Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.17 1922. április 6. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 359 - 360 - 361

wfiw 144 1922. április 6-iki közgyűlés. 359— 361. szám. !359. Elnök jelenti a közgyűlésnek, hogy mint halaszthatatlanul sürgős tárgyak pótlólag felvétetnek a napirendre és pedig: a svábhegyi fogaskerekű vasűt vitel­dijainak felemelése ügyében tett előterjesztés, amelyet Till Antal tanácsnok fog elő­adni; az 1872: XXXVI. t.-c. 100. §-ának rendelkezései alá tartozó követ­kező tárgyak: Goldberg Henrikné, Grünwald Nándor, Kecse Nagy Sándor, Berényi Ignác és Jakupcsek József, Kondor Márton, Fekete Kálmán és Seifert József részére székesfővárosi telkek, illetve területek bérbeadása ügyében készült előterjesztések, amelyek a múlt hó 29-ével szabályszerűen meghirdettettek és így a mai napon tár­gyalhatók, továbbá felvétetik a Budapesti Automobil Közlekedési R.-T. és a Magyar Ruggyantagyár által a székesfővárostól megvett ingatlan tulajdonjogának a Buda­pesti Automobil Közlekedési Vállalatra való átruházási ügye, amely tárgyakat Bárdi István tanácsnok fogja előadni, végül felvétetik a járdafoglalási díjszabásnak az 1922. évre való megállapítása ügyében tett előterjesztés is, amely tárgyat dr. Berezel Jenő tanácsnok helyett dr. Vigyázó Géza tanácsjegyző fogja előadni. Jelenti végül, hogy e tárgyak — amelyeknek ismertetése a Fővárosi Közlöny 18. számában már meg is jelent — ma este a költségvetési vitára szánt idő letel­tével, vagyis 8 óra után fognak tárgyaltatni. Tudomásul szolgál. !360. Elnök megilletődve jelenti a közgyűlésnek, hogy gróf Széchenyi Ödön pasa, a legnagyobb magyarnak Széchenyi Istvánnak fia, Konstantinápolyból érkezett hír szerint ott elhunyt. A megboldogult, méltóan dicső emlékű atyjához, életének minden munkáját a köznek szentelte. Az ő nevéhez fűződik a várbeli sikló létesítése és ő teremtette meg Magyarországon és elsősorban Budapesten az önkéntes tűzoltó intézményt, amely ma oly magas színvonalon áll hazánkban; azután pedig a török szultán meghívá­sára a tűzvészektől oly gyakran sújtott Konstantinápolyba ment és ott megszervezte és európai nívóra emelte a tűzoltóságot. Közel félszázadon keresztül szolgálta hűséggel és odaadással második hazáját, mindenütt becsülést és tiszteletet szerezve a magyar névnek. Javasolom, hogy a megboldogult emlékét a mai ülés jegyzőkönyvében örö­kítsük meg. A közgyűlés az elnök bejelentését részvéttel veszi tudomásul és javaslatát határozattá emeli. !361. Az elnök az Erzsébetvárosi Körben történt merényletről a következőkben emlékezik meg. Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt a napirendre, a költségvetés folytatólagos tárgya­lására áttérnénk, kötelességszerűen és mély megrendüléssel emlékezem meg egy mindenképpen sajnálatos és elítélendő eseményről, mely nemzeti gyászunk szomorú napjaiban is méltán váltotta ki a társadalom minden rétegének és a haza sorsán aggódó minden jóérzésű, törvény tisztelő polgárnak jogos felháborodását és elítélését. Mint ismeretes, folyó hó 3-án, hétfőn este, az Erzsébetvárosi Kör társas­vacsoráján bombamerénylet történt, amely hat ártatlan és munkás polgárnak az életét oltotta ki és többeket súlyosan megsebesített. Nem vagyunk illetékesek arra, hogy az elkövetett bűncselekmény felett bírói hatáskört gyakoroljunk, de mint a főváros egyetemes polgárságának törvényes képviselete, súlyos kötelességmulasztást követnénk el, ha részvétlenül haladva el polgáraink élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető s hazánk jelen rettenetes nehéz helyzetében beláthatatlan káros következményekkel is járó és eléggé el nem ítélhető gaztett felett, ki ne fejeznők méltó felháborodásunkat s ki ne fejeznők mélységes részvétünket az ártatlan áldozatok hozzátartozóival szemben s ne követelnénk nemcsak példás megtorlást a tettesekkel szemben, hanem egyúttal minden preventív intézkedésnek megtételét is abban az irányban, hogy a közrendbe vetett bizalmat is veszélyeztető hasonló bűntettek a jövőben elkövethetők ne legyenek. Mindezekre való tekintettel a tanács nevében a következő határozati javaslatot terjesztem tisztelettel elő: 1. A törvényhatósági bizottság az Erzsébetvárosvjtörben 1922. április 3-án elkövetett s hat ártatlan polgárnak életét kioltó és többeknek megsebe­sülését okozó bombamerénylet felett mélységes felháborodásának, az áldozatok, illetőleg azok hozzátartozóival szemben pedig őszinte részvétének és fájdal­mának ad kifejezést és ezt a mai ülés jegyzőkönyvében megörökíti. 2. Tudomásul veszi a közgyűlés a tanácsnak mai ülésében hozott azt az intézkedését, hogy gondoskodott arról, hogy az áldozatok ravatalára a főváros közönsége nevében koszorú helyeztessék, valamint azt az elhatározását, hogy a temetésen a főváros hatósága megfelelő módon képviseltessék s hogy az áldozatok hozzátartozóihoz részvétirat intéztessék. 3. Elvárja a közgyűlés az illetékes hatóságoktól, hogy e példátlan gaztett elkövetőit a leggyorsabban kinyomozva, annak példás megtorlásáról • gondoskodik s minden preventív intézkedést megtesz abban az irányban, hogy jövőben a polgárság életét és vagyonbiztonságát és a közrendbe vetett bizalmát is súlyosan veszélyeztető hasonló bűntettek elkövethetők ne legyenek

Next

/
Oldalképek
Tartalom