Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.5 1920. december 3. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 641

T 1920. dece mber 3-iki közgyűlés 641. szám. 339 ,Igen"-ne\ szavaztak: Aubermann Miklós dr. Bauknecht Tamás Becsey Antal Bozóky Ádán'i dr. Brezovsky Emil dr. Brunekker Lajos Czígány Sándor Conlegner József dr. Dániel István Demény Károly Fáy Aladár dr. Fejérpataky László dr. Fekete László dr. Gordon Róbert Hann Arnold Herritz Rezső Horváth János dr. Horváth Károly (IV. ker.) Jaczkó Pál dr. Joanovich Pál Kollár Lajos Kovács Gábor Krizs Árpád dr. Liedemann Frigyes dr. Liptay Lajos dr. Mettelka Frigyes (id.) Mihalkovics Szilárd Milbich Tamás Nagy István Ortvay Rezső Papp Vilmos dr. Paulheim Ferenc Pekovics János, Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pillis Károly Platthy György dr. Popelka Béla Póser István Rácz Sándor Rerich Elemér Slachta Margit Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szentgáli Antal Szentgáii Antalné Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula ár. Takács István dr. Usetty Ferenc Vass Béla Viczián István dr. Wéb^r József (ifj.) ZilahtrKiss Lajos Tisztviselők: Folkusházy Lajos, Rényi Dezső alpolgármesterek, dr. Buzáth János c. alpolgármester, Bukovszky Viktor, Csupor József dr., Édes Endre, Fock Ede, Lobmayer Jenő dr.,' Purébl Győző dr., Sallay Árpád dr., Sántha Dénes, Till Antal, Vájna Ede, Városy Gyula dr., Zilahi-Kiss Jenő dr. tanács­nokok, Liber Endre főjegyző, Szabó Imre dr. tiszti főügyész, Szabó Sándor dr. tiszti főorvos, Ács Ferenc főszámvevő. „Nem u-me\ szavazott: Günther Béla. Éhez képest a közgyűlés az 1872. évi XXXVI. t.-c. 60. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően elhatározta, hogy az 1872,. évi XXXVI. t.-c. 19. §-a alapján az államadó után szedendő községi pótlék kulcsát az 1920. évre 60 (Hatvan) %-ban álla­pítja meg. Ezt a határozatát a közgyűlés az 1872. évi XXXVI.. t.-c. 4. §-a értelmében jóváhagyás' végett a in. kir. belügyminiszterhez terjeszti fel. A tárgyalás során Nagy István bizottsági tag által előterjesztett következő indítványt : „Intézzen a tanács a kormányhoz aziránt fel­terjesztést, hogy 1., a pótadó progresszív alapon rendeztessék; 2., a főváros részére az ablakadót, a kirakatabót, a mulatók plakátjainak megadóztatá­sát és az utcai ujságterjesztési adót engedélyezze", úgyszintén dr. Krizs Árpád bizottsági tag úr következő indítványát: „Mondja ki a közgyűlés: a főváros háztar­tási egyensúlyának helyreállítására szükségesnek tartja £f rendkívüli pótadót s a főváros^-tó^rús terheinek fedezésére a háborús jövedelea^nK

Next

/
Oldalképek
Tartalom