Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1912

9. 1912. május 15. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 800 - 801

áj us 15-iki közgyűlés. 801. szám. Vilmos bizottsági tagnak azon indítványát, hogy a közgyűlés a kormányhatósághoz ez ügyben feliratot intézzen, amelyben hangsúlyozza azt, hogy ez elavult fővárosi törvény revízióját a főváros közönsége első­rendű szükségletének és érdekének tekinti, az 1872. évi XXXVI. t.-c. revíziójának mielőbbi megvalósítását kérelmezze, s addig is azonban, a míg a fővárosi törvény revíziója s ezzel a virilizmus intézményének teljes eltörlése keresztülvitetik, azon célból, hogy a X-ik kerület polgárságának ezen jogos és méltányos kérése a többi kerületi lakosság érdekeinek sérelme nélkül mielőbb teljesíthető legyen, arra kéri feliratá­ban a m. kir. belügyminisztert, hogy az 1872. évi XXXVI. t.-c. 26. §-ának novella útján való sürgős módosításával egyfelől a ma 200 tagból álló virilista bizottsági tagok létszáma 50-nel csökkentessék akként, hogy a törvényhatósági bizottság 150 tagja kellő számú póttagokkal együtt az 1200 legtöbb egyenes államadót fizetők sorából, 250 bizottsági tag pedig a megfelelő póttagokkal az összes választók sorából választassék, másfelől pedig, hogy a hivatkozott t.-c. 26-ik §-ának végpontjában az egyes választókerüle­tekre eső bizottsági tagoknak megállapított legkisebb száma — úgy amint a törvényhatósági bizottság köz­gyűlése a kormányhatósághoz intézett 1339/895. kgy. számú feliratában egyízben már kérelmezte — meg­felelően leszállíttassék. Ezek alapján elhatározza a közgyűlés, hogy a folyó év végén megtartandó községi választás s ezt megelőzőleg maga a községi választók összeírása is, az 1894-ben alkotott közigazgatási kerületek szerint történjék és pedig olykép, hogy a IX. és X-ik köz­igazgatási kerületek ezúttal is egy választókerületet képezzenek, mindazonáltal azzal a világos hozzá­adással, hogy amennyiben a feliratban sürgősen ké­relmezett ezen változtatás törvényhozás útján kellő időben — még az idei községi választások meg­ejtése előtt — keresztül vitetnék, úgy a már az idei községi választások is ez alapon, nevezetesen úgy, hogy a X-ik közigazgatási kerület is már mint önálló választókerület szerepeljen, fognak eszközöltetni, ami­nek, ha a, törvénymódosítás megtörtént, annál kevésbé lehet bármi akadálya, mert a választók összeírása amúgy is közigazgatási kerületek szerint történik. 2. Elhatározza a közgyűlés, hogy a VI., VII., VIII. és IX—X. választókerületekben 2—2 összeíró küldöttség alakíttassák, s valamennyi összeíró kül­döttség mellé, a már eddig is követett gyakorlathoz képest, 3—3 póttag választassék, s ehhezképest az összeíró küldöttségeket a következőleg alakítja meg: f-ső kerület. Rendes tagok: Gabrovitz Ede Báthory Károly Dragon János Klasz Pál dr. Willinger Ferenc Póttagok: Seide Artúr Niedermann Ferenc dr. dévai Szöllősy István lí-ik kerület. Rendes tagok: Laumann József Bozóky Ádám dr. Ott Lajos Kanyó Sándor Neuschlosz Kornél dr. Póttagok: . Hanusz László Pichler Károly Szalay Győző

Next

/
Oldalképek
Tartalom