Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

3.1 1922. február 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 178 - 179 - 180 - 181 - 182

60 1922. február 15-iki közgyűlés. 178—182. szám. Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy Qyörgy dr. Popelka Béla Raffay Sándor dr. Rácz Sándor Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sagmüller József Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Simonovics Viktor Stadler Nándor törvényhatósági bizottsági tagok. Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi György Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zipernovszky Károly Zlinszky János dr. !178. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután X A5 órakor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Csilléry András, Horváth Károly (IV. ker.), Lampel Vilmos, Orémusz Ödön, dr. Válya Gyula és Szakmándy János törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Buzáth János alpolgármestert. !179. Elnök jelenti, hogy Folkusházy Lajos alpolgármester gyengélkedése miatt, Rényi Dezső alpolgármester pedig betegsége miatt a mai közgyűlésen nem jelenhetnek meg. Jelenti továbbá, hogy Vogel Gyula, Piazza Győző és Holzer Sándor bizottsági tagok is kimentették távolmaradásukat és hogy dr. Kazay László bizottsági tag hatheti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a kért szabadság megadatik. !180. Az elnök örömmel említi fel, hogy a katholikus világ folyó hó 7-én Ratti milánói érsek személyében új fejedelmet kapott, aki XI. Pius néven foglalta el dicső emlékű elődje trónját s minthogy ez a történelmi esemény felekezeti különbség nélkül mindenkit őszinte örömmel tölt el,» tudatában annak a nagy erkölcsi erőnek és súlynak, amellyel a Szentszék az emberiség súlyos óráiban a viszálykodással és a gyűlölködéssel szemben mindenkor felemelte hathatós szavát. Javasolja, hogy a közgyűlés a Szentatya megválasztása felett érzett örömének a Szent­szék Budapesten székelő követéhez intézendő soraian adjon kifejezést. A közgyűlés az elnök javaslatához élénk éljenzéssel hozzájárult és azt határozattá emeli. !181. Elnök jelenti a közgyűlésnek, hogy Gordon Róbert törvényhatósági bizottsági tag a hozzá intézett levelében, nagymérvű elfoglaltságára való tekintettel, törvényhatósági bizottsági tagságáról lemondott s így az I. kerületi törvényható­sági bizottsági tagok sorában megüresedett helyre, az 1920. évi IX. t.-c. 18. §-ában foglaltakhoz képest, a soron lévő Pakányi Ferenc póttag rendes tagul behivatik. Az elnök felkéri Pakányi Ferenc törvényhatósági bizottsági tagot, hogy helyét a székesfőváros törvényhatósági bizottságában elfoglalni szíveskedjék. Erről a h. főpolgármester, a tanács, az igazoló választmány és a meghívott jegyzőkönyvi kivonaton értesítendők. !182. Elnök jelenti, hogy a mai ülés első tárgya az üresedésben levő három tanácsjegyzői és a három kerületi tiszti orvosi állásból egy állásnak titkos szavazás útján való betöltése. / Felkéri a tanácsnok-főjegyzőt a kijelöltek, illetőleg a minősítettek nevei­nek felolvasására. Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző olvassa: A kijelölő választmány február 1-én tartott ülésében a három tanácsjegyzöi állásra a következő pályázókat jelölte és pedig: I. helyen: dr. Vécsey Kálmán tanácsi fogalmazót, dr. Rimanóczy Olivér „ „ Toldy Ernő ügyészi fogalmazót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom