Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1910

5.1 1910. február 3. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 252 - 253 - 254

1910. februá r 3-iki közgyűlés. 251—254. szám. 87 Az oklevelek rendben találtatván, a kihirdetési záradékkal ellátva a tiszti főorvos urnák visszaadatnak; a tanács pedig utasittatik, hogy nevezett oklevéltulajdonosokat az adózók lajstromába vegye fel. Erről a tanács és a tiszti főorvos ur jegyzőkönyvi kivonaton értesítendő. !252. Bemutattatott dr. Vaszilievits János helyettes polgármester urnák következő jelentése: „Tekintetes Közgyűlés! A most folyó tisztújítás alkalmával meg­választott tisztviselők közül Devecis Ferenc középitési igazgatót, Baló László árvaszéki ülnököt és dr. Seregi Zoltán tauácsjegyzőt betegsége akadályozta meg abban, hogy a hivatalos esküt a tekin­tetes közgyűlés színe előtt tegye le. Tisztelettel jelentem, hogy a tekintetes közgyűléstől nyert fel­hatalmazás alapján nevezettektől az 1872 : XXXVI. t.-c. 108. §-ában előirt tiszti esküt kivettem és azt Devecis Ferenc középitési igazgató 1910. január hó 29-én, Baló László árvaszéki ülnök 1910. január hó 22-én, dr. Seregi Zoltán tanácsjegyző pedig 1910. január hó 24-én tette le." Tudomásul vétetik. Erről a polgármester ur és az árvaszéki elnök ur jegyzőkönyvi kivonaton, a tanács pedig tárgyiraton értesítendő. !253. Olvastatott a közigazgatási bizottság f. é. január hó 10-én 588. sz. a. kelt átirata, Hirsch István nyűg. miniszteri tanácsos, közalapítványi kir. főerdőtanácsosnak a közigazgatási erdészeti (erdő­rendészeti) bizottság elnökévé történt megválasztása ügyében. A közgyűlés a közigazgatási bizottság ezen előterjesztéséhez hozzájárul és Hirsch István nyugalm. miniszteri tanácsos, közalapít­ványi kir. főerdötanácsos urnák a közigazgatási erdészeti bizottság elnökévé történt megválasztásának jóváhagyása végett a m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztést intéz. !254. Olvastatott az árvaszéki elnök urnák f. é. január hó 18-án 14. sz. a. kelt előterjesztése, a fizetéstelen árvaszéki ülnökök műkö­dési sorrendjének megállapítása ügyében. A közgyűlés ezen előterjesztést tudomásul vévén, a fizetéstelen árvaszéki ülnökök működési sorrendjét a következőleg állapítja meg és pedig: január hóra: Horváth A. János és Nemes Marcel, február hóra: Klein Farkas és Retter Gyula, március hóra: Topits Alajos József és Willinger Ferenc, április hóra: Haszmann József és Kertscher István, május hóra: Klein Berthold és Ehrlich Manó, június hóra: Biscara Endre és Benedek Dezső, július hóra: Faludi Gábor és Krantz Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom