Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

19. 1923. december 5. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1615 - 1616 - 1617 - 1618 - 1619 - 1620 - 1621 - 1622

590 1923. december 5-iki közgyűlés. 1615—1622. szám. !1615. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, elnök a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután VJ5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Benzsay Károly, Mettelka Frigyes, Paulheim Ferenc, Perczel Béla, Rácz Sándor és Szak­mándy János bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Vájna Ede tanácsnokot. !1616. Elnök jelenti, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága folyó hó 6-án üli névnapját. Javasolja, hogy a közgyűlés ebből az alkalomból Öfőméltóságát hódoló feliratban üdvözölje, s fejezze ki törhetetlen hűségét és ragaszkodását. A közgyűlés az elnök javaslatát általános helyesléssel és éljenzéssel hatá­rozattá emeli. !1617. Elnök jelenti, hogy Újváry Rezső bizottsági tag a mai ülésből való távolmaradását kimentette. Tudomásul szolgál. !1618. Az elnök mély megilletődéssel jelenti, hogy Papp-Váry Elemérné, a kálváriáját járó magyar nemzet imájának, a magyar „Hiszekegy"-nek fenkölt lelkű költője, a múlt hó 16-án váratlanul elhunyt. A megboldogult Nagyasszony temetésén a székesfőváros közönségét Folkusházy Lajos alpolgármester és Vájna Ede tanácsnok képviselték, akik a ravatalra a törvényhatóság nevében koszorút helyeztek. Javasolja, hogy a közgyűlés a megboldogult emlékét a mai ülés jegyzőköny­vében örökítse meg és a gyászbaborult családjához intézzen részvétiratot. A közgyűlés az elnök bejentését tudomásul veszi és javaslatát egyhangúlag határozattá emeli. !1619. Az elnök mély megilletődéssel jelenti, hogy a katholikus egyházat és az egész magyarságot a legutóbbi közgyűlés óta két súlyos veszteség érte. A múlt hó 25-én elhunyt gróf Batthyány Vilmos nyitrai püspök, címzetes érsek, a folyó hó 1-én pedig gróf Széchenyi Miklós nagyváradi püspök hunyta le örökre szemét. Mindketten a forradalmak s az azokat követő országcsonkítás következtében sokat szenvedtek főpásztori hivatásukban, amelyben úgy a katholikus egyház szem­pontjából, mint nemzeti és szociális szempontokból felbecsülhetetlen értékű és áldásos munkásságot fejtettek ki. Javasolja, hogy a közgyűlés a mai ülés jegyzőkönyvében emléküket örökítse meg és a hercegprímás úr Őfőmagasságához intézzen részvétiratot. A közgyűlés az elnök bejentését tudomásul veszi és javaslatát helyesléssel veszi tudomásul. !1620. Elnök jelenti, hogy dr. Bárczy István és Gálos Kálmán a hozzáintézett levelükben törvényhatósági bizottsági tagságukról lemondottak. A közgyűlés a lemondásokat tudomásul veszi. !1621. Elnök jelenti, hogy a Takarékpénztárak és Bankok Országos Egyesülete a székesfővárosi tanulóifjúság támogatására hatszázmillió korona segélyt szavazott meg. A közgyűlés az elnök javaslatára határozatilag kimondja, hogy az egyesületnek nemeslelkü elhatározásáért átiratilag mond köszönetet. !1622. Elnök jelenti, hogy a mai ülés első tárgya a székesfővárosi központi választmány 24 tagsági helyének, továbbá a jövedelem-, vagyon- és általános kereseti adófelszólamlási bizottságoknak titkos szavazás útján való megválasztása. A szavazás mindkét bizottságra egyidejűleg, szavazólappal a szokott helyen történik. Felkéri a szavazatszedő küldöttségi elnököt, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, lefolytatni, a titkos szavazatokat V26 óráig elfogadni, a szavazást idejében berekeszteni és a szavazás eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni méltóztassék. Bejelenti továbbá, hogy a folyó hó 12-re kitűzött rendes közgyűlés napirendjére felvette és pedig délután 4 órától V26 óráig az üresedésben lévő egy műszaki minősítésű tanácsnoki állásnak, a két kerületi elüljárói állásból egy állásnak, a három tiszti orvosi állásból egy állásnak, továbbá a két kerületi orvosi állásnak, délután 7*7 órától V28 óráig terjedő időre pedig az üresedésben lévő róm. kath. plébániajavadalmaknak titkos szavazás útján való betöltését. A még üresedésben maradó egy kerületi elüljárói és a második tiszti orvosi állásnak betöltését a folyó hó 12-re egybehívott közgyűlés folytatása esetén a folytatólagos első ülési napra, a 8 tanácsjegyzői állásnak és a harmadik tiszti orvosi állásnak betöltését pedig a folytatólagos második ülési napra tűzi ki, ha pedig a közgyűlés addig befejeződnék, akkor a visszamaradt választásokat a leg­közelebbi rendes közgyűlés napirendjére tűzi ki. A kijelőlőválasztmány a folyó hó 3-án tartott ülésében a műszaki minősítésű anácsnoki állásra

Next

/
Oldalképek
Tartalom