Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

1920. július 28. ideiglenes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 233 - 234

110 1920. július 28-iki ideiglenes alakuló közgyűlés. 233—234. szám. Rose Henrik dr. Rosenák Miksa dr. Rózsavölgyi Gyula Rusolán Endre Sajó János Sajó Sándor Sándor Béla Schlachta Margit Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Simonovics Viktor Sorg Antal Stadler Nándor Stern József dr. Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szekrényessy Károly Szentgál i Antal Szentgáli Antalné Székely Ferenc Szérnann Mihály Szilágyi György Szilágyi Károiy Szokolay Antal dr. Szőke Gyula dr. Takaró Géza Takács István dr. Teles Béla dr. K. Törökné Kovács Hermin Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vass József dr. Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. K. Virágh Andor Virter László dr. Vitéz Aladár Vogel Gyula Vörösváry Miklós dr. Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Weber József (ifj.) Wilheim Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zeöke Antal dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kíss Lajos Zimmermann Dezső Zipernovszky Károly Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !233. Dr. Sípőcz Jenő kormánybiztos, Ti. főpol­gármester a mai napra egybehívott ideiglenes ala­kuló közgyűlést délután 4 órakor megnyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklete mellett leendő hitelesítésére dr. Battlay Ákos, dr. Bozóky Ádám, Bieber Jenő, Buday Dezső, Hilbert Vilmos, bibithi Horváth János, dr. Liptay Lajos, dr. Oberschall Viktor, O'Egan Viktor és Piazza Győző törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig Folkushazy Lajos alpolgármestert kéri föl. !234. Elnök fölkéri a főjegyzői teendők ellátásá­val megbizott tanácsnokot, hogy miután az 1920. évi IX. t.-c. elrendelte a székesfővárosi törvényhatósági bizottság megalakítását s a választások megtörténtek, ennek eredményéről tegyen jelentést és illetve mutassa be a belügyminiszter e tárgyban kelt leiratát, vala­mint a megválasztott bizottsági tagok névjegyzékét. A főjegyzői teendők ellátásával megbízott tanács­nok ezután felolvassa a belügyminiszter következő leiratát: A székesfőváros közönségének Budapest. Értesítem a székesfőváros közönségét, hogy a székesfővárosi törvényhatósági bizottság újjáala­kításáról szóló 1920. évi IX. törvénycikk 13. §-ában gyökerező jogomnál fogva a törvényhatósági bi­zottságnak azokat a tagjait, akik annak állásuknál (tisztüknél) fogva tagjai, névszerint az alább meg­nevezettek személyében jelölöm meg: 1. dr. Berzeviczy Albert, valóságos belső titkos tanácsos, mint a Magyar Tudományos Aka­démia elnöke, 2. dr. Giesswein Sándor, mint a Szent István Akadémia elnöke, 3. dr. Ballagj Aladár egyetemi tanár, mint a Kir. M. Tudományegyetem rektora, 4. Czakó Adolf műegyetemi tanár, mint a M. Kir. József Műegyetem rektora, 5. dr. Hutyra Ferenc főiskolai tanár, mint a M. Kir. Állatorvosi Főiskola rektora, 6. dr. Fejérpataky László, mint a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, 7. Pefrovícs Elek miniszteri tanácsos, mint az Országos Magyar Szépművészeti Múzeum igazgatója, 8. Végh Gyula miniszteri tanácsos, mint az Országos Magyar Iparművészeti Múzeum igazgatója, 9. dr. Osvald István kir. kúriai biró, mint a , budapesti kir. törvényszék elnöke, 10. dr. báró Müller Kálmán egyetemi tanár, mint az Országos Közegészsígi Tanács elnöke,

Next

/
Oldalképek
Tartalom