Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

20.5 1923. december 21. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1750

682 1923. december 21-iki közgyűlés. 1750. szám. A 190.866,112.164 korona kiadásból a 190.245,932.190 korona bevétellel fedezett Összeg levonása után jelentkező 620,179.974 korona hiány fedezéséről a közgyűlés — elfogadva a tanácsnak és a pénzügyi bizottságnak azt a javaslatát, mely szerint ez a hiány a bevételek intenzív kimunkálá­sával és a szükségletek kielégítésénél érvényesítendő takarékossággal az évi kezelés folyamán küszöböltessék ki, — külön nem gondoskodik. A kisajátítási alap költségvetését a közgyűlés 299,720.778 korona bevétellel és ugyanannyi kiadással, a 20 millió koronás burkolókölcsön költségvetését 1,537.231 korona bevétellel, 1,532.340 korona kiadással és ehhezképest 4.891 korona fölösleggel, az ingatlanok szerzése és elidegenítésére vonatkozó költségvetést pedig 22,685.700 korona bevétellel és ugyanannyi kiadással a bemutatott tervezet szerint állapítja meg. Az átruházási jog (virement) gyakorlását a közgyűlés az egyes címeken belül a tételek alatt előirányzott összegekre vonatkozóan engedélyezi. A közgyűlés a székesfővárosnak és a székesfőváros kezelése alatt álló intézeteknek, alapoknak és alapítványoknak ekként az 1924. évre megállapított költségvetését két hitelesített példányban az 1872. évi XXXVI. t.-c. 4. §-ának megfelelően a m. kir. belügyminiszter úrhoz fölterjeszti. A közgyűlés a pénzügyi bizottságnak a tanács által pártolt azon javaslata fölött, hogy az általános kereseti adó kulcsa az 1924. évre 5%-ról 10%-ra felemeltessék, névszerinti szavazás­sal határoz. „Igen"-nel, vagyis a javaslat mellett szavaztak: Horváth Károly biz. tag, továbbá Fock Ede, dr. Csupor József, df. Berezel Jenő tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Vájna Ede, Barczen Gyula tanácsnokok, dr. Végh János tiszti főorvos helyett dr. Csordás Elemér h. főorvos, Ács Ferenc főszámvevő, dr. Thirring Gusztáv stat. hiv. igazgató, dr. Gárdonyi Albert föle vél táros. „Nem"-mel, vagyis a javaslat ellen szavaztak: Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bednárz Róbert Benzsay Károly Bieber Jenő Bonn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Conlegner József dr. Czigány Sándor Csilléry András dr. Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Fáy Aladár dr. Galambos Mátyás Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János dr. csepregi Jaczkó Pál dr. Kontra Aladár Korányi Márton Kronberg József Liptay Lajos dr. Magyar Imre Mettelka Frigyes Mihailovich Zsigmond Miklós Ferenc dr. Müller Antal Ortvay Rezső Pakányi Ferenc Paulheim Ferenc Perczel Béla Petrovácz Gyula Pfeiffer István Pillis Károly Popelka Béla Rácz Sándor Reiner Ferenc Resch József Sagmüller József Seidl Aurél Slachta Margit Stadler Nándor Stumpf Károly Schmidkunz Lajos Szabó József Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szepesi Ágoston Székely János Szigeti János Teles Béla dr. Ujváry Rezső Vasek Ernő dr. Vida Istvánné Vogel Gyula Wayand Miklós Wensky Nándor Weber József Wolff Károly dr. Záborsky István dr. Ehhezképest a közgyűlés az általános kereseti adó 5°/o-os kulcsának felemelésére tett javaslatot elveti és az 1922. évi XXIII. t.-c. 16. §-ában foglalt rendelkezés alapján e törvény 1. §-ának 1., 2., 6., 7., 8. és 9. pontjában felsorolt jövedelmek után járó általános kereseti adó kive­tési kulcsát az 1924. évre változatlanul 5%-ban állapítja meg. A közgyűlés elfogadja a pénzügyi bizottságnak a tanács által pártolt azt a javaslatát, hogy a házbérkrajcár, valamint a szemétfuvarozási illeték a kincstári házhaszonrészesedéshez hasonlóan, az évnegyedenkint szedett házbér után vettessék ki. Továbbá a pénzügyi bizottságnak a tanács által pártolt javaslatára a közgyűlés annak az elvi álláspontjának fentartása mellett, hogy a székesfőváros lakosságától szedett házhaszonrészesedés teljes egészében a székesfővárost illetné, fölkéri a m. kir. pénzügyminiszter urat, hogy a székes­főváros területén szedett kincstári házhaszonrészesedés egyötödét az annak kezelésével felmerülő költ­ségek megtérítéseként engedje át a székesfővárosnak. t it, • i A ^Syű'és mellőzi a pénzügyi bizottságnak a tanács által pártolt azt a javaslatát, mely teinataimazast ker arra, hogy a tanács a víz egységárát és a vízmérők használati diját a gazdasági viszonyoknak es a víz termelési költségeinek változása esetében a szükséghez képest felemelhesse.

Next

/
Oldalképek
Tartalom