Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

13. 1920. december 22. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve - 854 - 855

416 1920. december 22-iki rendkívüli közgyűlés. 853—855. szám. Lajos alpolgármester elnöklete alatt a tanács részéről dr. Városy Gyula tanácsnokot, v a törvényhatósági bizottság tagjai közül pedig Alpár Ignác, dr. Ambruss Gyula, dr. Bozóky Ádám, dr. Botzenhardt János, dr. Homonnay Tivadar, bibithi Horváth János, Hoszu István, dr. Platthy György, dr. Kleineisel Jakab, Piazza Győző, Kaczián János, Perczel Béla és dr. Lázár Ferenc bizottsági tagokat küldi ki. Erről a közgyűlés a tanácsot megfelelő eljárás végett értesíti. !854. Tárgyaltatott a tanács 124.201/1920—1. számú előterjesztése Gergelyi Sándor kerületi elül­járó nyugdíjazása ügyében. A közgyűlés a tanács előterjesztésére Gergelyi Sándor fővárosi kerületi elüljárót á fővárosi nyug­díjszabályrendelet 2. §-ának e) pontja és 38. §-ának harmadik bekezdése alapján az 1921. évi január hó 1-ével kezdődő joghatállyal nyugdíjazza, őt hivatali teendőinek ellátása alól az 1920. évi december hó végével fölmenti és részére a főváros szolgálatában eltöltött s a millenáris év kettős beszámításával 43 évet kitevő beszámításra alkalmas szolgálati ideje, valamint a legutóbbi beszámítható évi 16.000 korona .fizetése és évi 4800 korona háborús segélye, vagyis 1 összesen évi 20.800 korona járandósága után a fő­városi nyugdíjszabályrendelet 14. §-ának a) pontja és a 8550/1919— I. számú tanácsi határozat 5. pontja értelmében évi 20.800 korona, azaz Húszezernyolc­száz korona nyugdíjat szavaz meg és ezt az összeget a nevezett évi 3600 korona lakáspénze után a nyug­díjpótló alapból évi 3600 koronával, azaz Három­ezerhatszáz koronával kiegészíti. A közgyűlés Gergelyi Sándor kerületi elüljáró­nak négy évtizednél hosszabb fővárosi szolgálata alatt kifejtett buzgó, lelkiismeretes és önzetlen mun­kásságáért, fáradhatatlan buzgalmáért és lelkes ügy­szeretetéért teljes elismerését és köszönetét nyilvánítja. Erről a közgyűlés a tanácsot a bemutatott iratok visszaadása mellett további megfelelő eljárás végett értesíti. !855. Tárgyaltatott a tanács 42.139/1920—1. számú előterjesztése dr. Beretzky Zoltán kerületi orvos nyugdíjazása ügyében. A közgyűlés a tanács előterjesztéséhez képest dr.. Beretzky Zoltán fővárosi kerületi orvost a fővárosi nyugdíjszabályrendelet 2. §-ának a) pontja' és 38. §-ának harmadik és utolsó bekezdései alapján -az 1921. évi január hó 1-ével kezdődő joghatállyal nyugdíjazza, őt hivatali teendőinek ellátása alól föl­menti és részére a főváros szolgálatában eltöltött 8 évet meghaladó és a nyugdíjszabályrendelet 13. §-ának második bekezdése alapján 13. évben meg­állapítandó beszámításra alkalmas szolgálati ideje, valamint a legutóbbi beszámítható évi 5200 korona fizetése és évi 2900 korona háborús segélye, vagyis összesen évi 8100 korona járandósága után, a fő­városi nyugdijszabályrendejet 14. §-ának a) pontja és a 8550/1919—1. számú tanácsi határozat 5. pontja értelmében évi 3823 korona 20" fillér, azaz Három­ezernyolcszázhuszonhárom korona 20 fillér nyűgdíjat szavaz meg és ezt az összeget az 1921. évi február hó 1-től kezdődően a nevezett évi 1600 korona lakáspénze után a nyugdijpótló alapból évi 755 ko­rona 20 fiílérrei, azaz Hétszázötvenöt korona 20 filér­rel kiegészíti. Erről a közgyűlés a tanácsot a bemutatott ira­tok visszaadása mellett további megfelelő eljárás végett értesíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom