Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

1.2 1922. január 12. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 87 - 88 - 89 - 90 - 91

1922. január 12-iki közgyűlés. 86—91. szám. 29 Aubermann Miklós dr. Hikádé József Stadler Nándor Bartha Albert Kontra Aladár Stumpf Károly Bednárz Róbert dr. Mettelka Frigyes Szalay Gyula Bieber Jenő Müüer Antal Szőke Gyula dr. Bohn József Nagy Ferenc Usetty Ferenc Brunekker Lajos Pászthy János Valnicsek Béla dr. Conlegner József dr. Perczel Béla Vass Béla Divényi Károly dr. Petrovácz Gyula Viczián István dr. Dörfler Lajos Plathy György dr. Vogel Gyula Fekete László dr. Rácz Sándor Fertsek Gyula dr. Simonovics Viktor továbbá Rényi Dezső alpolgármester, Bárdi István, Édes Endre, dr. Lobmayer Jenő, Sánta Dénes, dr. Városy Gyula, dr. Zilahi-Kiss Jenő tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző. Igennel, vagyis a halasztó indítvány elfogadása mellett, tehát a tanács elő­terjesztése ellen szavaztak: Baranski Gyula dr. Hegedűs József dr. Pakots József Bedő Mór dr. Hilbert Vilmos Sándor Béla Bozóky Ádám dr. Horváth Károly (IV. ker.) Szakái Géza Fayer Sándor Karczag Vilmos Takaró Géza Gál Jenő dr. Kovács Andor Vitéz Aladár Gáspár Fülöp Körmöczi Zoltán dr. Zala Zsigmond Günther Béla Kreisler Jenő !87. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 83.515/1921-»VII. számú előterjesztése Slachta Margit törvényhatósági bizottsági tag indítványára a kisdedóvók gyermek­munkáinak értékesítése ügyében. A közgyűlés a közoktatásügyi bizottságnak a tanács által is pártolt javaslata alapján Slachta Margit bizottsági tagnak a kisdedóvók gyermekmunkáinak érté­kesítésére vonatkozó indítványa felett napirendre tér. !88. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 112.560/1921— VII. számú előterjesztése a Tarczal Viktor tanár korengedélye ügyében. A közgyűlés a közoktatási bizottságnak a tanács által is pártolt javaslata alapján Tarczal Viktor községi felső kereskedelmi iskolai ideiglenes tanár részére a korengedélyt megadja, illetve kimondja, hogy Tarczal Viktor, aki Miskolcon, 1873. évi december hó 9-én született, életkorára való tekintet nélkül a képesítésének megfelelő bármely rendszeres állásra megválasztható vagy kinevezhető. E határozatát a közgyűlés jéváhagyás végett a itt. kir. belügyminiszterhez terjeszti fel. !89. Tárgyaltatott a tanács 101.308/1921— VII. számú előterjesztése dr. Déri Mihály tanár nevére létesített iskolai jutalomdijalapítvány alapító oklevelének jóvá­hagyása ügyében. A közgyűlés a tanács előteríesztésére dr. Déri Ferenc Budapest székesfővárosi nyugalmazott alpolgármester által 10.000 korona tőkével létesített „dr. Déry Mihály kereskedelmi iskolai tanár alapítványa a budapesti IX. ker., Mester-u. fiú felső kereskedelmi iskola egy tanulójának jutalmazására" című iskolai jutalomdíj-alapít­ványt a szokásos módon kezelésre elfogadja, a tiszti ügyészség által kiállított alapító oklevelet megállapítja és azt 5 eredeti példányban kormányhatósági jóváhagyás végett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti. !90. Tárgyaltatott a tanács 70.489/1921— VII. számú előterjesztése a Magyar Országos Véderő Egyesület által létesített jutalomdijalapítvány alapító oklevelének jóváhagyása ügyében. A közgyűlés a tanács előterjesztésére a Magyar Országos Véderő Egyesület (Move) által 2600 K alaptőkével létesített „Magyar Országos Véderő Egyesület (Move) alapítványa a budapesti VIII. ker. községi főreáliskolába járó, a zene, vagy énekkarban legjobb előmenetelű tanuló jutalmazására" című iskolai jutalomdíj­alapítványt a szokásos módon kezelésre elfogadja, a tiszti ügyészség által kiállított alapító oklevelet megállapítja és az alapító oklevéí 5 eredeti példányát kormány­hatósági jóváhagyás végett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti. !91. Tárgyaltatott a tanács 120.406/1921— VII. számú előterjesztése özv. Linké Arturné szül. Sürger Irén által a szegénysorsú óvónők segélyezésére létesített alapítványának jóváhagyása ügyében. A közgyűlés a tanács előterjesztésére özv. Linké Arturné szül. Sürger Irén által 1000 korona tőkével létesített „özv. Linké Arturné szül. Sürger Irén alapítványa szegénysorsú óvónők segélyezésére" című jutalomdíj alapítványt a szokásos módon kezelésre elfogadja, a tiszti ügyészség által kiállított alapító oklevelet megállapítja és azt három eredeti példányban kormányhatósági jóváhagyás végett a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjeszti. 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom