Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.7 1920. december 7. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 758 - 759 - 760 - 761 - 762

368 1920. december 7-iki közgyűlés. 758—762. szám. !758. Elnök bejelenti, hogy dr. Baranski Gyula, Fayer Sándor, dr. Fejérpataky László, Gáspár Fülöp, bibithi Horváth János, Jajczay Mihály és Lackenbacher György törvényhatósági bizottsági tagok kérik távol­maradásukat igazoltnak tekinteni. !759. Elnök bejelenti, hogy Ilovszky János törvény­hatósági bizottsági tag napirend előtti felszólalásra kért és kapott engedélyt. !760. Ilovszky János törvényhatósági bizottsági tag napirend előtti felszólalásában szóvá teszi a főváros közönségének tüzelőanyaggal való ellátása körül tapasztalható tarthatatlan állapotokat s kéri a köz­gyűlést, hogy a polgármester és a tanács közbejöttével hasson oda a kormánynál és az illetékes hatóságoknál, hogy a főváros fogyasztó közönsége még az ünnepek előtt megfelelő mennyiségű tüzelőanyaghoz juthasson Elnöklő h. főpolgármester az elhangzott felszó­lalást interpellálásnak tekintve, engedélyt ad dr. Purébl Győző tanácsnoknak arra, hogy a tanács nevében válaszolhasson a felszólalásra. !761. Tárgyaltatott a bizottság és tanács 104.447/1920— X. számú előterjesztése a Martir­parcella létesítése ügyében. !762. Tárgyaltatott a bizottság és tanács rO4.446/1920— X. számú előterjesztése a halottaknak lötelezö halottasházi felravatalozásáról szóló szabály­kendelet módosítása és életbeléptetése ügyében. Tudomásul szolgál. Tudomásul szolgál. A közgyűlés a felszólalást és az erre adott választ helyesléssel tudomásul veszi. A közgyűlés a tanácsnak a köztemetői, köz­egészségi és a pénzügyi bizottságok által is pártolt előterjesztése alapján elhatározza, hogy a kerepesi-úti köztemetőben a tanácsköztársaság ideje alatt vértanúhalált halt áldozatok hamvai iiészére egy külön helyet jelöl ki, amely a „Vértanuk temetője" nevet fogja viselni. Ezt a területet a közgyűlés a jelzett célra akkor jelöli ki, ha a tanács által ebben az ügyben össze­hívandó értekezlet javaslatát meg fogja tenni. Felhívja ennélfogva a közgyűlés a tanácsot, hogy előterjesztése értelmében ezt az értekezletet mielőbb tartsa meg s a tárgyalások eredményéről tegyen jelentést. Erről a tanács tárgyiraton értesítendő. A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a m. kir. munkaügyi és népjóléti miniszter a belügyminisz­terrel egyetértően folyó évi- augusztus hó 17-én 26.150/1920. szám alatt kelt leiratával jóváhagyta a halottaknak kötelező halottasházi ravatalozásáról szóló szabályrendeletet. Egyidejűleg a közgyűlés a m. kir. munkaügyi és népjóléti miniszternek ebben a leiratban kifejezett kívánságához képest — a tanácsnak a köztemetői, valamint a közegészségi bizottságod által is pártolt előterjesztése alapján — elfogadja a következő módo­sításokat : A szabályrendelet IP. §-ához: a 10. §. 3-ik bekezdése gyanánt a szabályrende­letbe fölveszi a következő szöveget: „A ravatalozó helyiségek a vallási jelvényekkel és az egyházi szertartások végzéséhez szükséges mindennemű kegyeleti eszközökkel felszerelendők."

Next

/
Oldalképek
Tartalom