Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

19.1 1921. december 14. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1440 - 1441 - 1442 - 1443

1921. december 14-iki közgyűlés 1440—1443. szám. 491 Oremusz Ödön Ortvay Rezső Osvald István dr. Pakots József Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pálfy József Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pech Béla Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György dr. Politzer Gusztáv dr. Rácz Sándor Rerich Elemér Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rusolán Endre Sagmüller József törvényhatósági bizottsági tagok. Sajó Sándor Sándor Béla Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Simonovics Viktor Slachta Margit Sorg Antal Stadler Nándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi György Szilágyi Károly Szőke Gyula dr. Szterényi József báró Takács István dr. Timon Ákos dr. Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Végh Gyula Viczián István dr. Virágh Andor Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wéber József Wilhelm Adolf dr. ­Zielinski Szilárd dr. Zimmermann Dezső Zlinszky János dr. !1440. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután 4 órakor megnyitván, jelenti, hogy a drágaság elleni intézkedések ügyében tett bizottsági és tanácsi előterjesztés tárgyalása az ez ügyre egybehívott rendkívüli közgyűlésen befejezést nem nyert, amiért is ezen be nem fejezett ügy a mai közgyűlésre felvétetik s az az elnöki bejelentések és a mai tárgysorozat első pontjaként felvett két választás elrendelése után a rendes közgyűlés tárgy­sorozatának többi pontjai előtt fog tárgyalás alá kerülni. Tudomásul szolgál. !1441. Elnök a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri: Horváth Károly (IV. ker.), Orémusz Ödön, Pakots József, Perczel Béla, Szakmándy János és Szalay Gyula törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Rényi Dezső alpolgármestert. !1442. Elnök jelenti, hogy dr. Buzáth János alpolgármester betegsége miatt, dr. Lobmayer Jenő tanácsnok pedig másoldalú hivatalos elfoglaltsága miatt a mai közgyűlésen nem jelenhetnek meg. Jelenti, hogy távolmaradásukat kimentették: dr. Wolff Károly bizottsági tag, aki beteg és Márz Károly bizottsági tag. Tudomásul szolgál. !1443. Elnök felhívására a tanácsnok-főjegyző felolvassa a miniszterelnöknek az új kormány kinevezésére vonatkozó leiratát: Az ország kormányzója folyó évi december 3. napján kelt magas kéziratával engem magyar királyi miniszterelnökké újból kinevezni, illetőleg ezen eddig is viselt állásomban megerősíteni és előterjesztésem folytán ugyanazon napon kelt magas elhatározásával magyar királyi külügyminiszterré losonci gróf Bánffy Miklós belső titkos tanácsost, magyar királyi kereskedelemügyi miniszterré hegyeshalmi Hegyeshalmy Lajost, magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszterré dr. Vass Józsefet, magyar királyi igazságügyminiszterré dr. Tomcsányi Vilmos Pált, magyar királyi honvédelmi miniszterré Belitska Sándor altábornagyot és magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszterré dr. haraszti Bernolák Nándort újból kinevezni, illetőleg ezen eddig is viselt állásában megerősíteni, továbbá dr. gróf Klebelsberg Kúnó belső titkos tanácsos, nemzetgyűlési képviselőt magyar királyi belügyminiszterré, dr.nagykállóiKállayTibor nyugalmazott államtitkárt magyar királyi pénzügyminiszterré, Mayer János államtitkár, nemzetgyűlési képviselőt magyar királyi földművelésügyi miniszterré és Térfi Béla helyettes államtitkári címmel és jelleggel felruházott föld­mívelésügyi miniszteri tanácsost az Országos Közélelmezési Tanács és a közélelmezés­ügyek irányításával megbízott tárcanélküli magyar királyi miniszterré kinevezni, végül a nemzeti kisebbségek minisztériumának ideiglenes vezetésével a magyar királyi külügyminisztert megbízni méltóztatott. Midőn erről a tisztelt Törvényhatóságot aliásom elfoglalása alkalmából ezennel értesítem, egyszersmind azon várakozásomnak adok kifejezést hogy engem és minisztertársaimat nehéz feladataim megoldásában törvényes hatásköréhez képest hazafias buzgalommal és eréllyel támogatni fog. Budapest, 1921. december 5-én. Bethlen A közgyűlés a leiratot tudomásul veszi és az elnök javaslatára elhatározza, hogy az új kormányt hivatalbalépése alkalmából feliratilag üdvözli.

Next

/
Oldalképek
Tartalom