Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

1.1 1921. január 19. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 43 - 44

16 1921 . január 19-iki közgyűlés. 42—44. szám. !43. Olvastatott Usetty Ferenc törvényhatósági bizotsági tag indítványa: „Utasíttassék a tanács, hogy a kórházi alkal­mazottak élelmezése ügyében 133.719/1920. X. sz. alatt hozott határozatát függessze fel és az alkal­mazottak, valamint azok családtagjai részére 500 korona pénzfizetés ellenében az eddig kiszolgál­tatott élelmiszert továbbra is adassa ki. A túl­kiadásra nézve pedig a tanács gondoskodjék fedezetről." Hikádé József Hilbert Vilmos Horváth János bibithi Horváth János dr. Juhász István dr. Kazay László dr. Kossalka János dr. Kosztelnik Ferenc Kovács Gábor Kramer József dr. Lázár Ferenc dr. Liedemann Frigyes dr. Maródy József Mettelka Frigyes id. Minké Béla dr. Müller Antal Oremusz Ödön Perczel Béla Rácz Sándor Rejtő Sándor Rerich Elemér Rusolán Endre Sümegi Vilmos Szakái Géza Szakmándy János Szémann Mihály K.Törökné Kovács Hermin Usetty Ferenc Vass Béla Válya Gyula dr. Viczián István dr. Wayand Miklós Zeőke Antal dr. Zilahi-Kiss Lajos Tisztviselők: Városy Gyula dr. tanácsnok. „Nem"-mel szavaztak: Balkányi Kálmán dr. Bozóky Ádám dr. Ernszt Sándor Fayer Sándor Fejérpataky László dr. Günther Béla Horváth Károly (h. á. t.) Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál Keömley Nándor dr. Kleineisel Jakab dr. Kozma Jenő dr. Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád dr. Lajta Henrik Lampel Vilmos Liptay Lajos dr. Lipták Pál dr. Tisztviselők: Rényi Dezső alpolgármester, Ágoston Géza dr. árvaszéki elnök, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Lobmayer Jenő dr., Orczy Gyula, Purébl Győző dr. tanácsnokok, Szaszovszky Józset tanácsnok-főjegyző, Till Antal, Vájna Ede, Zilahi-Kiss Jenő tanácsnokok, Szabó Imre dr. t. főügyész, Ács Ferenc főszámvevő. Eszerint a névszerinti szavazás 45 igennel és 56 nemmel végződött s így az indítvány sürgős tár­gyalását a közgyűlés elvetette. Ezek után a közgyűlés az indítványt tárgyalás és jelentés végett kiadja a tanácsnak. Mohr Henrik Müller József Leó Nagy István Nóvák István Paulheim Ferenc Perndl Flóris Pfeiffer István Piazza Győző Rózsavölgyi Gyula Schlosser Károly Stadler Nándor Stumpf Károly Szentgáli Antal Szigeti János Takács István dr. Végh Gyula Vikár Béla Wensky Nándor Wéber József ifj. Zlinszky János dr. A közgyűlés az indítványt az indítványozó tör­vényhatósági bizottsági tag rövid előterjesztése után táigyalás végett kiadja a tanácsak. !44. Olvastatott dr. Kazay László törvényhatósági bizottsági tag következő második indítványa:

Next

/
Oldalképek
Tartalom