Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

20.1 1923. december 12. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1716

HM 1923. december 12-iki közgyűlés. 1715—1716. szám. 637 A folyó évi decembet hó 5-én tartott rendes közgyűlésben 1651/1923. kgy. szám alatt kelt határozattal megállapított „Bemutatási oklevél" a most idézett köz­gyűlési határozat egy példányával együtt ennélfogva főtisztelendő Kriegs-Au Emil úrnak, mint az általunk törvényesen megválasztott budapest-városmajori plébános­nak, főtisztelendő Uhlár Béla úrnak, mint az általunk törvényesen megválasztott budapest-angyalföldi plébánosnak, főtisztelendő Shvoy Lajos úrnak, mint az álta­lunk törvényesen megválasztott budapesti Regnum Marianum plébánosnak, főtiszte­lendő Mihalovics Zsigmond úrnak, mint az általunk törvényesen megválasztott buda­pest-herminamezöi plébánosnak, főtisztelendő dr. Töttössy Miklós úrnak, mint az általunk törvényesen megválasztott budapest-középsőferencvárosi plébánosnak és főtisztelendő Filó Károly úrnak, mint az általunk törvényesen megválasztott buda­pest-tisztviselőtelepi plébánosnak kiadatik, a „Bemutatási oklevél" hivatalból hitele­sített másolatban pedig a választás eredményéről szóló értesítés kapcsán a szüksé­ges további főegyházhatósági intézkedések megtétele végett a bíbornok, hercegprímás, esztergom főegyházmegyei érsek úr Öfőmagasságához felterjesztetik. Erről főfisztelendő Kriegs-Au Emil budapest-városmajori róm. kath. plébános úr, főtisztelendő Uhlár Béla budapest-angyalföldi róm. kath. plébános úr, főtiszte­lendő Shvoy Lajos budapesti Regnum Marianum-i róm. kath. plébános úr, főtisz­telendő Mihalovics Zsigmond budapest-herminamezői róm. kath. plébános úr, fő­tisztelendő dr. Töttössy Miklós budapest-középsőferencvárosi róm. kath. plébános úr és főtisztelendő Filó Károly budapest-tisztviselőtelepi róm. kath. plébános úr jegyző­könyvi kivonaton értesíttetnek s a bíbornok, hercegprímás, esztergom főegyházmegyei érsek úr Öfőmagasságához felirat intéztetik, az összes iratok pedig a további szük­séges intézkedések megtétele végett a tanácsnak kiadatnak. Az elnök bejelenti, hogy a szavazatszedőküldöttségnek a tisztviselői állások betöltésére vonatkozó jelentése szintén beérkezett és elrendeli annak a felolvasását. !1716. Olvastatott a szavazatszedőküldöttség jelentése, mely szerint az ürese­désben levő egy műszaki minősítésű tanácsnoki, az egyik kerületi elüljárói, a három tiszti orvosi állásból egy állásnak és a két kerületi orvosi állásnak a betöltése ügyében elrendelt választási eljárás, illetve titkos szavazás — szavazólappal — ma délután Vi5 órakor megkezdődött és V26 óráig folyt. Ezen idő alatt a közgyűlés tagjai beadtak összesen 145 érvényes szavazatot, amelyből nyert /. a műszaki minősítésű tanácsnoki állásra: Barczen Gyula 142 //. a kerületi elüljárói állásra: Halász Elemér 3 Kintzly Pál dr 4 Rajháty Ferenc 125 Kálmánczhelyi Béla 2 Spannberger Alajos dr 2 Károlyi József 2 Jankó Béla 1 Holtzspach Ödön dr 1 Haidecker János dr 4 ///. ű tiszti orvosi állásra: Lutter Károly dr 9 Hampel Ferenc dr 4 Radványi Imre dr 126 Dávid János dr 1 Dapsy Viktor dr 1 IV. a két kerületi orvosi állásra: Szathmáry Árpád dr 143 Párdányi Emil dr 141 Árpádfy Ernő dr ) Kravits Károly dr 1 Hampel Ferenc dr 1 szavazatot. Az elnök a szavazás ezen eredményéhez képest a műszaki minősítésű tanácsnoki állásra Barczen Gyulát, a kerületi elüljárói állásra Rajháty Ferencet, a tiszti orvosi állásra dr. Radványi Imrét, a két kerületi orVosi állásra dr. Szathmáry Árpádot és dr. Párdányi Emilt törvényesen megválasztottaknak jelenti ki, dr. Radványi Imrét azzal, hogy a tiszti orvosi képesítést egy éven belül köteles megszerezni. Felkéri Pech Béla bizottsági tag vezetése mellett dr. Bozóky Ádám, Hilberth Vilmos, Nagy István, Paulheim Ferenc, Perczel Béla és Piazza Győző bizottsági tagokból alakított küldöttséget, hogy a most megválasztott tanácsnokot és kerületi 160

Next

/
Oldalképek
Tartalom