Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1925

5.1 1925. november 4. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1372 - 1373 - 1374

516 1925. november 4-iki közgyűlés. 1372—1374. szám. Kerekes Ödön dr. Németh János Szabó József Kertész Miklós Pakányi Ferenc Szakái Antal dr. Kéthly Anna Pakots József Szakái Géza Kirchner Béláné Papp József dr. Szentirmay Imre dr.-né Kiss Ferenc dr. Paulheim Ferenc Szepessy Albert Kis Jenő dr. Payr Vilmos Székely János Klár Zoltán dr. Pálfy József Szémarui Mihály Knur Pálné Pászthy János Szigeti 'János Kocsán Károly Pászty Károly Tabódy Tibor Koós Jenő Perczel Béla Takács István dr. Korb Flóris Perndl Flóris Tarr Béla > Kossalka János dr. Petrovácz Gyula Tauffer Gábor dr. Kovács Ernő dr. Peyer Károly Tkalcsecz János Kozma Jenő dr. Péter József Ugrón Gábor dr. Körmöczi Zoltán dr. Piazza Győző Usetty Béla dr. Krizs Árpád dr. Polónyi Dezső dr. Valnicsek Béla dr. \ Lackenbacher György Posta Sándor dr. Vass Béla \ ' Lakatos Géza dr. Propper Sándor Vámbéry Rusztem dr. Lampel Vilmos Radocza János dr. Várkonyi Kálmán dr. Latinak Jenő Raffay Sándor dr. Vázsonyi Vilmos dr. Láng Lajos dr. Ravasz Árpád Verebély Jenő dr. • Lázár Ferenc dr. Rácz Vilmos dr. Vértes Emil " Lázár Miklós Rásó Lajos dr. Viczián István dr. 1 • Lédermann Mór Reisz Móric B. Virágh Géza Lévai Sándor Révész Mihály dr. Vita Emil dr. f. Lipták Pál dr. Révész Zsigmond Vitéz Aladár f. Liszka Árpád dr. Rosenák Miksa dr. Vitéz András József i Liszauer Emil Rónay Károly dr. Vladár Márton dr. Magyar Miklós Sajó János Vörös János dr. 1 Marinovich Jenő dr. Spett Ferenc dr. Vörösváry Miklós dr. 1 Matos Jenő Géza Sármezey Endre Weiler Ernő dr. ? Máté István Sávolt János Weisz Lipót Máy Vilmos Siegescu József dr. Wenczel Árpád dr. '"'. Melha Armand dr. Staub Elemér Wensky Nándor c- ­Mihalovics Zsigmond Steinherz Simon Weszelszky Gyula dr. M Miklós Ferenc dr. Sterbinszky Lipót Wiesenberger Vilmos -, Mosdóssy Imre Stern Szerén Wildner Ödön dr. c Müller Antal Südy Aladár Wilheim Adolf dr. s Müller Kálmán báró dr. Sümegi Vilmos Wolff Károly dr. 1 Nagy Antal Scheuer Róbert Zala Zsigmond |M Nagy Ferenc Schimanek Emil Ziegler Géza j 1 Nagy István Schmarilla Géza Zimmermann Dezső -• Nagy Vince dr. Schrőder Ferenc Zsolnay Imre dr. Nessi Gyula Schubert Sándor Schwarcz Márkusz Zsombor Géza 1 bizottsági tagok. ;;; !1372. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután egynegyed öt órakor megnyitván, a megjelenteket üdvözli és a •.-' jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bibithi Horváth János, dr. Harrer Ferenc, Nagy Ferenc, Pálfy József, • Pakányi Ferenc, Perczel Béla, Scheuer Róbert, Steinherz Simon, Sterbinszky Lipót és "", Zsombor Géza bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Barczen Gyula r"' tanácsnokot. r; ! !1373. Elnök jelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették: L Horváth Károly (államtitkár), Peidl Gyula, dr. ; Homonnay Tivadar, dr. Csepregi %• Horváth János, Karafiáth Jenő, tagok. Egyben bejelenti, hogy Ehrl jr. Bozóky Ádám és Hóman Bálint bizottsági 3 "-' Horváth János, Karafiáth Jenő, tagok. Egyben bejelenti, hogy Ehrl ich G. Gusztáv bizottsági tag 4 heti szabadságot ^ kér a közgyűléstől. 1 Tudomásul szolgál, illetőleg a közgyűlés a kért szabadságot megadja. : !1374. Elnök a Magyar Tudományos Akadémia centennáriuma alkalmából a következőkben emlékezik meg Széchenyi Istvánról: „Tisztelt Közgyűlés! Hazánk c letűnt dicsőségének gyászbaborult fiai hálás és reményteljes szívvel állunk meg Széchenyi István emlékénél, ki e dicső múlt feledhetetlen hérosza, emlékében is fáradhatatlan munkása. A rettentő összeomlás sokat megsemmisített azokból az anyagi értékekből, me •Ivekkel Széchenyi hazáia boldogulását előmozdítani törekedett, de nem tudta megsemmisíteni azokat á szellem; értékeket, melyekkel a magyar kultúrát gazdagította. Ma, mikor minden bizalmunk

Next

/
Oldalképek
Tartalom