Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1926

7.1 1926. június 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 633

224 1926. június 23-iki közgyűlés. 632—633. szám. A közgyűlés, a kölcsönügyi bizottság és a tanács javaslatára, a jelenvolt és a szavazásra jogosult törvényhatósági bizottsági tagok névszerinti szavazása után 115 szavazattal egy szavazat ellenében a tanácsnak ez ügyben tett intézkedéseit jóváhagyja, azokhoz a maga részéről is hozzájárul és illetve elhatározza, hogy a Speyer & Co. newyorki cégnek a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank útján tett aján­latát elfogadja és a kölcsöntnyújtó bankcégtől 2,000.000 dollár függőkölcsönt vesz fel. Ehhez képest felhatalmazza a közgyűlés a polgármester urat, illetve akadályoz­tatása esetén a törvényes helyettesét, hogy a kölcsön felvételéhez szükséges, váltókat a székesfőváros közönsége nevében aláírhassa. Ez a közgyűlési határozat kormányhatósági jóváhagyást igényel, miért is azt a közgyűlés a m. kir. belügyminiszterhez egyidejűleg felterjeszti. Erről a közgyűlés a polgármestert, a tanácsot és a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatóságát jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. A közgyűlés ezt a határozatát az 1872: XXXVI. t.-c. 60. §-a alapján név­szerinti szavazással hozta. Igennel, vagyis a tanács javaslata mellett szavaztak: Ambruss Gyula dr. E. Andrássy Béla Andréka Karoly Angyalfi Sándor Auer Pál dr. Baracs Marcel dr. Baranski Gyula dr. Bayer Antal Bechtler Péter Berkes Jenő dr. Bíró Dezső Blieszner Ágoston Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Büchler József K. Császár Ferenc Csillag Ferenc Darvas Gyula Deák Lajos Deutsch Jenő Dinich Vidor Divényi Károly dr. Elek Hugó dr. Fejérváry Sándof dr. Fischer Márton Friedrich István Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gál Benő Glücksthal Samu dr. Gonda Béla dr. Grindl Károly Gyulai János Halász Pál dr. Harrer Ferenc dr. Havass Rezső dr. Hochenburger Antal Holzer Sándor Horváth Károly (belvárosi) Horváth Pál Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pál dr. Katona Sámuel Keönch Boldizsár dr. Kéthly Anna Kis Jenő dr. Klár Zoltán dr. Knurr Pálné özv. Körmöczi Zoltán dr. Lampel Vilmos Lévai Sándor Liplay Lajos dr. Magyar Miklós Matos Jenő Géza Nagy Andor Nagy Ferenc Nagy Vince dr. Nessi Gyula Payr Vilmos Pálfy József Pászty Károly Platthy György dr. Rácz Vilmos dr. Rásó Lajos dr. Révész Mihály dr. Riesz József Rónay Károly dr. Sajó János Sármezey Endre Spett Ferenc dr. Stadler Nándor Steinherz Simon Sterbinszky Lipót Stern Sándor Stern Szerén Sümegi Vilmos Schrőder Ferenc Schubert Sándor Schwarcz Márkusz Szepessy Albert Szémann Mihály Takács István dr. Ugrón Gábor dr. Vértes Emil B. Virágh Géza Vitéz Aladár Weiler Ernő dr. Wildner Ödön dr. Wilheim Adolf dr. Ziegler Géza Zimmermann Dezső Zsombor Géza Tisztviselők: dr. Sipőcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos, dr. Buzáth János alpolgármesterek, dr. Csupor József, dr. Berezel Jenő, dr. Lobmayer Jenő, dr. PurebI Győző Borvendég Ferenc, Barczen Gyula tanácsnokok, Némethy Béla h. tanácsnok, dr. Lamolte Károly h. tanácsnok-főjegyző, dr. Szalay Sándor, dr. Ernőd József dr Unger Béla, Rajháty Ferenc kerületi elüljárók, dr. Végh János tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő. Nemmel szavazott: dr. Balkányi Kálmán. !633. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 81.073/1926— XII. számú előterjesztése a székesfővárosi gázmüvek 1925. évi zárószámadása ügyében. A közgyűlés a világítási üzemi és a pénzügyi bizottság, valamint a tanács javaslatára Budapest székesfőváros gázmüveinek az itt bemutatott 1925. évi mérleg­számláját, veszteség- és nyereségszámláját, valamint az 1925. évi január hó 1-ére szóló felértékelt megnyitómérlegét elfogadja. Felhatalmazza a közgyűlés a gázmüveket arra, hogy a) az üzem bevételeiből fedezhesse a jelentésben részletesen ismertetett berendezéseknek és beszerzéseknek 17.252,319.182 koronát kitevő költségeit s hogy ugyancsak az 1925. évi bevételekből 12.000,000.000 koronát vízgázberendezés épí­tésére fordíthasson, továbbá b) hogy az önbiztosító alapra 2.000,000.000 koronát, c) a segélyalapra pedig 1.000,000.000 koronát fordítson.

Next

/
Oldalképek
Tartalom