Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

5.4 1921. március 23. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 346

132 1921. március 23-iki közgyűlés. 345—346. szám. ügyében készült bizottsági és tanácsi előterjesztés letárgyalása közérdekű voltánál fogva sürgős, miért is azt pótlólag felvette a mai ülés napirendjére. A tárgyat Bukovszky Viktor tanácsnok fogja ismertetni. Tudomásul szolgál. !346 Tárgyaltatott folytatólag a bizottság és tanács 78.318/1921. VI. számú előterjesztése az önálló községi szálloda-adó behozatala ügyében. Dr. Csilléry András törvényhatósági bizottsági tag, dr. Csupor József tanács­nok mint előadó és Fayer Sándor törvényhatósági bizottsági tag felszólalása után, minthogy a f: hó 19-i közgyűlésén Usetty Ferenc törvényhatósági bizottsági tag halasztó jellegű indítványt is tett, az elnök elsősorban ezt az indítványt bocsátja szavazás alá, amit a közgyűlés többsége nem fogad-el. Ezután az elnök javaslatot tesz, hogy tekintettel a bizottsági tagoknak a minősített névszerinti szavazáshoz szükséges kellő számban való megjelenésére, a közgyűlés elsősorban névszerinti szavazással döntse-el, hogy úgy ezt a tárgyat, mint a vagyonátruházási illetékre nézve előadandó ügyet az általános tárgyalás alapjául elfogadja s e szavazások megtörténte után térjen csak át ez ügyek, s pedig elsősorban a szálloda-adó ügyének megvitatására. Az elnök e javaslatát a közgyűl ; s elfogadván, a szálloda-adó ügyében tett előterjesztésre nézve névszerint szavazott. S pedig „Igen"-nel, vagyis a javaslat mellett szavaztak: Albert Ferenc Aubermann Miklós dr. Baranski Gyula dr. Bartha Albert Bauknecht Tamás Biebér Jenő Bienski Lipótné Bohn József Bozóky Ádám dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Czájlik László Czigány Sándor Conlegner József dr. Dániel István Demény Károly Dörfler Lajos Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Gyalokay Imre Gyulay János Hann Arnold Hanuy Ferenc dr. Herritz Rezső Hikádé József Homonnay Tivadar dr. Horváth Károly (IV. ker.) Hutyra Ferenc dr. Hovszky János Jaczkó Pál dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István dr. Joanovich Pál dr. Juhász István dr. Kaczián János Kaich János Kertész K. Róbert Kirchner Béláné Kleineisel Jakab dr. Kossalka János dr. Kovács Gábor Kricsfalussy Mihály Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Liszka Árpád dr. Marinovich Imre dr. MMrz Károly Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Miklós Ferenc Milbich Tamás Müller Antal Müller József Leó Nóvák István Oberschal Viktor dr. Ortvay Rezső Paulheim Ferenc Perczel Béla PerndI Flóris Pfeiffer István Pintér Jenő dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich 'Elemér Rózsavölgyi Gyula Sagmüller József Sajó Sándor Sándor Béla Schmidkunz Lajos Slachta Margit Stadler Nándor Stumpf Károly Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szőke Gyula dr. Valnicsek Béla dr. Verebély Jenő dr. K. Virágh Andor Vogel Gyula Wayand Miklós Wéber József (ifj.) Wolff Károly dr. Zilahi-Kiss Lajos Zimmermann Béla dr. Zlinszky János dr. Piazza Győző Pillis Károly Tisztviselők: Rényi Dezső alpolgármester, dr. Buzáth János alpolgármester, Bukovszky Viktor, dr. Csupor József, Édes Endre, Fock Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző, Sántha Dénes tanácsnokok, Szaszovszky József tanácsnok­főjegyző, Till Antal, Vájna Ede tanácsnokok, dr. Szabó Imre tiszti főügyész, Ács Ferenc főszámvevő, dr. Thirring Gusztáv stat. hiv. igazgató. „Nem"-mel szavaztak: Brezovsky Emil dr. Csilléry András dr. Faludy István Fayer Sándor Fodor Jenő Gáspár Fülöp Hajdú Marcell dr. Hegedűs József dr. Horvát Miksa Karczag Vilmos Kovács Andor Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Lajta Henrik Pakots József Rotter Zsigmond Szántó Jenő Vitéz Aladár Zimmermann Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom