Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

14.4 1922. november 27. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1771 - 1772

1922. november 27-iki közgyűlés. 1772. szám. 569 Albert Ferenc Bartha Albert Battiay Ákos dr. Bauknecht Tamás Bayer Antal Bednárz Róbert dr. Bieber Jenő Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Conlegner József dr. Csilléry András dr. Deér Endre dr. Dirner Qusztávné özv. Éber Antal dr. Ereky Károly Fáy Aladár dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Frühwirth Mátyás Galambos Mátyás Gallauner Károly Gyulay János Haller I, József dr. Hikádé József. Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Horváth János dr. csepreghi Jajczay János Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kozma Jenő dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liptay Lajos dr. Maródy József Mettelka Frigyes Mihalkovich Szilárd Minké Béla dr. Miiller Antal Müller József Leó Nagy Ferenc Nagy István Nóvák István Pakányi Ferenc Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Rácz Sándor Slachta Margit Sorg Antal Stadler Nándor Schmidkunz Lajos Schneider Mihály Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szőke Gyula dr. Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Ujváry Rezső Usetiy Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vikár Béla Virter László dr. Vogel Gyula Wayand Miklós Weigand Mihály Wensky Nándor Wolff Károly dr. Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Tisztviselők: Folkusházy Lajos, Rényi Dezső, Buzáth János dr., alpolgár­mesterek, Fock Ede, Berezel Jenő dr., Városy Gyula dr., Orczy Gyula, Sánta Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tatiácsnok-főjegyző, Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Till Antal, Purebl Győző dr. tanácsnokok, Borvendég Ferenc h. tanácsnok Szabó Imre dr. tiszti főügyész. „Nem"-mel szavazlak: Baracs Marcell Bedő Mór dr. Bródy Ernő dr. Faludi István Feleki Béla dr. Fóthi Vilmos Gaár Vilmos Gál Jenő dr. dr. Gáspár Fülöp Glücksthal Samu dr. Hajdú Marcell dr. Hegedűs József dr. Karczag Vilmos Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Eszerint „igennel" szavaztak 106-an, „nemmel" Ezután a közgyűlés a beadott indítványok felett Ladányi Zoltán Márkus Jenő dr. Rosenák Miksa dr. Szántó Jenő Székely Ferenc Wilhelm Adolf dr. Zala Zsigmond szavaztak 23-an. dönt és a következő határo­zatot hozza A közgyűlés a budapesti közúti vaspálya és a budapesti villamos városi vasút megváltása, valamint az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedések tárgyában előterjesztett bizottsági és tanácsi javaslatokat''— dr. Bedő Mór, Ereky Károly és dr. Hegedűs József bizottsági tagok és a tanács áltai a tárgyalás során tett egyes indítványok, illetve javaslatok értelmében azokat részben módosítva — elfogadja s ehhezképest a következőképpen határoz: I. A közgyűlés elhatározza, hogy a székesfőváros közönsége a budapesti közúti vaspályatársasággal, illetőleg a budapesti villamos városi vasút részvény­társasággal kötött területhasználati alapszerződésekben biztosított megváltási jogával élve, amely szerződéseket s az azok alapján létrejött pótszerződéseket a közgyűlés 969/1920. kgy. szám alatt hozott, a in. kir. belügyminiszter úr által 33.711 1921. szám alatt jóváhagyott határozatával 1923. január 1-én eszközlendő vasútmeg­váltás céljából felmondotta, a budapesti közúti vasutat és a budapesti villamos városi vasutat a hozzájuk tartozó s a vasútüzlet, illetve a vasútüzem céljaira szol­gáló összes ingatlanokkal, építményekkel, villamtelepekkel és összes személyszállí­tási és teherszállítási forgalmi eszközökkel és egyéb menetfelszerelésekkel s mind­azzal, ami ezen villamos vasutak üzeméhez tartozik és ami a folyó évre hatóságilag megállapított menetrend szerint ahhoz szükséges, vagy ami még azonfelül a folyó 1922. évben tényleg használatban van, szóval összes ingó és ingatlan tartozékaikkal 143

Next

/
Oldalképek
Tartalom