Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1907

9. 1907. március 13. rendes közgyűlés jegyzőkönyve - 415 - 416

1907. márczius 13-iki közgyűlés. 414—416. szám, 197 A mérnöki hivatal a tervezési munkálatokkal már régebben fog­lalkozik, ugy, hogy kilátás van arra, hogy a legközelebbi jövőben részletes építési programmal állhat elő a tanács. Ha ezt a közgyűlés elfogadja, akkor a lakások építését megkezdhetjük és ily módon is hozzájárulhat a főváros a lakásviszonyok és a bérviszonyok javi- • tásához. A mi a lakbérleti szabályzat revíziójának kérdését és illetve azt illeli, hogy abban a házmesterek és a háztulajdonosok hatalmaskodá­sával szemben a bérlők jogait védő rendelkezések vétessenek fel, megjegyzi, hogy ez a revideált szabályrendelet-tervezet már készen van, e napokban közkézre is adatott és legközelebb a közgyűlés elé kerül, a mikor is módjában lesz a közgyűlésnek a kívánt irányban határozni. A választ ugy interpelláló bizottsági tag ur, mint a közgyűlés tudomásul veszi. !415. Piperkovics Bátor tanácsnok ur Minké Béla törvényható­sági bizottsági tag urnák a 10. kerületi gimnázium ügyében előter­jesztett interpellácziójára válaszolva kijelenti, hogy a közoktatásügyi miniszternek erre vonatkozó leiratával és az egész kérdéssel a köz­oktatásügyi bizottság hétfőn tartott ülésében behatóan foglalkozott, javaslatát a tanácsnak megtette, ugy, hogy előterjesztése a tanács utján a legközelebbi közgyűlésre kitűzhető lesz és akkor tárgyal­tatni fog. A választ ugy interpelláló bizottsági tag ur, valamint a köz­gyűlés tudomásul veszi. !416. Dr. Nigrinyi György törvényhatósági bizottsági tag ur ter­jedelmes indokolás kíséretében a következő interpellácziót intézi a polgármester úrhoz: 1. Van-e a tisztelt polgármester urnák tudomása arról, hogy a Koronaherczeg-utcza és Kigyó-tér sarkán levő u. n. párisi ház, a Kishid-, Váczi- és Deák Ferencz-utcza által határolt u. n. Drasche­féle ház és a közvetlen mellette Deák Ferencz-utcza 3. sz. és Kis­hid-utcza 8. sz. alatt levő s a „Magyar-Franczia biztosító társaság 11 tulajdonát képező háromemeletes átjáró ház 2—3 év múlva lebon­tatik ? 2. Tudja-e, hogy ezen épületek lebontása folytán mintegy 70 — ezek között igen régi — belvárosi kereskedő és iparos s ezenfelül mintegy 50 belvárosi család mozdíttatik ki üzletéből, illetve lakásából? 3. Tekintettel arra, hogy a székesfőváros törvényhatósági köz­gyűlése a Belváros szabályozása tervét már régen és végleg meg­állapította, tekintettel arra, hogy a székesfőváros törvényhatósági közgyűlése a Belváros szabályozása által oly érzékenyen sújtott pol­gároknak a belvárosi vásárcsarnok létesítését már szintén régen megszavazta, hajlandó-e a t. polgármester ur sürgősen intézkedni az iránt, hogy a Belváros oly régóta vajúdó szabályozása — a már megállapított terv keretén belül — három éven belül végre­hajtassák ? 4. Hajlandó-e a t, polgármester ur sürgősen intézkedni az iránt, hogy az első pontban emiitett épületek lebontása folytán kiszoruló polgárok és ezek családai, annak idején itt a Belvárosban megfelelő bérleményekhez juthassanak s a bérbeadók tulcsigázott követelései­nek kényszerű elfogadásától megmentessenek? és 5. minthogy a szabályozás végre nem hajtása folytán már beállott s az emiitett épületek lebontása folytán még fokozódó bajok megszüntetése, vagy legalább is enyhítése czéljából a kegyes tanító­rend házának felépítése, illetve a Városház-tér mielőbbi beépítése feltétlenül szükséges, hajlandó-e saját hatáskörében sürgősen intéz­kedni az iránt, hogy a kegyes tanitórend építkezésének, illetve a Városház-tér beépítésének oly régóta húzódozó kérdése végre-valahára dűlőre júttassék?

Next

/
Oldalképek
Tartalom