Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 297

104 1922. március 11-iki közgyűlés. 296—297. szám. a nagyobb termelés előmozdítását és a termelt értékek igazságos elosztását, han­goztatja Budapestnek központi fekvéséből eredő gazdasági előnyeit, nem hisz a költségvetés deficitmentességében, bírálja az üzemek gazdálkodását és sürgeti a jó közlekedés megteremtését. Az elnök este 7 órakor felkéri a felszólalót, hogy felszólalását szakítaná félbe, mert időközben beérkezett a szavazatszedő küldöttség jelentése és így elrendeli a jelentés felolvasását. !297. Az elnök felhívására Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző felolvassa a szavazatszedő küldöttség jelentését, mely szerint: a m. kir. minisztériumnak 2200/1922. M. E. számú, illetőleg a m. kir. belügy­miniszternek 38.095/1922— II. számú rendelete alapján a székesfővárosi központi választmány 24 tagjának titkos szavazás útján való megválasztása ügyében elren­delt választási eljárással kapcsolatos titkos szavazás délután !/a5 órakor meg­kezdődött és délután 6 óráig folyt. Ezen idő alatt a törvényhatósági bizottság tagjai beadtak összesen 154 szava­zatot, amelyből nyert: dr. Ambruss Gyula 94 Bayer Antal 94 dr. Botzenhardt János . • 95 dr. Bozóky Ádám 93 Buday Dezső 92 dr. Csilléry András .94 Hilbert Vilmos 94 llovszky János 92 dr. Kozma Jenő 93 dr. Lázár Ferenc 94 dr. Lipták Pál 92 dr. Liszka Árpád 96 dr. Minké Béla 92 dr. Oberschal Viktor 92 Perczel Béla 95 Petrovácz Gyula .94 dr. Platthy György 93 Szémann Mihály ........... 95 dr. Szőke Gyula .96 Usetty Ferenc 96 dr. Vasek Ernő .96 dr. Verebély Jenő 97 dr. Viczián István 96 dr. Wolff Károly 95 dr. Jöánovich Pál 70 Wayand Miklós 66 dr. Glücksthal Samu 53 dr. Bródy Ernő 53 Jajczay János 3 Piazza Győző . . . 2 Müller Antal 2 Feleki Béla 1 dr. Márkus Jenő 1 dr. Usetty Béla 1 dr. Kossalka János 1 Orémusz Ödön 1 Kontra Aladár 1 Szalay Gyula 1 és dr. Baranski Gyula 1 szavazatot. Dr. Bródy Ernő törvényhatósági bizottsági tag az ügyrendhez kért és kapott felszólalásában azt állítja, hogy a választási rendelet alapja a Wekerle-féle törvény, mely pedig a központi választmány tagjainak megválasztásánál a szavazatok negyed­részét elnyertek közül tagokul tekintendőket a kisebbségnek szánta s így a több­ségi párt a választással, a törvény szelleme ellen cselekedett. Rotter Zsigmond bizottsági tag hasonló értelemben szólal fel, mire dr. Vasek Ernő bizottsági tag, mint a szavazatszedő küldöttség elnöke szólal fel, s kijelenti, hogy a választással a törvény rendelkezése nem sértetett meg, amennyiben az szabályszerűen folyt le. Dr. Wolff Károly bizottsági tag az ügyrendhez történt felszólalásában válaszol dr. Bródy Ernő bizottsági tag által őreá, mint a többségi párt elnökére vonat­kozólag tett megjegyzéseire és kijelenti, hogy ami a választás jogi kérdését illeti, semmiféle jogsérelem nem történt, mert a választási rendelet nem szól többségről és kisebbségről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom