Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

9.1 1923. junius 6. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 854 - 855

280 1923. június 6-iki közgyűlés. 854—855. szám. !854. Az elnök a napirendre való áttérés előtt bejelenti, hogy a tárgysorozat 3., 5. és 6. pontja alatt felvett és pedig a városi vámokról szóló szabályrendelet módosítása — az ásványvíz és szikvíz községi megadóztatása — és végül a gyám­pénztári kölcsönszabályzat módosítása ügyében felvett tárgyak további előkészítés végett levétetnek a napirendről. Dr. Éber Antal bizottsági tag a napirendhez kér szót és nem helyesli, hogy • a gyámpénztári kölcsönszabályzat ügye levétetett a napirendről. Dr. Csupor József tanácsnok kijelenti, hogy az ügynek a mai napirendről való levétele nem elodázást jelent, hanem csupán alaposabb előkészítést, minthogy a belügyminiszternek idevonatkozó rendelete, ami később jelent meg és amely lényegesen más terjedelmet nyújt az árvaszéknek, az ügy napirendre tűzésekor még ismeretlen volt. Ezzel a közgyűlés áttér a tárgysorozat tárgyalására. \ !855. ín. Csupor József tanácsnok ismerteti a bizottság és tanács 50.180/1923. Vl.tózárnjrelőterjesztését a községi fogyasztási adóról szóló szabályrendelet módo­sításV-tígyében. Az elnöki széket dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester Folkusházy Lajos alpolgár­mesternek adja át. Az általános vita során felszólalnak dr. Takács István és Gáspár Fülöp bizott­sági tagok. Ez utóbbi halasztó jellegű indítványt is nyújt be. Több felszólaló nem lévén, az elnök az általános vitát berekeszti és elrendeli a javaslat felett a törvényben előírt névszerinti szavazást olyképpen, hogy igennel szavaznak azok, akik á javaslatot a részletes tárgyalás alapjául általánosságban elfogadják és ezzel elesik Gáspár Fülöp bizottsági tag halasztó jellegű indítványa, nemmel szavaznak azok, akik a javaslatot nem fogadják el, hanem elfogadják Gáspár Fülöp halasztó jellegű indítványát. „Igen"-nel szavaztak: Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bayer Antal Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Bohn József Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czájlik László Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Fekete László dr. Gallauner Károly Günther Béla Hamar István Hann Arnold Herritz Rezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Tisztviselők Horváth Károly (h. áiiamtitk.) Jajczay János Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Juhász Mihály Kirchner Béláné Kosztelnik Ferenc Kricsfalussy Mihály Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Magyar Imre Maródy József Mettelka Frigyes Mihalkovich Szilárd Mohr Henrik Müller Antal Müller József Leó Ortvay Rezső Osvald István dr. Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Fock Ede, Csupor József dr., Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Rózsavölgyi Gyula Simonovics Viktor Stadler Nándor Stumpf Károly Schmidkunz Lajos Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vasek Ernő dr. Viczián István dr. Wayand Miklós Wensky Nándor Wéber József Wolff Károly dr. Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Orczy Gyula tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Vájna Ede, Till Antal, Purebl Győző dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Végh János dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő. „Nem a-mel szavaztak: Gáspár Fülöp Rosenák Miksa dr. Zimmermann Dezső Rassay Károly dr. Weiller Ernő dr. Reiss Mór dr. Zala Zsigmond Az elnök megállapítja és bejelenti a szavazás eredményét, mely szerint igennel szavaztak 94-en, nemmel 7-en, vagyis a közgyűlés a javaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadja. Ezzel a közgyűlés áttér a javaslat részletes tárgyalására. A részletes vita során Horváth Károly (IV. ker.), dr. Hegedűs József, Stadler Nándor és Hann Arnold bizottsági tagok szólalnak fel, mire a közgyűlés a községi fogyasztási adóról szóló javaslatot részletesen is elfogadja és a következő határo­zatot hozza:

Next

/
Oldalképek
Tartalom