Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

9.1 1923. junius 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - Szabályrendeleközségt ai fogyasztás székesfővároi adókróls területé. n szedett - 856

284 1923. június 6-iki közgyűlés. 855—856. szám. 19 20 21 22 23 Vadak Kivágott vagy feldarabolt vad Szárnyasvad Halak Rákok darabonkint kilogrammonkint darabonkint kilogrammonkint darabonkint íz a határozat szabályrendeletet állapít meg, ennélfogva azt 15 napra ki kell függeszteni és jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz kell fölterjeszteni. * * * Elhatározza egyúttal a közgyűlés, hogy a szabályrendelet bemutatásával egy­idejűleg a m. kir. pénzügyminiszter úrhoz megokolt fölterjesztést intéz, amelyben kéri, hogy: 1. „a városok és községek háztartásáról" szóló törvényjavaslatnak a fogyasz­tási adókról intézkedő részét a székesfővárosra nézve ejtse el; 2. az 1899. évi VI. és XX. t.-c. olyirányú megváltoztatása iránt tegyen elő­terjesztést a nemzetgyűlésnek, hogy a székesfőváros egész területén, törvényben nem korlátozott, szabályrendeletileg megállapított kulcs szerint szedhesse a községi fogyasztási adókat, beleértve a sör és az égetett szesz fogyasztási adóját is; végül 3. a fogyasztási adó alól merítés égetett szesz után ezelőtt szedett községi fogyasztási adó hozadékának megtérítése fejében az állam által eddig fizetett évi 147.632 koronának a mai fogyasztási adónak megfelelő összegre való felemelését engedélyezze. Erről a közgyűlés a tanácsot további megfelelő eljárás végett értesíti. 855/a. Tárgyaltatott dr. Takács István bizottsági tagnak, a székesfőváros terü­letén szedett községi fogyasztási adókról szóló szabályrendelet tárgyalása alkal­mával benyújtott következő indítványa: Indítványozom, mondja ki a közgyűlés, hogy az edüg már letárgyalt, valamint a most tárgyalás alatt levő és az ezután tárgyalandó adókból éven­ként — ez az év a bevételek szempontjából csonka lévén, tehát erre a csonka évre is — a befolyó jövedelmeknek 10%-a tisztán és kizárólag a tisztviselők anyagi helyzetének javítására fordíttassék,, azoknak a városoknak a mintájára, akik ezt a kérdést már megoldották. (Újpest, Győr, Debrecen, Esztergom stb.) Határozati javaslatom értelmében minden tisztviselő a maga legális fizetését, lakáspénzét, a különféle elnevezésű segélyeket mind meg­kapja és az adóból eredő jövedelmeknek 10%-a a tisztviselők szociális hely­zetének javítására használandó fel olyképpen, hogy a közgyűlés ennek fel­használása tektntetében az egész tisztviselői karra vonatkozólag a tanácsnak diszkrecionárius felhatalmazást ad és ezt a felhatalmazást még külön kiter­jeszti a polgármesterre, hogy egyes konkrét esetekben az egyes tisztviselőket szükség szerint ebből a szociális alapból a legjobb belátása szerint támo­gathassa. A közgyűlés ezt az indítványt tárgyalás és javaslattétel végett kiadja a tanácsnak. !856. Dr. Csupor József tanácsnok ismerteti a bizottság és tanács 48.369/1923— VI. számú előterjesztését a községi italadóról. Ezután az elnök bejelenti, hogy a javaslat először általánosságban, azután részleteiben fog tárgyaltatni, minhogy azonban úgy látja, hogy a közgyűlés általános vitát nem kíván, az általánosságban való elfogadás felett elrendeli a törvényben előírt névszerinti szavazást, olyképpen, hogy akikajavaslatot elfogadják „igen"-nel, akik . nem fogadják el azok „nem"-mel szavaznak. „Igen"-nel szavaztak: Albert Ferenc Ambruss Gyula dr. Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Brunekker Lajos Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czájlik László Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dirner Gusztávné özv. Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Fekete László dr. Gallauner Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom