Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

18. 1923. november 17. jubileumi díszközgyűlés - 1605 - 1606 - 1607 - 1608

572 1923. november 17-iki jubileumi díszközgyűlés. 1605—1608. szám. A székesfővárosi énekkar elénekli a Himnuszt, amelyet a díszközgyűlés tagjai állva hallgatnak végig. !1605. Folkusházy Lajos h. polgármester-elnök Pest, Buda és Óbuda városok egyesítésének 50-ik évfordulója alkalmából a törvényhatósági bizottság által elhatá­rozott s a mai napra egybehívott díszközgyűlést déli 12 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Bozóky Ádám, Buday Dezső, dr. Csilléry András, dr. Ernszt Sándor, Haller István, llovszky János, Kontra Aladár, dr. Lázár Ferenc, Petrovácz Gyula, dr. Platthy György, Szilágyi Károly, dr. Szőke Gyula, dr. Valnicsek Béla, Vogel Gyula és dr. Wolff Károly törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert. !1606. Az elnök mindenekelőtt bejelenti, hogy dr. Sipőcz Jenő polgármester, helyettes főpolgármester, hirtelen bekövetkezett súlyosabb megbetegedése követ­keztében mély sajnálatára kénytelen a m'ai díszközgyűlésből távolmaradni. Bejelenti továbbá, hogy a beteg polgármester kívánságához képest tolmácsolja a polgármester azon érzését, hogy a törvényhatósági bizottság ezen lélekemelő ünnepén szívben és lélekben jelen van és az ünneplőkkel együtt érez. Az elnök javasolja, hogy a díszközgyűlés ezen bejelentését azon kívánságának kifejezése mellett vegye tudomásul, hogy a polgármester egészsége mielőbb álljon helyre. A díszközgyűlés az elnök kívánságát általános helyesléssel és éljenzéssel magáévá teszi. !1607. Az elnök bejelenti, hogy Budapest székesfőváros közönségéhez magas kormányzói kézirat érkezett, ami fel fog bontatni. Az elnök feltöri a boríték pecsétjét és a leiratot átnyújtva a- tanácsnok­főjegyzőnek, kéri annak a felolvasását. A tanácsnok-főjegyző olvassa a következő leiratot, amit a díszközgyűlés állva hallgat végig: Magyarország Kormányzója. Budapest székesfőváros közönségének. A székesfőváros mai nevezetes ünnepén hálás kegyelettel emlékezem meg ama férfiak érdemeiről, kik 50 évvel ezelőtt Buda" és Pest egyesítésével alapját vetették meg egy modern, nagykultúrájú városnak. Az ő céltudatos és-sikerektől követett munkájukból nőitek ki Budapest fejlődésének bámulatos arányai, melyek a székesfővárost szerény keretekből rövid évtizedek alatt a világvárosok sorába emelték. A világháború, a forradalom és az azt követő bolsevizmus által meg­szakított közel félszázados békés fejlődés után ma, nehéz viszonyok között, súlyos feladatokkal terhelve küzd ez a város — lakossága boldogításáért. Ehhez a küzdel­méhez merítsen érőt és kitartást az egyesítést létrehozó elődök fényes példájából és nagy művük ma újból feléledő emlékéből. Hő óhajom, hogy az egész országgal harmóniában, minden magyar szív szeretetétől övezve haladjon Budapest keresztény erkölcsi alapokon egy szebb jövő felé. Kelt Budapesten, 1923. november 17. napján. Horíhy s. k., gróf Bethlen István s. k. A díszközgyűlés a magas leiratot hosszantartó általános élénk éljenzéssel és viharos tapssal fogadja, majd az elnök javaslatára a magas kormányzói kéziratot hódolatteljes tisztelettel tudomásul veszi és egyben elhatározza, hogy a kézirat által a székesfőváros közönségét ért megtiszteltetést egy, az elnök által egybeállí­tandó küldöttség útján a Kormányzó úr Őfőméltóságának megköszöni. A küldöttségi eljárás idejét és módja* annak idején az elnök fogja meg­határozni. !1608. Az elnök bejelenti, hogy a nemzetgyűlés elnökétől üdvözjő irat érkezett, aminek a felolvasására felkéri a tanácsnok-főjegyzőt. A tanácsnok-főjegyző olvassa a következő iratot: Méltóságos h. Főpolgármester Úr! Köszönettel vettem Méltóságodnak úgy személyemhez, mint a nemzet­gyűléshez intézett meghívóját a Pest, Buda és Óbuda városok egyesítésének 50-ik évfordulója alkalmából folyó hó 17-én tartandó ünnepi közgyűlésre. Addig is, amíg ezt a meghívást az ezidőszerint elnapolt nemzetgyűlés elé terjeszthetném, intézkedtem aziránt, hogy az a nemzetgyűlés tagjainak tudomására hozassék s a magam részéről van szerencsém Méltóságoddal közölni hoev az ünnepi közgyűlésen a nemzetgyűlés képviseletében való megjelenést hazafias köteles-

Next

/
Oldalképek
Tartalom