Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1922

5.5 1922. március 11. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 293 - 294 - 295 - 296

1922. március 11-iki közgyűlés. 293—296. szám. 103 Popelka Béla Rácz Sándor Reiss Mór dr. Rerich Elemér Rosenák Miksa dr. Rotter Zsigmond Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Schmidkunz Lajos Simonovics Viktor Slachta Margit Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szakái Géza törvényhatósági bizottsági tagok. Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi Károly Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Szterényi József báró Takács István dr. Teles Béla dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Vikár Béla Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösvári Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Dezső Zipernowszky Károly !293. Folkusházy Lajos h. polgármester, elnök a folytatólagos rendes közgyűlést délután 4 óra 20 perckor megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Horváth Károly (IV. ker.), dr. Joanovich Pál, Mettelka Frigyes, Oremusz Ödön, Perczel Béla és Piazza Győző törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Csupor József tanácsnokot. » !294. Elnök jetenti, hogy dr. Botzenhardt János és dr. Viczián István törvény­hatósági bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. Tudomásul szolgál. !295. Elnök jelenti a közgyűlésnek, hogy a mai ülés első tárgya, — mint azt a folyó hónap 8-án tartott közgyűlésen is bejelentette és amint az a mai napra kibocsátott külön meghívón is látható, — a m. kir. minisztériumnak és a m. kir. belügyminiszternek rendelete szerint megalakítandó központi választmány 24 tagsági helyének titkos szavazás útján való betöltése. Megjegyzi, hogy megválasztottaknak fognak tekintetni az előbb említett számban azok, akik a leadott szavazatok viszonylagos többségét elnyerték, s amennyiben a megválasztottakon felül lesznek olyanok, akikre a leadott szavazatoknak legalább egynegyedrésze esett, ezen utóbbiak közül ezen alkalommal legfeljebb kettő, a szavazatok számának sorrendjében szintén megválasztott lesz és a központi választ­mányba szintén behívandó, továbbá, hogy szavazategyenlőség esetén mindig a korban idősebb a megválasztott tag. Végül megjegyzi, hogy a központi választmányba minden választókerületből lehetőleg legalább két tagot kell beválasztani és hogy a központi választmány tagjává csak az választható, aki az illető törvényhatóság területén valamely választói névjegyzékbe fel van véve, vagy az illető törvényhatósági bizottság tagja. Az elnök felkéri ennélfogva a szavazatszedő küldöttségi elnököt és tagokat, hogy a titkos szavazási eljárást fél öt órakor megnyitni, azt lefolytatni, titkos szavazatokat délután hat óráig elfogadni, a szavazást ekkor berekeszteni és annak eredményéről a közgyűlésnek jelentést tenni méltóztassanak. !296. Tárgyaltatik folytatólag az 1922. évi költségelőirányzat. Dr. Márkus Jenő törvényhatósági bizottsági tag szólalt föl elsőnek. Elismeri ugyan azt, hogy a költségvetési tervezet az oly annyira kívánatos anyagi konszo­lidációra való törekvés számos jelét mutatja, mégis kétségbe vonja azt, hogy az deficitmentes volna. Az üzemekről szólván, szükségesnek tartja, hogy az üzemi számadások központilag vizsgáltassanak felül és forgótőkéik is központilag kezel­tessenek. Kívánatosnak tartaná, hogy a fővárosi törvény revíziója mielőbb ered­ményesen befejeztessék s szükségesnek látja a tisztviselői kérdés sürgős reformját. Felszólalását azzal fejezi be, hogy a többségi párt iránt bizalmatlan és így a költségvetést nem fogadja el, hanem benyújt négy rendbeli indítványt, amelyek­ben az üzemek egységes irányítást, a háborús közélelmezési akció leszámolását, a fővárosi törvény sürgős revízióját és a közoktatási személyzetre vonatkozó adatoknak a költségvetésbe való beállítását sürgeti. Dr. csepreghi Horváth János bizottsági tag felszólalásában a Budapesti Kis­ipari Hitelszövetkezet működéséről közöl adatokat felvilágosításul a vita során elhangzott felfogásra s megállapítja, hogy az összes iparosság a szövetkezettel megelégedett. A költségvetést pedig elfogadja. Horváth Károly (IV. ker.) bizottsági tag szólal fel és kijelenti, hogy a tanács tagjainak túlnyomó többségével szemben bizalommal viseltetik. Kétségbe vonja hogy a székesfővárosnak határozott gazdasági programmja volna. A hitelkérdések­ről szólva fontosnak tartja a községi takarékpénztár felállítását, szükségesnek látja,

Next

/
Oldalképek
Tartalom