Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

19. 1923. december 5. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1666 - 1667

606 1923. december 5-iki közgyűlés^ 1665—166 7. s zám. Schőberl Ferenc tanácsnokok, Barczen Gyula műszaki főtanácsos, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Végh János tiszti főorvos, továbbá dr. Ambruss Gyula, Balázs Hugó, dr. Baranski Gyula, Bartha Albert, Bauknecht Tamás, Bayer Antal, Bednárz Róbert, Benzsay Károly, Bieber Jenő, Bienskiné Ocskay Irma, Bohn József, dr. Botzenhardt János, dr. Bozóky Ádám, Brunekker Lajos, Buday Dezső, dr. Conlegner József, Czajlik Lajos, Csézli Lukács, dr. Csilléry András, Csóka Lajos, Dániel István, dr. Deér Endre, Demény Károly, özv. Dirner Gusztávné, dr. Divényi Károly, Dörfler Lajos, dr. Ernszt Sándor, dr. Fekete László, dr. Fertsek Gyula, Frühwirth Mátyás, Gyulay János, Herritz Rezső, Hikádé József, Hilberth Vilmos, Ilovszky János, Jajczay János, dr. Jeszenszky István, dr. Joanovich Pál, dr. Juhász István, Juhász Mihály, dr. Kazay László, Kirchner Béláné, Kontra Aladár, Korányi Márton, Kovács Gábor, Kronberg József, Lackenbacher György, Lampel Vilmos, dr. Lázár Ferenc, dr. Liptay Lajos, Magyar Imre, Mettelka Frigyes, Mihailovich Zsigmond, Mihalkovics Szilárd, dr. Miklós Ferenc, Müller József Leó, Nagy Ferenc, Nagy István, Neruda Nándor, Németh József, Nóvák István, dr. Oberschal Viktor, Ortvay Rezső, dr. Osvald István, Pakányi Ferenc, Paulheim Ferenc, Pálfy József, Pászthy János, Pekovics János, Perczel Béla, Perndl Flóris, Petrovácz Gyula, Pfeiffer István, Piazza Győző, Píllis Károly, dr. Pintér Jenő, dr. Platthy György, dr. Raffay Sándor, Rácz Sándor, Reiner Ferenc, Rerrich Elemér, Resch József, dr. Rose Henrik, Ruszter Béla, Sagmüller József, Seidl Aurél, Sorg Antal, Sóváry Emil, Stadler Nándor, Stumpf Károly, Schmidkunz Lajos, Szabó József, Szakái Géza, Szakmándy János, Szalay Gyula, Szentgáli Antalné, Szepesi Ágoston, Szémann Mihály, dr. Szontagh Tamás, dr. Szőke Gyula, Szölgyémy Ferenc, dr. Takács István, dr. Teles Béla, dr. Totth Dezső, Törökné Kovács Hermin, Urbán János, dr. Usetty Béla, dr. Valnicsek Béla, dr. Vasek Ernő, Vass Béla, dr. Verebély Jenő, dr. Viczián István, Vida Istvánné, Virágh Andor, Vogel Gyula, dr. Weiss Konrád, Wéber József, dr. Wolff Károly, dr. Záborszky István és Zook József törvényhatósági bizottsági tagok. Erről a közgyűlés a tanácsot a határozatnak a m. kir. belügyminiszterhez jóváhagyás végett való felterjesztése céljából az összes iratok kiadása mellett értesíti. A közgyűlés dr. Szabó Imre tiszti főügyésznek a gyámpénzek elhelyezése ügyében benyújtott indítványát sürgős tárgyalás és javaslattétel végett kiadja a tanácsnak. !1666. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 160.501/1923— XV. számú előterjesz­tése a Budapesti Kisipari Hitelintézet Részvénytársaság alaptőkéjének 225,000.000 koronára való felemelése tárgyában. 1. A közgyűlés Budapest székesfőváros közönsége, mint a Budapesti Kisipari Hitelintézet R.-T. részvényese részéről hozzájárul ahho^, hogy a Budapesti Kisipari Hitelintézet R.-T. alaptőkéjét 15.000 darab 1000 korona névértékű A) sorozatú és 165.000 darab 1000 korona névértékű B) sorozatú részvény kibocsátásával 225 millió koronára emelje. 2. A közgyűlés elhatározza, hogy az 1. pont szerint kibocsátandó 15.000 darab 1000 korona névértékű részvényt Budapest székesfőváros közönsége, mint a Buda­pesti Kisipari Hitelintézet R.-T. részvényese részéről átveszi. 3. A közgyűlés a 2. pontban említett részvények átvétele céljaira 15,000.000 koronát a folyó évi költségvetés IX. csoport XIII. fejezete {Előre nem látott külön­félék) terhére engedélyez. 4. A közgyűlés felhatalmazza a tanácsot, hogy a Budapesti Kisipari Hitel­intézet Részvénytársaság alaptőkéjének 225 millió koronára való — esetleg részle­tekben történő — felemelésének ezen közgyűlési határozat keretein túlmenő részletes feltételeit Budapest székesfőváros közönsége, mint a Budapesti Kisipari Hitelintézet Részvénytársaság részvényese részéről megállapíthassa. Erről a közgyűlés a tanácsot a határozatnak a m. kir. belügyminiszterhez jóváhagyás felterjesztése céljából az összes iratok kiadása mellett értesíti. !1667. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 151.009/1923— XV. számú előterjesz­tése a kéményseprési díjak újabb megállapítása ügyében. A közgyűlés a tanács és a közgazdasági bizottság javaslatára, valamint a kereskedelmi miniszter úrnak 85.815/1923— XIX. számú leirata folytán elhatározza, hogy a most érvényben lévő, a kereskedelmi miniszter úrnak 84.643/1923— XIX. számú rendeletével megállapított kéményseprési díjakat 1923. november 1-től kezdődő hatállyal a háromszorosára emeli fel. Ez alkalommal a közgyűlés Bieber Jenő bizottsági tag indítványával kapcso­latosan elvárja a kéményseprőmesterektől, hogy a segédek fizetését hasonló arány­ban emelik fel. Egyben utasítja a közgyűlés a tanácsot, hogy ezen emelésről az érdekelteket megfelelő módon és formában értesítse, illetve a kéményseprési díjak újabb meg­állapítását tegye közhírré. Ez a közgyűlési határozat a kereskedelmi miniszterhez tudomásulvétel végett felterjesztendő. Erről a tanács további eljárás végett értesíttetik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom