Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1923

1.1 1923. január 10. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1 - 2 - 3 - 4

12 1923. január 10-iki közgyűlés. 1—4. szám. Nessi Gyula Németh József Nóvák István Oberschal Viktor dr. Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakányi Ferenc Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Popelka Béla Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Rerrich Elemér Resch József törvényhatósági bizottsági tagok. Rosenák Miksa dr. Rotter Zsigmond Sagmüller József Sajó Sándor Simonovics Viktor Sorg Antal Sóváry Emil Stadler Nándor Stern József dr. Sümegi Vilmos Schmidkunz Lajos Schneider Mihály Schubert Sándor Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antalné Szémanrt Mihály Szigeti János Szilágyi György Szilágyi Károly Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Verebély Jenő dr. Végh Gyula Vikár Béla Virágh Andor Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösváry Miklós dr. Wayand Miklós Weigand Mihály Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zimmermann Dezső !1. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, elnök, a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután 4 óra 20 perckor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri bibithi Horváth János, Hikádé József, Kovács Gábor, Perczel Béla, Szakái Géza és Szakmándy János bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Buzáth János dr. alpolgármestert. !2. Elnök jelenti, hogy a m. kir. miniszterelnöktől leirat érkezett, amit a tanácsnok­főjegyző fel fog olvasni. A tanácsnok-főjegyző felolvassa a következő leiratot": Magyarország Főméltóságú Kormányzója folyó évi december 19-én kelt magas elhatározásával előterjesztésemre gróf losonci Bánffy Miklós külügy­minisztert ezen állásától saját kérelmére felmenteni és a magyar királyi külügy­minisztérium vezetésével dr. daruvári Daruváry Géza igazságügyminisztert megbízni méltóztatott. Erről a tisztelt törvényhatóságot tudomásvétel végett ezennel értesítem. Budapest, 1922. december 20-án. Tudomásul szolgál. Bethlen. !3. Elnök jelenti a közgyűlésnek, hogy csepeli Weiss Manfréd báró, közgazdasági életünk kimagasló alakja múlt hó 26-án elhunyt. A jótékonyságáról általánosan ismert gyáros hosszú időn át tevékeny tagja volt a törvényhatósági bizottságnak és a magyar gyáripar naggyáfejlesztésében * úttörő és alkotó munkát végzett. A megboldogult temetésén a székesfőváros kép­viselve volt és ravatalára a székesfőváros nevében koszorú helyeztetett. E bejelentés után javasolja az elnök, hogy az elhunyt emlékét a közgyűlés a mai ülés jegyző­könyvében örökítse meg és a gyászoló családhoz intézzen részvétiratot. m A közgyűlés az elnök bejelentését tudomásul veszi és javaslatát határozattá emeli. !4. Elnök jelenti, hogy a mai ülés első tárgya az állandó bizottságokban Rusolán Endre elhalálozása és Zilahi-Kiss Lajos bizottsági tagságának megszűnése folytán megüresedett tagsági helyeknek és pedig: a katonaügyi bizottságban két-, a szociál­politikai bizottságban egy-, a közgazdasági bizottságban egy- s dr. Fertsek Gyula bizottsági tagnak a közegészségi bizottságban viselt tagságáról való lemondása folytán megüresedett tagsági helynek és végül az 1920—1922. évekre újonnan alakuló 37 „jövedelem- és vagyonadó felszólamlási bizottság" mindegyikénél két rendes és két póttagsági helynek titkos szavazás útján való betöltése. Felkéri ennélfogva a szavazatszedő küldöttségi elnök és tagokat, hogy a titkos szavazási eljárást nyomban megnyitni, lefolytatni, a titkos szavazatokat V26 óráig elfogadni, a szavazást idejében berekeszteni és a szavazás eredményéről a közgyű­lésnek jelentést tenni méltóztassanak. Egyben bejelenti, hogy a szavazás szavazólappal történik. Ezután az elnök felkéri a tanácsnok-főjegyzőt az ügyrendben meghatározott időben benyújtott interpellációk és indítványok felolvasására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom