Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1910

22. 1910. november 3. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 1739

1910. november 3-iki közgyűlés. 1739. szám. 60b a közlekedésügyi bizottmányban megüresedett egy tagsági helyre: Krammer Károly törvényhatósági bizottsági tag urat törvényesen megválasztottnak jelenti ki. A kerületi orvosi állásra megválasztott dr. Barta Gábor és a IV. ker. városbírói állásra megválasztott Melkó Bertalan a közgyűlés szine előtt megjelenvén, az 1872. évi XXXVI. t.-c. 108. §-ában, s illetve a kerületi elöljáróságok szervezéséről szóló szabályrendelet 23. §-ában előirt tiszti esküt nyomban letevék, minek megtörténte után elnök ur részéről meleg szavakban üdvözöltettek. Erről a főpolgármester ur, a tanács (eln. ü. o.), dr. Melly Béla árvaszéki elnök és dr. Magyarevics Mláden tiszti főorvos ur, az iga­zoló választmány és a közlekedésügyi bizottmány, valamint az összes megválasztottak jegyzőkönyvi kivonaton s végül a fővárosi közmunkák tanácsa átiraton értesitendők. Pülepp Kálmán s. k., Rózsavölgyi Gyula s. k., főpolgármester, elnök. alpolgármester, h. elnök. Dr. Wildner Ödön s. k., főjegyző h. Hiteléül: Dr. Vaszilievits János s. k., alpolgármester. Eekermann Ede s. k., Filó János s. k., Perczel Béla s. k, Polgár Károly s. k., Biseara Endre s. k., Gelléri Mór s. k., Szabó Józseí s. k., Silberberg- Károly s. k., Griinbaum Miksa s. k., Schiller Miksa s. k., Groszmann Miksa s k., Krantz Károly s. k. Weinszeisz Lajos s. k., törvényhatósági bizottsági tagok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom