Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

5. 1923. április 9. rendivüli közgyűlés jegyzőkönyve - 490 - 491 - 492 - 493

1923. április 9-iki rendkívüli közgyűlés. 493. szám. 173 programm következetes keresztülvitele a nemzet jövő feltámadásának egyedüli záloga és lehetősége. De másrészt a mai súlyos viszonyok között a lelkek nagynehezen helyre­állott egyensúlyának egyenes felborulását jelentené, ha tömegeinek a keresz­tény nemzeti irányba vetett hite eme irányzat érvényesülésének hiányában megrendülne. A székesfőváros közönsége annak az erős reményének ad kifejezést, hogy a m. kir. kormány az ezirányban esetleg támasztott külpolitikai és bel­politikai akadályok dacára vállalt programmját következetesen megvalósítja s a belső konszolidáció munkáját eredeti irányzatának jegyében meg nem ingatva folytatja. Miután a legutóbbi hetek eseményei, nevezetesen a székesfőváros utcáin újból megnyilvánult nemzetellenes forradalmi hangulat, az örök erkölcsi erők ellen folytatott aknamunkáról a leplet lerántották, a főváros közönsége elvárja, hogy a m. kir. kormány erős kézzel fogja megakadályozni a közelmúltban egész ezeréves létünket veszélyeztető forradalmi törekvéseknek újbóli érvényesülését. A mai súlyos gazdasági helyzetben élő lakosság érdekében a főváros közönsége kötelességének tartja abban az irányban is felhívni &• m. kir. kor­mány figyelmét, hogy a gazdasági élet egészséges fejlődésének útjában álló akadályokat mielőbb elhárítva, eredetileg vállalt programmjának megfelelően a szükséges reformokat gazdasági téren is foganatosítani fogja. Azon hitben és erős reményben, hogy a m. kir. kormány a főváros polgársága kívánságait mielőbb nyomatékos mérlegelés tárgyává teszi, a főváros közönsége bizalommal nézi gróf Bethlen István miniszterelnök kormányzati működését. Dr. Baracs Marcell bizottsági tag személyes kérdésben válaszol dr. Csilléry András bizottsági tagnak, miközben az elnök dr. Márkus Jenő bizottsági tagot egy sértő közbeszólásáért rendreutasítja. Dr. Csilléry András és Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tagok zárszava után az elnök elsősorban Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tag indítványát bocsátja szavazás alá és pedig 10-nél több baloldali bizottsági tag egyszerű fel­állással jelzett kérelmére névszerinti szavazást rendel el, olyképpen, hogy akik az indítványt elfogadják, B igen"-nel, akik nem fogadják el, „nem"-mel szavaznak. B Igen"-nel szavaznak: Baracs Marczell dr. Bársony tlemér Bedő Mór dr. Bródy Ernő dr. Ehrlich G. Gusztáv Faludi István Freund Dezső Gál Jenő dr. Glücksthal Samu dr. „Nem"-mel szavaznak Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienskiné Ocskay Irma Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Brezowsky Emil dr. Buday Dezső Conlegner József dr. Czajlik Lajos Czájlik László Csilléry András dr. Deér Endre dr. Dirner Gusztávné özv. Dörfler Lajos Ernszt Sándor dr. Fertsek Gyula dr. Fóthi Vilmos Gyulay János Hlatky Lajos Hajdú Marcell dr. Halász Manó Holzer Sándor Horváth János bibithi Horváth Károly (IV. ker.) Kivovits Károly Kovács Andor Kreisler Jenő Ladányi Zoltán Hornon nay Tivadar dr. Ilovszky János Jajczay János Jeszenszky István dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Maródy József Marz Károly Mertelka Frigyes Mihalkovics Szilárd Müller József Leó Nagy Ferenc Nóvák István Oberschal Viktor dr. Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pékár Imre dr. Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Márkus Jenő dr. Nessi Gyula Oremusz Ödön Pakots József Reiss Mór dr. Vitéz Aladár Weiller Ernő dr. Zipernowszky Károly Pech Béla Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Rerrich Elemér Sajó Sándor Sóváry Emil Stadler Nándor Stumpf Károly Schmidkunz Lajos Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Takács István dr. Ujváry Rezső Valnicsek Béla dr. Vass Béla Viczián István Vogel Gyula Wayand Miklós

Next

/
Oldalképek
Tartalom