Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.9 1921. julius 16. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1062 - 1063

390 1921. július 16-iki közgyűlés. 1061 — 1063. szám. s a tanács által 116.398/1910— VI. tan. szám alatt jóváhagyott használati szerződés 3—7. pontjában kikötött feltételeknek a pesti izraelita hitközség nem felelt meg, sőt a használatra átengedett telkeken úgy a használatba adó, mint a helyi hatóság engedélye nélkül építkezéseket végzett s azokat hasznosította, miért is a szóbanlevő telkek használati joga az említett használati szerződés 8. pontja értelmében fel­mondás nélkül megszűnt s e telkek a fenti szerződési pontokban említett jog­következmények mellett a székesfőváros birtokába visszaszállottak és a szerződés­ellenes használatból kifolyólag a fővárost kártérítési és egyéb igények illetik meg, amelyeknek érvényesítését a főváros fentartja. Utasítja ehhez képest a közgyűlés a tanácsot, hogy a szóbanlevő telkeket a főváros birtokába azonnal vegye vissza és hogy a főváros igényeinek érvényesí­tése tekintetében járjon el. !1062. Az elnöki széket Folkusházy Lajos alpolgármester Rényi Dezső alpolgármesternek adja át. !1063. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 75.260/1921— VI. számú előterjesz­tése a telekértékadóról szóló szabályrendelet hatályon kívül helyezése ügyében. A közgyűlés az 1921. évi költségvetés tárgyalása során a pénzügyi bizottság­nak a tanács által is pártolt javaslatára — az 1872. évi XXXVI. t.-c. 60. §-ára való figyelemmel, a jelen volt és szavazatra jogosult közgyűlési tagok több mint egynegyed részének a hozzájárulásával és az ügyrend 18. §-a értelmében meg­tartott névszerinti szavazással — elhatározza, hogy az 1917. évi november hó 7-én tartott közgyűlésben 1376/1917. szám alatt hozott határozattal megállapított és a m. kir. belügyminiszternek 1917. évi december hó 17-én 149.377— IV. b. számú rendeletével jóváhagyott szabályrendelet alapján szedett telekértékadót 1921. évi december hó 31-ével eltörli és ehhezképest az említett szabályrendeletet hatályon kívül helyezi. ' A közgyűlés utasítja a tanácsot, hogy a pénzügyi bizottság által kifejtett szociális és egyéb szempontok alapján egy új szabályrendelettervezetet mutasson be; továbbá, hogy a telekértékadónak az 1922—1924. évekre szóló kivetési elő­munkálatait kormányhatósági jóváhagyás reményében szüntesse be. Ez a határozat felsőbb jóváhagyást igényelvén, a m. kir. belügyminiszterhez felterjesztetik. A megtartott névszerinti szavazásban résztfettek és „igennel", vagyis a telek­értékadó eltörlése mellett szavaztak: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bauknecht Tamás Bédnárz Róbert dr. Benárd Ágost dr. Bieber Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Conlegner József dr. Csilléry András dr. Dániel István Demény Károly Divényi Károly dr. Dörfler Lajos Ereky Károly Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Fertsek Gyula dr. Günthner Béla Gyulay János Haller István Herritz Rezső Hikádé József Horváth János bibithi Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Hovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János bizottsági tagok. Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász Mihály Kaczián János Kaich János Kazay László dr. Kollár Lajos Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Krizs Árpád dr. Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Maródy József Marz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc Minké Béla dr. Mohr Henrik Müller József Leó Nagy István Németh József Nóvák István Pékár Imre dr. Pekovics János Perczel Béla PerndI Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Platthy György dr. Póser István Rejtő Sándor Rose Hen*rik dr. SagmüIIer József Sajó Sándor Schmidkunz Lajos Sorg Antal Stumpf Károly Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szmrecsányi György Takaró Géza Takács István dr. Teles Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya" Gyula dr. Verebély Jenő dr. Virter László dr. Vogel Gyula Wayand Miklós Wensky Nándor •Wolff Károly dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom