Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.2 1922. március 8. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 277 - 278 - 279 - 280 - 281

1922. március 8-iki közgyűlés. 277—281. szám. 95 Paulheim Ferenc Pálfy József Pászthy János Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Pintér Jenő dr. Platthy György dr. Popelka Béla Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Schlosser Károly törvényhatósági bizottsági tagok. !277. Folkusházy Lajos helyettes polgármester, elnök a folytatólagos rendes közgyűlést délután 4 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Horváth Károly (IV. ker.), dr. Joanovich Pál, Juhász Mihály, Nagy Ferenc, Oremusz Ödön és Perczel Béla törvényhatósági bizottsági tagokat/ a tanács részéről pedig Rényi Dezső alpolgármestert. !278. Elnök jelenti, hogy dr. Sipőcz Jenő polgármester betegsége miatt a mai közgyűlésen nem lehet jelen. Tudomásul szolgál. !279. Elnök jelenti, hogy a polgármester betegségéből még mindig nem gyógyult fel, a költségvetés minél előbb való letárgyalása pedig fontos közérdek, amiért is a közgyűlést a mai napra összehívta és hogy a költségvetés tárgyalása — tekintettel az ügy fontosságára — a befejezésig minden napon fog folytattatni és pedig 8 óráig. Megjegyzi, hogy amennyiben a közigazgatás érdeke megkívánná, hogy egyes kisebb, de halaszthatatlan ügyek letárgyaltassanak, azok majd nyolc óra után fognak — előzetes elnöki bejelentés alapján — elreferáltatni. Kéri a törvényhatósági bizottság tagjait, hogy a költségvetés nagyfontosságú tárgyalásánál minél számosabban méltóztassanak megjelenni. Tudomásul szolgál. !280. Elnök jelenti, hogy dr. Hegedűs József bizottsági tagnak a tej árának a felemelése ügyében, Horvát Miksa bizottsági tagnak pedig az ellátatlanok kenyér­lisztjének kiutalása ügyében az ügyrend 8. §-a alapján kért egy-egy sürgős inter­pelláció előterjesztésére adott engedélyt. Egyúttal kéri a törvényhatósági bizottság tagjait, hogy eltekintve a halaszt­hatatlanul sürgős esetektől, interpellációkkal a költségvetés tárgyalását ne akasz­szák meg. Az interpellációk az ügyrendben meghatározott időben, vagyis Va7 órakor fognak előterjesztetni. !281. Elnök jelenti, hogy a m. kir. minisztérium 2200/1922. M. E. szám alatt a „Budapesti Közlöny"-nek folyó évi március 3-án megjelent számában kibocsáj­totta az 1922. évben összeülő nemzetgyűlés tagjainak választásáról szóló rendeletét. A rendelet 13. §-a értelmében a választók névjegyzékének elkészítése és a válasz­tásoknál való törvényszerű közreműködés végett központi választmányt kell alakítani. Jelenti, hogy a m. kir. belügyminiszter úrtól távirati úton érkezett rendelet szerint a székesfőváros törvényhatósági bizottságának legkésőbb f. hó 11-ig, tehát vasár­napig kell a központi választmányt megalakítania. A megalakításra nézve bejelenti a közgyűlésnek, hogy a belügyminiszter úrtól ma délután sürgős leirat érkezett, amelyet egész terjedelmében mutat be a közgyűlésnek. Az elnök felkéri a tanácsnok-főjegyzőt a leirat felolvasására. Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző olvassa a leiratot: „A központi választmányok megalakítása tárgyában folyó évi március 3-án 35.054/1922. szám alatt kelt távirati rendeletem utolsó bekezdésére való utalással értesítem, hogy a Budapest székesfőváros kerületi beosztására vonat­kozó tárgyalások, illetőleg az erészbeni előmunkálatok még befejezhetek nem Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szémann Mihály Szilágyi György Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Timon Ákos dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Végh Gyula Viczián István dr. Vikár Béla Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zipernowszky Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom