Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1921

11.9 1921. julius 16. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1064 - 1065

Tisztviselők: Folkusházy Lajos alpolgármester, Berezel Jenő dr., Bukovszky Viktor, Fock Ede, Orczy Gyula, Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal tanács­nokok, Szaszovszky József tanácsnok-főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Ács Ferenc főszámvevő. Összesen 105. „Nem"-mel senki sem .szavazott. !1064. Az elnöki széket Folkusházy Lajos alpolgármester Rényi Dezső alpolgármestertől átveszi. !1065. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 74.358/1921— XV. számú előterjesz­tése a Hordójelzőhivatal épületein szükséges javítási munkák költségeinek engedé­lyezése ügyében.. A közgyűlés a székesfőváros > tanácsának a pénzügyi bizottság által is párt­fogolt javaslatára a székesfővárosi Hordójelzőhivatal épületének helyreállítása és helyiségeinek elodázhatatlan javítási költségeinek fedezésére 130.000 korona, a budai hordójelzőhivatal teljesítőképességének fokozása céljából vízvezetékének a nagyobb nyomású utcai vízvezetékbe való bekapcsolása költségeinek fedezésére 30.000 korona, a vízdíjak emelkedése folytán a hordók hitelesítéséhez szükséges víz árának megtérítésére előirányzott összeg szükséges kielégítésére 40.000 korona, összesen 200.000 koronát póthitelként engedélyez. Az ekként engedélyezett 200.000 korona póthitelből 130.000 koronának a költségvetés IX. csoport (Különféle intézmények) VIII. fejezet (Hordójelzőhivatal) 7. címe (Epülétfentartás), 30.000 koronának ugyanezen fejezeten saját címe alatt és 40.000 koronának ugyanezen fejezeten az 5. cím (Vízdíj) alatt történő elszámo­lása mellett, az 1921. évi költségvetés IX. csoport'(Különféle intézmények) XII. fejezete (Előre nem látott különfélék) alatt még rendelkezésre álló összeget jelöli ki fedezetül. Ezt a határozatot a közgyűlés jóváhagyás végett a m, kir. belügyminiszterhez fölterjeszti. Több tárgy nem lévén, az elnök a közgyűlést este 7 órakor bezárja és a köz­gyűlés minden egyes tagjának a szünet megkezdésével kellemes nyári pihenést kíván. Szaszovszky József s: k., tanácsnok-főjegyző. i Rényi s. k., alpolgármester, elnök. .Hitelesítik: Rényi s. k., alpolgármester. Folkusházy s. k., alpolgármester, elnök. Alberth Ferenc s. k., Horváth Károly s. k., Perczel Béla s. k., Póser István s. k., Usetty Ferenc s. k., törvényhatósági bizottsági tagok. Székesfővárosi házinyomda 1921

Next

/
Oldalképek
Tartalom