Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1920

11.1 1920. november 24. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 558 - 559 - 560

298 1920. november 24-iki közgyűlés. 558—560. szám. Simonovics Viktor Sorg Antal Stadler Nándor Stern Sándor Stumpf Károly Sümegi Vilmos Szabó József Szabóky Alajos dr. Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szekrényessy Károly Szentgáli Antal Szentgáli Antalné Szémann Mihály Szigeti János Szilágyi György Szilágyi Károly Szokolay Antal dr. Szontagh Tamás dr. Szőke Gyula dr. Takács István dr. Teles Béla dr. , K. Törökné Kovács Herm in Usetty Béla dr. Usetty Ferenc Valnicsek Béla dr. Vass Béla Vasek Ernő dr. Válya Gyula dr. Verebély Jenő dr. Viczián István dr. K. Virágh Andor Vikár Béla Virter László dr. Vogel Gyula Wayand Miklós Weiller Ernő dr. Wensky Nándor Wéber József (ifj.) Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Záborszky István dr. Zielinski Szilárd dr. Zilahi-Kiss Lajos Zirrrmermann Dezső Zlinszky János dr. törvényhatósági bizottsági tagok. !558. Dr. Sipőcz Jenő h. főpolgármester a mai napra egybehívott rendes közgyűlést délután 4 órakor megnyitván, a jegyzőkönyvnek saját elnöklése mellett leendő hitelesítésére Bauknecht Tamás, Fóthi Vilmos, Kovács Gábor, Páify József, dr. Pintér Jenő és Szakmándy János törvényhatósági bizottsági tagokat, a tanács részéről -pedig Rényi Dezső alpolgármestert: kéri föl. !559. Elnök ezután így folytatja: „Igen tisztelt közgyűlés! Mély megilletődéssel jelentem, hogy törvényhatósági bizottságunk egyik régi, köztiszteletben és közszeretetben állott volt tagja, Kanter Károly volt praelátus, folyó hó 21-én elköl­tözött az élőit sorából. A budapesti hitélet emelése körül kevés egy­házi férfiú tett annyit, mint a megboldogult. Mint -fővárosi káplán, majd pedig mint várplébános, ö teremtette meg a budapesti Oltáregyesületet, ő indí­totta meg azt az akciót is, amely végül az Örök­imádás szép templomát fölépítette. Nagy része volt a budapesti Középponti Katholikus Kör és a Regnum Marianum létrejötte körül s, páratlan buzgóságot fejtett ki a Szent Vince­r Szent Erzsébet- és Regisi Szent Ferenc-egyesületek, valamint minden más katholikus karitatív intézmény emelése körül. Rend­kívül agilis, szerény, elismerést nem kereső, munkás ember volt. Nagy része volt a Rákóciánum gimná­zium és nevelőintézet létrejöttében is. Hívéi ' és lelkésztársaí mindenkor a legnagyobb szeretettel vették körül. Mint törvényhatósági bizottsági tag úgy a közgyűléseken, mint a szakbizottságok ülésein a legpontosabban megjelent s főleg a jótékonysági . ügyekben áldásos tevékenységet fejtett ki. Érdemeire való tekintettel részére a közgyűlés utólagos hozzájárulása reményében díszsírhelyet adományoztunk. Indítványozom, hogy emlékét a mai ülésünk jegyzőkönyvében örökítsük meg s az esztergomi székeskáptalanhoz, amelynek kebelébe a megboldogult legutóbb tartozott, intézzünk részvétiratot." ' ­A közgyűlés elnök bejelentését mély megillető­déssel tudomásul veszi, előterjesztéseihez hozzájárul, s illetve azt határozattá emeli. !560. Elnöklő h. főpolgármester ezután jelenti, hogy — amint az a meghívón is látható, — a mai ülés első tárgyát az általános tisztújítás folytán betöltendő 8 tiszti ügyészi állásnak és a kerületi városbírói állásoknak, valamint az üresedésben levő egyik tiszti orvosi állásnak titkos szavazás útján való betöltése képezi s hogy az üresedésben levő 2 tiszti orvosi állás közül ezúttal csak az egyik tölthető be, mert a kerületi elüljáróságokról szóló 1893. évi XXXIII. t.-c. 6. és 8. §-ai szerint „a tiszti orvosi állások mindegyikére külön kell a szavazásnak történnie."

Next

/
Oldalképek
Tartalom