Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1925

6. 1925. november 25. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1512 - 1513 - 1514 - 1515 - 1516 - 1517 - 1518 - 1519 - 1520

1925. nov ember 2 5-iki közgyűlés. 1512—1520. szám. 555 !1512. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1925. évi június hó 3-án 2271. szám alatt a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület intézetében gondozott fővárosi vakok tartásdíja ügyében 1925,. évi 579. számú közgyűlési hatáskörben hozott tanácsi határozatot jóváhagyta. !1513. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1925. évi április hó 17-én 1794. szám alatt a VII. ker., Thököly-út 73. számú bérelt ingatlanban levő kisdedóvó új elhelyezése céljából felállítandó barakképületépítése ügyében 1924. évi 1615. számú közgyűlési hatáskörben hozott tanácsi határozatot jóváhagyta. !1514. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1925. évi július hó 7-én 108.399/1923. szám alatt a székesfővárosi községi polgári iskolákhoz 25 gyógytorna­tanári tanszék szervezése ügyében 1925. évi 174. számú közgyűlési hatáskörben hozott tanácsi határozatot jóváhagyta. !1515. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1925. évi szeptember hó 3-án 4792. szám alatt a Pedagógiai Filmgyár R.-T. részére nyújtandó forgótőke ügyében 1924. évi 871. számú közgyűlési hatáskörben hozott tanácsi határozatot jóváhagyta. !1516. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1925. évj október hó 3-án 4786. szám alatt a budapest-külsőferencvárosi tisztviselőtelepi ref. egyház számára székesfővárosi telek átengedése ügyében 1925. évi 1020. számú közgyűlési hatás­körben hozott tanácsi határozatot jóváhagyta. !1517. Bejelentetett, hogy a m. kir. belügyminiszter 1925. évi október hó 14-én 5005. szám alatt a székesfővárosi lakásépítési akció megindításának költségfedezete ügyében hozott 1925. évi 1282. számú közgyűlési határozatot jóváhagyta. Tudomásul vétetvén, a vonatkozó iratok további megfelelő intézkedés végett, a tanácsnak visszaadatnak. !1518. Bejelentetett, hogy a tiszti főorvos az 1876. évi XIV. t.-cikk 162. §-ának e) pontja értelmében bemutatja: 1. dr. Czeisel Ida (V., Csáky-utca 30. IV.), 2. dr. Ormos Irma (I., Mészáros-utca 18.), 3. dr. Csaba Margit (II., Csalogány-utca 52.), 4. dr. Bozóky István (VIII., Mária-utca 19.), 5. dr. Jankovics Adél Simonné (IX., Gyáli-út 5.), 6. dr. Illésy Sándorné szül. Mayer Margit (I., Bertalan-utca 24.), 7. dr. Petheő Miklós (VII., Ker.ész-utca 24.), 8. dr. Ondrejovits Arisztid (I., Alkotás-utca 25.), 9. dr. Karda Mihály (IV., Semmelweis-utca 2. I.), 10. dr. Bessila Erzsébet (VIII., József-körút 70.), 11. dr. Jakab Mihály (VI., Aréna-út 84.), 12. dr. Benkő Oszkár (VI., Király-utca 86.), 13. dr. Vankay Etelka (II., Lánchíd-utca 2.), 14. dr. Varga Béla (X, Maglódi-út 36.), 15. dr. Gárdonyi László (V., Lipót-körút 7. IV. 19.), 16. dr. Vasvári József (V., Berzenczei-utca 26.), 17. dr. Erdélyi József (VIII., Üllői-út 26.) orvosok okleveleit. A közgyűlés az okleveleket rendben találván, azokat kihirdető záradékkal ellátva a tiszti főorvosnak visszaadja, a tanácsot pedig utasítja, hogy az oklevél­tulajdonosokat az adózók lajstromába vegye föl. Erről a közgyűlés a tanácsot és a tiszti főorvost jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. !1519. Elnök a napirendre való áttérés előtt bejelenti, hogy az Országos Földbirtok Rendező Bíróság megkeresésére Engelmann Edének és társainak ingatlan visszajuttatása iránti kérelme, továbbá Tóth János és társainak házhelyhez való juttatás céljából ingatlan megváltása iránti kérelmük ügyében készült bizottsági és tanácsi előterjesztések a mai ülés napirendjére pótlólag felvétetnek és hogy ezeket a tárgyakat a napirend 42. pontja után Barczen tanácsnok fogja előadni. Tudomásul szolgál. Ezután a közgyűlés áttér a tárgysorozat tárgyalására azzal, hogy a napirend első és második tárgyát — minthogy azok egymással szorosan kapcsolatosak — együtt fogja tárgyalni. !1520.Tárgyaltatott a bizottság és tanács 119.299/1925— X .illetőleg a 77.118/1925. X. számú előterjesztése a székesfővárosi közkórházak 1921/1922. évi zárószámadása, illetőleg a székesfővárosi közkórházak 1925/1926. évi költségelőirányzata. Dr. Körmöczi Zoltán, dr. Rosenák Miksa, dr. Klár Zoltán, dr. Krizs Árpád dr. Fejérváry Sándor, özv. Knur Pálné és dr. Csilléry András bizottsági tagok

Next

/
Oldalképek
Tartalom