Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

14. 1923. október 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 - 1171

l_2__októj_M0-iki közgyűlés. 1165—1171. szám. 469 !1165. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, elnök a mai napra egybehívott ren­des közgyűlést délután 745 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bohn József, Pakányi Ferenc, Paulheim Ferenc, Szakmándy János, Ujváry Rezső és Urbán János bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Édes Endre tanácsnokot. !1166. Az elnök a törvényhatósági bizottságnak a szünet után ma tartandó első közgyűlése alkalmából üdvözli a törvényhatósági bizottságot és kéri annak tagjait, hogy működésükben a székesfőváros és az egész polgárság érdekeinek szem előtt tartásával továbbra is a múltban mindenkor tanúsított szeretetet, odaadást és gondoskodást fejtsék ki. A közgyűlés az elnök felkérését helyesléssel és éljenzéssel fogadja. !1167. Elnök jelenti, hogy Pillis Károly és dr. Viczián István bizottsági tagok a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették. Tudomásul szolgál. !1168.AzelnökaJapánban dúlt földrengésrőlakövetkezőszavakbanemlékezik meg: Tisztelt Közgyűlés! Még ma is mindnyájunk emlékezetében él az a bor­zalmas katasztrófa, amely a velünk oly élénken rokonszenvező turáni testvérnépet, Japánt sújtotta, amikor a pusztító elem legvirágzóbb városait romokba döntötte, polgárai százezreinek életét oltotta ki, az országnak mérhetetlen károkat okozott. Bejelentem, hogy a székesfőváros mélységes részvétének az irtózatos csa­pás hírének vételekor kifejezést adtunk s annak tolmácsolására a magyar királyi külügyminiszter urat feliratilag kértük. Méltóztassék e bejelentésemet tudomásul venni. A közgyűlés az elnök bejelentését jóváhagyólag tudomásul veszi. !1169. Elnök jelenti, hogyamagy. kir. belügyminiszter a folyó évi augusztus hó 29-én kelt 134.889. számú leirata szerint a budapesti kir. magyar Tudomány­Egyetem és a folyó évi június hó 25-én kelt 120.752. számú leirata szerint a magy. kir. József-Műegyetem rektor magnifikusi állásánál beállott személyváltozások folyományaként az 1920. évi IX. t.-c. 19. §-ában gyökerező jogánál fogva dr. Szinnyei József, illetőleg Schimanek Emil rektor magnifikusokat a székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagjaiul megjelölte. Az elnök felkéri dr. Szinnyei József és Schimanek Emil bizottsági tagokat, hogy helyüket a székesfőváros törvényhatósági bizottságában elfoglalni méltóztas­sanak s egyúttal ebből az alkalomból e tisztségükben az egész törvényhatóság nevében üdvözölve, kéri a rektor magnifikusokat, hogy mély tudásukkal és hat­hatós segítségükkel a székesfőváros javát úgy itt a közgyűléseken, mint díszes állásukban előmozdítani méltóztassanak. Erről a h. főpolgármester, a tanács, az igazoló választmány, továbbá dr. Szinnyei József és Schimanek Emil törvényhatósági bizottsági tagok jegyző­könyvi kivonaton értesítendők. !1170. Az elnök jelenti, hogy Mahunka Imre törvényhatósági bizottsági tag múlt hó 11-én meghalt. A megboldogultat hosszabb idő óta súlyos betegség akadályozta meg abban, hogy a köz iránt mindig érzett kötelességét gyakorolhassa, de míg egészsége engedte, úgy a közgyűléseken, mint a bizottságokban mindig teljes odaadással működött a köz érdekében. A megboldogult kitartó munkával az iparban előkelő helyre küzdötte fel magát és a magyar névnek ipari alkotásaival még a külföldön is meg­becsülést szerzett. Elvesztésével nemcsak a törvényhatósági bizottságot, de a magyar ipart is súlyos veszteség érte. Bejelenti, hogy ravatalára a székesfőváros tanácsa a törvényhatósági bizottság nevében koszorút helyezett. Javasolja, hogy emlékét a közgyűlés a mai jegyzőkönyvében örökítse meg és a gyászoló családhoz intézzen részvétiratot. A közgyűlés az elnök javaslatát határozattá emeli, egyben tudomásul veszi az elnök azon bejelentését, hogy a VIII. kerületi bizottsági póttagok az előzőleg történt lemondások következtében megürült bizottsági tagsági helyekre már mind beléptek s így póttag már be nem hívható. !1171. Az elnök jelenti, hogy Rákosy Andor, a székesfőváros X. kerületének elüljárója a múlt hó 10-én életének 61. évében váratlanul elhunyt. Rákosy Andor 1894. évben lépett a székesfőváros szolgálatába s a 29 évet meg­haladó közszolgálati ideje alatt, egy évet leszámítva, melyet a tanácsi IX. ügy­osztályban töltött, mindig kerületi elöljáróságoknál működött. A közgyűlés 1922. január havában választotta meg kerületi elüljáróvá s ezen állásában legutóbb a X. kerületi elüljáróságot vezette. Mintaképe volt a lelkiismeretes, kötelességtudó tisztviselőnek s úgy hivatali főnökeinek, mint tisztviselőtársainak, a kerület polgárságának és nagyszámú barátjá­nak őszinte részvéte kísérte sírjába. 118

Next

/
Oldalképek
Tartalom