születésnapja alkalmából, úgyszintén az ezüstmenyegzöje alkalmából előterjesztett szerencsekívánataiért meleg köszönetét nyilvánítani méltóztatott. A közgyűlés a leiratot hódolatteljes tisztelettel tudomásul veszi. !767. Elnök jelenti, hogy a mai ülés első tárgya az üresedésben levő II. ker. . városbírói állásnak titkos szavazás útján való betöltése. A kijelölő választmány június hó 1-én tartott ülésében a városbírói állásra a következőket minősítette és pedig: Andor József nyűg. állampénztári főpénztárnokot, Kabakovits Rezső borbély­és fodrászmestert, dr. Németh Imre magánzót és Sauerwein Károly nyűg. főszám­tanácsost. Minthogy a minősítettek valamennyien megfelelnek a kerületi elöljáróságokról szóló 472/1894. kgy. számú szabályrendelet 21. és 22. §-aiban előírt feltételeknek, igy választhatók. Bejelenti, hogy a pályázattól dr. Németh Imre visszalépett, úgy hogy érvé­nyesen szavazni csak a többi jelöltekre lehet. Felkéri a szavazatszedő küldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, lefolytatni, félhat órakor berekeszteni és akkor a szavazás eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni méltóztassék. A szavazás golyókkal a szokott helyen történik. Tudomásul szolgál. Az elnök ezután felhívja a h. tanácsnok-főjegyzőt a bejegyzett interpellációk és indítványok felolvasására. !768. Interpellációt jegyeztek be a következő bizottsági tagok: Bozóky Ádám a budai Dunapart árvízvédelmi berendezésének elégtelensége-, Deutsch Mór a kézmű- és kisiparosoknak közmunkákhoz való juttatása-, Deutsch Mór az Országos Betegsegélyző Pénztár túlkapásai-, 74 Nessi Gyula Németh János Ortvai Rezső Pakányi Ferenc Pakots József Payr Vilmos Pászty Károly Peidl Gyula Perndl Flóris Piazza Győző Platly György dr. Polónyi Dezső dr. Pompéry Elemér Propper Sándor Rácz Vilmos dr. Rásó Lajos dr. Reisz Móric Repold Károly Révész Mihály dr. Révész Zsigmond Riesz József Rosenák Miksa dr. Rónay Károly dr. törvényhatósági bizottsági

Next

/
Oldalképek
Tartalom