Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

11.2 1923. julius 4. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 976 - 977 - 978 - 979

1923. július 4-iki közgyűlés. 979. szám. 353 gatósági, fel ügyelő bizottsági és választmányi tagjai díjazást ne kaphassanak s hogy az összes szaktestületek, amelyek ide tőkével járulnak, a kiküldötteikből választ­mányt alakítsanak, amely a hiteljogosultság megállapításánál döntő szerepet vigyen. Végül, hogy a társaság iránti bizalom az iparosság részéről teljesen fen­tartassék, szükségesnek látná, hogy a társaság célja világosan kimondatnék, amely szerint az kizárólag a kisiparosok felsegítésére és az ezzel kapcsolatos akciókra használható fel. Ezután az elnök megállapítja, hogy több szónok feliratkozva nincs, a vitát bezárja és következnek a zárszó jogán való felszólalások. Dr. Hegedűs József, dr. Bródy Ernő, dr. Bedő Mór és dr. Gál Jenő bizottsági tagok zárszava után elsősorban a halasztójellegű indítványokat bocsátja az elnök szavazás alá, amelyet a közgyűlés elvet. Erre magát az előterjesztést a határozati javaslatnak a gyámpénzek elhelye­zésére vonatkozó 8-ik pontja kivételével kívánja az elnök szavazásra bocsátani. Dr. Baranski Gyula, dr. Gál Jenő és Gáspár Fülöp bizottsági tagoknak a kérdés feltevéséhez való hozzászólása után az elnök válaszolva a felszólalóknak, felteszi szavazásra a tanács előterjesztését a határozati javaslat 8. pontjának kivéte­lével egész terjedelmében. A szavazás megtörténte után megállapítja, hogy a többség ahhoz változatlanul hozzájárul. Következik a határozati javaslatnak a gyámpénztár pénzkészletei elhelyezéseinek megengedésére vonatkozó 8. pontjának elfogadására vonatkozó szavazás. A törvény értelmében elrendeli itt a névszerinti szavazást azzal, hogy akik ezt elfogadják, azok „igen"-nel szavaznak, akik nem fogadják el, azok „nem"-mel szavaznak. „Igen"-nel szavaztak: Bohn József Günther Béla Joanovich Pál dr. Gáspár Fülöp Horváth Károly (IV. ker.) Tisztviselők: Buzáth János dr. alpolgármester, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Purebl Győző dr., Bárdi István tanácsnokok. „Nem"-mel szavaztak: Baranski Gyula dr. Horváth János bibithi Pekovics János Bednárz Róbert dr. Ilovszky János Perndl Flóris Bedő Mór dr. ' Karczag Vilmos Petrovácz Gyula Bieber Jenő Kossalka János dr. Piazza Győző Bozóky Ádám dr. Kovács Ernő dr. Rácz Sándor Bródy Ernő dr. Kreisler Jenő Reiner Ferenc Csilléry András dr. Lackenbacher György Szőke Gyula dr. Divényi Károly dr. Lázár Ferenc dr. Vass Béla Gál Jenő dr. Magyar Imre Verebély Jenő dr. Hegedűs József dr. Oberschal Viktor dr. Viczián István dr. Hikádé József Pakányi Ferenc Az előterjesztés ellen szavaztak 32-en, mellette 9-en, ennélfogva a határozati javaslatnak a gyámpénztári készleteknek Kisipari Hitelintézetnél való elhelyezésére vonatkozó része mellőztetik. Következik a szavazás azon általános indítványok felett, amelyek az előterjesztés elfogadásával nem érinttettek. Ezután az elnök a tárgyalást befejezettnek és a javaslatot a következő szöve­gezésben elfogadottnak jelenti ki: A közgyűlés megállapítja, hogy a 842/1916. kgy. sz. közgyűlési határozat folytán alapított Buda­pesti Kisipari Hitelszövetkezet budapesti bejegyzett cég alapításával elérni kívánt cél:" a kisiparosok és kiskereskedők támogatása a változott gazdasági viszonyok közt jobban megvalósítható, ha ezt a célt szolgáló szerv részvénytársaság alakjában működik. Ennek folytán a közgyűlés a következő határo­zatokat hozza: 1. A közgyűlés utasítja a tanácsot, hogy a Budapesti Kisipari Hitelszövetkezet budapesti bej. cég feloszlása iránt szükséges lépéseket sürgősen tegye meg és felhatalmazza a tanácsot, hogy a feloszlás, valamint az azt követő felszámolás tényleges keresztül­viteléhez és végleges lebonyolításához szükséges, vala­mint az azzal kapcsolatban álló összes intézkedéseket saját hatáskörében megtehesse. 2. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a tanács a 901/1922. kgy. számú közgyűlési határozattal a Budapesti Kisipari Hitelszövetkezet budapesti bej. cég­nek nyújtott 10,000.000 K-ás kölcsönt a Budapesti

Next

/
Oldalképek
Tartalom