Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1907

Név- és tárgymutató - 56

753 Bloch Lipótné felfolyamodása átiratási díj ügyében 939 Bloderer-féle naphegy-utczai 503. hrsz. ingatlan megszerzése . 1527 Bochkor Károly dr. bizotts. tag: kiküldése a számadásokat felülvizsgáló bizottságba. 551. — számvevőség és közp. pénztár működésére felügyelő bizotts. tag vá­lasztása. 107. Bodó László korengedélye 1454 Bogdán Lipót felfolyamodása átiratási díj ügyében 1437 Bogisich Anna és társai viljányi-uti 13.899 és 13.900. hrsz. telkének sza­bályozása. 1529. — István és társai felfolyamodása átiratási díj ügyében. 940. Bohner Ferencz jelentkezése VI. ker. város­* bírói állásra 1504 Bókay Árpád dr. közegészségügyi bizotts. tag választása 107 Borbély- és fodrászmunkával foglalkozó munkaadók és segédszemélyzetük közötti munkaviszony szabályozása 606 Borellenőrző bizottság megalakítása . . 602 Bornemissza Boldizsárné felfolyamodása átiratási díj ügyében 1438 Boros Soma bizotts. tag : interpellácziója az Irányi-utczai iskolás gyermekeknek a villamos vasút ellen való biztosítása iránt. 781. 836. — kiküldése a Ferencz­József kor. jub. díj biráló bizottságba. 323.' 1225. — kiküldése a légszesz­világitási kérdésben eljáró bizottságba. 1976. — középitési bizotts. tag válasz­tása. 107. — megbízatása a budai két milliós sorskölcsön értékeit tartal­mazó vasszekrény kulcsaínak őrzésével. 1916. — munkásjóléti bizotts. tag # választása. 107. Borovicsényi Bertalan kegydíjazása . . 1216 Boschán Károlynak és Artúrnak a liget­telki 7443. hrsz. telek bérbeadása . . 1162 Boskó-féle abroncs-utezai 433. hrsz. ingat­lan megszerzése 1527 Bosnyák-utcza és Thököly-ut közti 235/A hrsz. telek szabályozása 1820 Botzenhardt János dr. jogügyi bizotts. tag választása 1° 7 Bozóky Ádám dr. II. ker. választm. tag igazolása 80 Böszörményi Oszkár dr. bizotts. tag indítványa a vízszolgáltatásról szóló szabályrendelet ügyében. 273. — köz­jótékonysági bizotts. tag választása . 107 Brand Vilmos állatorvosi oklevele . . . 584 Bráth Benedek nyugdíjazása 1340 Brauner Sámuel orvostudori oklevele . . 584 Breier Pál és társai felfolyamodása átiratási díj ügyében !56 Breitner Károly III. ker. választm. tag igazolása. 80. — Lipót VII. ker. vá­lasztm. tag igazolása. 80. —L Zsigmond bizotts. tag szabadságolása. 816. Brems-féle holdvilág-utezai 513. hrsz. in­gatlan megszerzése Brenner Károly orvostudori oklevele . . 1484 Breuer Józsefnek a gellérthegyi 13.341. stb. hrsz. telek bérbeadása 1884 Brezovszky Emil orvostudori oklevele. . 1151 Brodesser János fizetéstelen árvaszéki ülnök választása. 107. — középitési bizotts. tag választása. 107. Brodesser János és társai jelfolyamo­dása átiratási díj ügyében. 157. — gyömrői-uti ingatlanából kisajátítás. 735. — óhegyi telkéből kisajátítás. 736. Bródy Ernő dr. bizotts. tag: indítványa az aratószfrájk esetére katonai segítség igénybe vétele tárgyában. 1098, 1100.— jogügyi bizotts. tag választása. 107. Bródy Lajos dr. közlekedésügyi bizotts. tag választása 107 Bródy Samu dr. bizotts. tag: kiküldése a főv. törvény revíziója ügyében eljáró bizottságba. 1110. — központi választm. tag választása. 1889. — pénzügyi bi­zottsági tag választása. 107. Brózik Károly dr. katonaügyi bizotts. tag 1 választása. 107. — közoktatásüggi bizotts. tag választása. 107. Bruck Imrének a Ferencz-József koroná­zási jubileumi díj kiadása. 904. — Mór állatorvosi oklevele. 1151. Brunner Ferencznek a közvágóhid-dülői 9629/9/1/a/8, hrsz. telek bérbeadása . 89 Brust Dávid munkásjóléti bizotts. tag választása 107 Brüll Lipótné köszönő levele Brüll Mór elhunyta alkalmából hozzá intézett rész­vétiratra. 1280. — Mór dr. bizotts. tag elhunyta. 956. — Mór dr. népszín­házi bizotts. tag választása. 107. Bubala Sándor váczi-uti 1439. hrsz. telke egy részének kisajátítása 1823 Buchmann Frigyesné felfolyamodása átira­tási díj ügyében 1439 Buda—pasaréti és vidéke-egyesület felfo­lyamodása a Pasaréti-ut világítása iránt 1534 Budai ágostai hitv. evang. egyházközség kövezési járuléka. 1032, 1832. — iz­raelita hitközség templomépitési se­gélye. 1841. — kétmilliós sorskölcsön értékeit őrző vasszekrény kulcsainak meg­őrzése. 1916. — oldal általános csa­tornázási terve ügyében. 885. — színkör, lásd: Krisztinavárosi. — szinügyi bi­zottsági tagok választása. 107. — zene­akadémia segélyezése. 1751. — zene­kör segélye ügyében interpelláczió. 140. Buday István kegydíjazása .... 461, 1054 Budaeőrsi-úton VÍZCSŐ fektetés 13 Budafoki-úfftó/ elágozó névtelen utczában VÍZCSŐ fektetés. 865, 1715. — úti Stein­féle telek szabályozása. 491. Budakeszi-úton levő híd ügyében inter­pelláczió 139 Budapest—czinkotai h. é. vasút, lásd : Czinkotai. — szentendrei h. é. vasút, lásd: Szentendrei. Budapesten át építendő indiai világvonal ügyében. 746. — külföldieknek nagy­számú letelepedése végett interpelláczió. 1282, 1486. Budapesti állatvásár pénztár r. társ.-tól a marhavásártéri vásárpénztár meg­teremtése. '1500. — általános munkás­betegs. pénztár átiratási dijai. 334, 581. — általános munkásbetegs. pénztár burkolási járuléka. 1990. — általános munkásbetegs. pénztár munkaadó járulék felemelése következtében jelentkezett többletköltség fedezete. 453, 1053. — általános villamossági r. társ.-nak a Bessenyei-, Pannónia- és Tutaj-utcza sarkán fekvő 1266/a/2/a. hrsz. telek bér­189

Next

/
Oldalképek
Tartalom