Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

2.2 1922. február 1. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 157 - 158 - 159 - 160 - 161

1922. február 1-eí közgyűlés. 157—161. szám. 53 !157. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 154.415/1921— III. számú előterjesztése a Skorka Mihály kérelmére a X. ker., Apaffy- és Cserkesz-utcák sarkán fekvő telkének szabályozása ügyében. A közgyűlés Skorka Mihály kérelmére a kisajátító- és pénzügyi bizottságoknak a tanács által pártolt javaslata alapján elhatározza, hogy a X. ke?., Apaffy- és Cserkesz-utca sarkán fekvő 7958/8/a. hrsz. székesfővárosi ingatlanból 6070 -öl terület és a hozzátartozó 8170 L-öl homlokzati sáv négyszögölenként 150 korona, összesen 21.360 korona, valamint az ezen területen álló földszintes épület és deszka­kerítés 33.358 korona 10 fillér beváltási áron, továbbá a 8480—8491/4. hrsz. a székesfőváros tulajdonát képező ingatlanból 2380 Ű-öl terület és a hozzátartozó 65 D-öl homlokzati sáv Oöleriként 200 korona összesen 17.760 korona beváltási áron folyamodónak a telkéhez való csatolás céljából átadassék. Ezen határozat felsőbb jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez felterjesztetik. !158. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 96.271/1920— III. számú előterjesztése a Kemény Zoltán és Lajosnak a Bécsi-úton fekvő telküket érintő szabályozás végre­hajtása ügyében. A közgyűlés a kisajátító- és pénzügyi bizottságoknak a tanács által pártolt javaslata alapján elhatározza, hogy a III. ker., Bécsi-úton fekvő 2623/1. hrsz. székesfővárosi telekből a 19^^ t. t. sz. térrajzon y) betűvel jelölt 9550 négy­szögöl és z-vel jelölt 3150 négyszögöl terület útterület céljára telekkönyvileg lejegyeztessék s miután az ezen szabályozás végrehajtása következtében a III. ker., Bécsi-úton fekvő, Kemény Zoltán és Lajos tulajdonát képező (2619., 2620.) hrsz. telek a Bécsi-útra homlokzatot nyer, tartoznak a nevezett telektulajdonosok a telkükből útterület céljára, a fenthivatkozott térrajzon x) betűvel jelölt 92 négyszögöl ingyen átadandó ingatlanrészen kívül homlokzatnyerés címén a székesfővárosnak 20.000 koronát fizetni. Erről a közgyűlés további megfelelő eljárás végett az összes iratok kiadása mellett a székesfőváros tanácsát értesíti. !159. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 36.202/1921— III. számú előterjesztése Jakab Árpád István és birtoktársainak Törökvész-dűlőben fekvő telkeik rendezése és felosztása ügyében. A közgyűlés Jakab Árpád István kérelmére a kisajátító- és pénzügyi bizott­ságoknak a tanács által pártolt javaslata alapján elhatározza, hogy a II. ker., Törökvész-dűlőben fekvő, 6806. hrsz. székesfővárosi telekből a 46™).' t. t számú térrajzon a) b) és c) betűkkel jelölt s út céljára eleső összesen 271 négyszögöl terület lejegyzése után fennmaradó, a térrajzon d) betűvel jelölt 165^ négyszögöl terület a folyamodóknak a tulajdonukat képező 6805. hrsz. telekhez való csatolás céljából 12.000 korona beváltási áron átadassék, továbbá elhatározza, hogy a 6830. hrsz. teleknek a 33**'^ t. t. sz. térrajz szerinti szabályozás végrehajtása folytán keletkező 6830 4 új hrszmal jelölt csonkaparcella és a hozzátartozó 75-^ négyszögöl homlokzati sáv a székesfőváros közönsége részére kisajátítási egyezség útján négyszögölenként 50 korona, összesen 6745 korona kártalanítási áron a folyamodóktól megszereztessék s az ezen csonkaparcella megszerzéséhez szükséges összeg fedezetéül a kisajátítási alap (kiadás) 2. cím, Ingatlanok kisajátítása terhére engedélyezett hitelösszeget jelöli ki. Erről a közgyűlés további megfelelő eljárás végett az összes iratok kiadása mellett a székesfőváros tanácsát értesíti. !160. Tárgyaltatott a tanács 108.823/1921— VII. számú előterjesztése Kerese Gáborné szaktanítónő korengedélye ügyében. A közgyűlés a tanácsnak a közoktatási bizottság által is pártolt javaslata alapján Kerese Gáborné szül. Hartmann Amália székesfővárosi szaktanítónőnek a korengedélyt megadja, illetőleg kimondja, hogy a megnevezett szaktanitónő életkorára való tekintet nélkül szaktanítónői állásában véglegesíthető. Ezt a közgyűlési határozatot jóváhagyás céljából a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszterhez fel kell terjeszteni. !161. Tárgyaltatott a tanács 103.739/1920— VII. számú előterjesztése a Pozsonits István és neje szül. Hinterstein Irma nevére tett iskolai jutalomdijalapítvány alapító oklevelének jóváhagyása ügyében. A közgyűlés a tanács előterjesztésére néhai Pozsonits Istvánné szül. Hinterstein Irma budapesti lakos által 800 korona tőkével létesített „Pozsonits István kir. tanácsos és neje szül. Hinterstein Irma alapítványa a tabáni Fehérsas-téri iskola legfelsőbb osztályát végzett két fiú- és két leánygyermek segélyezésére" című iskolai jutalomdíj­alapitványt a szokásos módon kezelésre elfogadja és a tisztiügyészség által javasolt alapító oklevelet megállapítja és azt négy eredeti példányban kiállítva, kormány­hatósági jóváhagyás végett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti. 14

Next

/
Oldalképek
Tartalom