Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

9. 1922. junius 14. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861

1922. június 14-iki közgyűlés. 856—861. szám. 307 Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szilágyi Károly Takács István dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Vass Béla Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Végh Gyula Viczián István dr. Virágh Andor Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Weiss Konrád dr. Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Béla dr. Zimmermann Dezső Zlinszky János dr. !856. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester, elnök a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután 4 óra 20 perckor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére fel­kéri özv. Dirner Gusztávné, Mihalkovich Szilárd, Nagy Ferenc, Paulheim Ferenc, Rácz Sándor és Szakmándy János törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Rényi Dezső alpolgármestert. !857. Elnök jelenti, hogy Becsey Antal, Müller József Leó és Pékár Imre törvény­hatósági bizottsági tagok a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették és hogy Mahunka Imre törvényhatósági bizottsági tag 5 heti szabadságot kér a közgyűléstől. Tudomásul szolgál, illetőleg a kért szabadság megadatik. !858. Elnök a lefolyt nemzetgyűlési választásokról a következő szavakkal emlékezik meg: „Tisztelt Közgyűlés! A képviselőválasztások alkalmával a törvényhatósági bizott­ság több tagját érte a polgárság bizalma révén az a kitüntetés, hogy nemzetgyűlési képviselővé választattak. Azt hiszem, az egész közgyűlés érzelmeinek adok kifejezést akkor, amikor a képviselővé választott törvényhatósági bizottsági tag urakat, akik közül többen már az elmúlt ciklusban is betöltötték e tisztet, ebből az alkalomból melegen üdvözlöm. A nemzetgyűlési képviselők sohasem helyi, hanem mindig országos érdekeket vannak hivatva képviselni, de az ország fővárosának naggyá tétele nem helyi, hanem elsőrendűen országos nemzeti érdek. Arra kérem a megválasztott képviselő urakat, hogy azt az ügybuzgalmukat és lelkes odaadásukat, amelyet a székesfőváros ügyeiben már akár e teremben, akár másutt eddig is tanúsítottak, vigyék át törvényhozói hivatásuknak szélesebb mezejére és fáradhatatlanul munkálkodjanak porba sújtott Hazánk és a székesfőváros szent ügyéért. Még egyszer szívemből üdvözlöm a képviselővé választott törvényhatósági bizott­sági tag urakat s törvényhozói működésükre Isten áldását kérem." A közgyűlés az elnök szavait helyesléssel veszi tudomásul. !859. Elnök jelenti, hogy a m. kir. honvédelmi miniszter a folyó évi május 16-án kelt 13.412/1922. számú leiratával a leghálásabb köszönetét fejezi ki a törvényhatósági bizottságnak az oroszországi magyar hadifoglyok hazaszállítási költségeire megszavazott kétmillió koronás adományért. Tudomásul szolgál. !860. Elnök jelenti, hogy a legközelebbi rendes közgyűlésen betöltésre kerül az üresedésben lévő egy tiszti alügyészi állás és a VI. kerületi városbírói tisztség és hogy a kijelölő választmány vonatkozó jelölését, illetve minősítését annak idején a meghívón fogja a tőrvényhatósági bizottság tagjaival közölni. Tudomásul szolgál. !861. A tanácsnok-főjegyző felolvassa, az ügyrendben meghatározott időben bejegyzett interpellációkat: 1. Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tag: az útburkolatokon az autóbuszok által okozott károk ügyében; ' 2. Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tag: a központi választmány működése és a nemzetgyűlési választások előkészítése tárgyában és 3. ugyancsak Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tag: a székesfőváros illetékes szerveinek a választók névjegyzékének összeállítása körüli mulasztásai ügyében; 4. Zala Zsigmond bizottsági tag: tőkefölemeléseknél részvényeseknek az igaz­gatóság által való szindikalizálása és plurális szavazattal bíró részvények kibocsá­tása ügyében; 5. Dr. Bedő Mór bizottsági tag: a közúti vasút ingatlanai és ezzel kapcsolatos kérdések ügyében; 6. Dr. Bródy Ernő bizottsági tag: a lakásépítés és a készülő lakásrendelettel szemben a lakók megóvása ügyében; 7. Heltai Béla bizottsági tag: a kedvezményes szén kiutalása és a szénárak megállapítása ügyében;

Next

/
Oldalképek
Tartalom