Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1925

4. 1925. október 7. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1364 - 1365

508 1925. október 7-iki közgyűlés. 1363—1365. szám. dr. Platthy Györgyöt, dr. Bozóky Ádámot, dr. Botzenhardt Jánost, dr. Grosch Károlyt, dr. Perger Ferencet, Brüll Alfrédet, Ehrlich Sándort, dr. Gonda Bélát, Gschwindt Ernőt, Grünfeld Manót, Szombathy Kálmánt; dr. Szukováthy Istvánt; Szilágyi Károlyt; dr. Posta Sándort; Szepessy Albertet; Sátori Ernőt; Tabódy Tibort } dr. Pőzel Istvánt; dr. Verbély Jenőt; dr. Viczián Istvánt. III. A) Törvényesen megválasztottaknak jelentete ki végül a törvényhatósági testnevelési bizottság 6 tagsági helyére: Biró Dezsőt, dr. Csilléry Andrást, Dirnch ' Vidort, Fridrich Istvánt, dr. Hajdú Marcelt és dr. Karafiáth Jenőt. B) A kerületi testnevelési bizottságokba pedig: az I. kerületbe: dr. Rácz Vilmost és a II. kerületbe: Katona Sámuelt és a III. kerületbe: Fóti Vilmost és a IV. kerületbe: Nagy Ferencet és az V. kerületbe: Scheuer Róbertet és a VI. kerületbe: Piazza Győzőt és a VII. kerületbe: dr. Juba Adolfot és a VIII. kerületbe: Nagy Zoltánt és a IX. kerületbe: Schmarilla Gézát és a X. kerületbe: dr. Springer Ferencet és Erről a főpolgármester, a polgármester, a tanács, az igazoló választmány, a Fővárosi Közmunkák Tanácsa és a székesfővárosi törvényhatósági testnevelési felügyelő, végül a megválasztottak jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. Ezután a közgyűlés áttér az interpellációk előterjesztésére. !1364. Bonn József bizottsági tag felszólalásában a munkanélküliség meg­szüntetését sürgeti és a következő interpellációt terjeszti elő: Közben az elnöki széket dr. Sipőcz Jenő polgármester veszi át. „Van-e tudomása a polgármester úrnak az elmondott dolgokról, ha igen, hajlandó-e a polgármester úr intézkedni ezen lehetetlen állapotok meg­szüntetéséről?" Egyben bejelenti, hogy a kenyér és sütemény kihordása ügyében bejegyzett interpellációját visszavonja. Az interpelláció közöltetik a polgármesterrel. Ezután az elnök felhívja a soron levő interpellálót, dr. Havass Rezső bizottsági tagot, interpellációjának az előterjesztésére. Dr. Havass Rezső bizottsági tag interpellációjának előterjesztése közben keletkezett általános zajt az elnök többszöri kísérlet dacára lecsillapítani nem bírja, miért is az ülést tíz percre felfüggeszti. !1365. Szünet után dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök az ülést újból megnyitja, dr. Havass Rezső bizottsági tág folytatja felszólalását, majd a következő interpellációt terjeszti elő: „A főváros közönsége súlyos anyagi helyzetének javítását minden irányban meginduló nagyarányú alkotó munkától várja s e munkából ki kell vennie a maga részét a főváros törvényhatóságának is. Lakásínség enyhítése és az építkezés megindítása, a drágaság letörése, a munkanélküliség csökkentése, a kereskedelem és ipar emelése, szociális, kulturális, egészségügyi és még egyéb fontos kérdések gyors intézkedést kívánnak. Miképpen szándékozik a tisztelt polgármester úr és a tekintetes tanács e kőzóhajnak megfelelni s az alkotó munka megindítását illetőleg melyek a tekintetes tanács tervei? Mikorra várhatjuk részletes programmjának előterjesztését? Tisztelettel felhívom még a tisztelt polgármester úr és a tekintetes tanács figyelmét a következő kérdésekre. Ezek: A középosztály talpraállitása. Itt elsősorban egy helyes valorizációs törvény megalkotását kell sürgetnünk. A főváros árvaszékénél kezelt értékpapírokból álló árvavagyon szempontjából is kötelességünk ebben a kérdésben állást foglalni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom