Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1905

22. 1905. szeptember 27. rendes közgyűlés jegyzőkönyve

434 1905. szeptember 27-iki közgyűlés. 19. a VII. ker. Garay-téren \ fektetendő vizcsö 20. a VII. ker. Kazinczy-utczában költségének 21. a VII. ker. Wesselényi-utcza egy részében | fedezete 22. a VII. ker. Hungária-körut egy részében J tárgyában. Dr. VaszilievitS tnok. 23. Bizottmányi és tanácsi előterjesztés a II. ker. Margit-rakpart és Vitéz-utcza sarkán fekvő 3090. hr. sz. háznak átalakításá­hoz szükséges költség fedezete kérdésében. 24. A tanács előterjesztése: j felebbezésére, átiratási- és enge­Belatiny Artúr 1 delmi-díj ügyben hozott tanácsi 25. Frank Mihályné j határozat ellen. Dr. Bárczy tnok. 26. Bizottmányi és tanácsi előterjesztés a VII. ker. zuglói elemi népiskola-épület házicsatornájának építési költsége tár­gyában. 27. A tanács előterjesztése: a IX. kerületben egy harmadik iskolaszék felállítása ügyében; 28. a VII. kerületi 2. számú | iskolaszék tagjai létszámá­29. a VIII. kerületi 3. számú j nak felemelése ügyében; 30. a néh. Révay György tanár gyermekeinek neveltetési pótléka ügyében érkezett belügyminiszteri leiratra; 31. Horti Pál tanár kérvényére, szabadságidejének meg­hosszabbítása iránt; 32. özv. Egyedy Sándorné felebbezésére, ellátása tárgyában hozott tanácsi határozat ellen. Almády tanácsnok. 33. Bizottmányi és tanácsi előterjesztés: az V. ker. népkonyha­épület átalakításának költség fedezete ügyében; 34. a III. ker. elöljáróság ( szegényügyi kiadásainál jelentkező 35. a X. ker. elöljáróság ) túlkiadás fedezete iránt. Rényi főjegyző. 36. Bizottmányi és tanácsi előterjesztés Márkus Sándornak, a Párisi Nagy Áruház károsultjai egyikének engedélyezett segély fedezete tárgyában. 37. A tanács előterjesztése: Karner Kálmán számtiszt kérvényére, szabadságidő engedélyezése iránt; 38. Werner József kutfelügyelő kérvényére, kegydíj engedé­lyezése iránt. II. Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Márkus József főpolgármester ur elnöklete -alatt: Halmos János polgármester, Sipőcz László dr. árvaszéki elnök; Almády Géza, Bárczy István dr., Faller Ferencz, Kun Gyula, Piperkovits Bátor, Viola Imre, Vosits Károly, Melly Béladr. tanácsnokok; Rényi Dezső főjegyző, Fülepp Kálmán főügyész, Magyarevics Mláden dr. főorvos, Lampl Hugó főszámvevő. Ádler Sándor, Adler Zsigmond dr., Amon József, Apaticzky Sándor dr., Árkövy József dr., Auer Róbert, Bálint Sándor, Bamberger Béla dr., Bán Sáudor, Baracs Marczel dr., Baranyay Sándor, Bauer József, Baumann Antal, Baumgarten Nándor dr„ Beiméi Sándor, Beliczay Béla, Benedek Sándor, Biró Henrik, Bittner János, Boros Soma, Botzenhardt János dr., Brodesser János, Bródy Lajos dr., Bródy Samu dr., Brózik Károly dr., Brüll Mór dr., Buday Józseí dr., Burián Béla dr., Cherven Flóris, Császár Jenő, Csillag Benő, Csorba Ferencz dr., Darvai Fülöp dr., Dezsényi József, Dósa Kálmán, Ébner János dr., EhrhchG. Gusztáv, Ehrlich Manó, Eckermann Ede, Elek Bernát, Eulenberg Salamon dr., Falk Zsigmond lovag, Farkas Gyula Fenyvessy Adolf, Fluss József, Földes Árpád dr., Franki Adolf dr., Fülöp Károly dr., Galgóczy Károly, Gebhardt Károly, Gellen Mor, Glattfelder Jakab, Glück Frigyes, Goldschmied Bernát, Grecsák

Next

/
Oldalképek
Tartalom